Sodoma

Hledám varianty 'sodoma' [ sodomy (11) sodomu (7) sodomou (1) sodomě (8) sodoma (13) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 10:19...směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové...
Genesis 13:10...země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou...
Genesis 13:12...jordánské roviny a postavil své stany Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti...
Genesis 14:2...a král národů Tidal válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy,...
Genesis 14:8...na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru. Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy...
Genesis 14:11...utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhli. Vzali...
Genesis 14:12...Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlelSodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a...
Genesis 14:17...a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí)....
Genesis 14:21...Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu...
Genesis 18:16...ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtudSodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si...
Genesis 18:20...splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto...
Genesis 18:22...ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovaliSodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem....
Genesis 18:26...Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to...
Genesis 19:1...se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil,...
Genesis 19:24... vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe....
Genesis 19:28...předtím stál před Hospodinem. Když se podívalSodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země...
Deuteronomium 29:22...trávy na neroste - tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v...
Izaiáš 1:9...aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina,...
Izaiáš 1:10...jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu...
Izaiáš 3:9...jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí...
Izaiáš 13:19... dopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné...
Jeremiáš 23:14...od své špatnosti. Všichni jsou pro jako Sodoma, všichni v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto...
Jeremiáš 49:18... jež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolí, praví Hospodin,...
Jeremiáš 50:40...po všechna pokolení. Jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodin,...
Pláč 4:6...mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka...
Ezechiel 16:46...tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší sestra Sodoma se svými dcerami. Copak ses neřídila jejich způsoby?...
Ezechiel 16:48...živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se svými...
Ezechiel 16:49...se svými dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se...
Ezechiel 16:53...tobě vypadají nevinně! Změním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer i úděl Samaří a jejích dcer. Zároveň...
Ezechiel 16:55...- vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestrySodoma se svými dcerami a Samaří se svými dcerami, budou...
Ezechiel 16:56...Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k odhalení tvé...
Amos 4:11...vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů. A...
Sofoniáš 2:9...Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora: hájemství kopřiv a...
Matouš 11:23...kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, stalySodomě, zůstala by stát dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi...
Lukáš 10:12...Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě, Korozaim, běda tobě,...
Lukáš 17:29...sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě...
Římanům 9:29...nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora!" Co na to řekneme? Že...
2. Petr 2:6...Noema a sedm lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu...
Juda 1:7...na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako...
Zjevení 11:8...toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |