Socho

Hledám varianty 'socho' [ soše (7) sochy (25) sochu (11) sochou (2) socho (5) sochami (2) sochám (1) socha (8) soch (1) ]. Nalezeno 60 veršù.
Exodus 32:4...to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli,...
Exodus 32:5...z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova...
Exodus 32:8...sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto...
Exodus 34:17... aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm...
Leviticus 19:4...Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat...
Numeri 33:52...tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a...
Deuteronomium 4:16...si modlu v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi,...
Deuteronomium 7:5... jejich posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha!...
Deuteronomium 7:25...Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíšSochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani...
Deuteronomium 9:16...proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal...
Deuteronomium 12:3...sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spaltesochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud...
Jozue 15:35... En-ganim, Tapuach, Enam, Jarmut, AdulamSocho, Azeka, Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaim -...
Jozue 15:48...Středozemního moře. Na horách: Šamir, JatirSocho, Dana, Kiriat-sana (což je Debir)...
1. Samuel 17:1...a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského Socha a utábořili se v Efes-danimu mezi Sochem a Azekou....
1. Samuel 19:13...oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala...
1. Královská 4:10...Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu...
2. Královská 11:18...k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltářesochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před...
2. Královská 23:6... souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k...
1. Letopisů 4:18...žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové...
2. Letopisů 11:7...Betlém, Etam, Tekou, Bet-curSocho, Adulam, Gat, Marešu, Zif...
2. Letopisů 23:17...chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho oltářesochy a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři....
2. Letopisů 28:2...způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní...
2. Letopisů 28:18...a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam....
2. Letopisů 33:7...a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin...
2. Letopisů 33:15... Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohysochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové...
2. Letopisů 33:19... vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůlysochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše...
2. Letopisů 33:22... tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim....
2. Letopisů 34:3...a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlůsoch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a...
2. Letopisů 34:4...nad nimi rozsekal na třísky. Ašeřiny kůlysochy a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich...
2. Letopisů 34:7...chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůlysochy a rozsekal kadidlové oltáříky po celé izraelské zemi....
Žalmy 106:20...se klaněli. Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele...
Izaiáš 10:10...uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se Samařím a...
Izaiáš 10:11...a jeho modlami, to provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti...
Izaiáš 21:9...přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený...
Izaiáš 30:22...je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je...
Izaiáš 42:8...se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových....
Izaiáš 46:1... Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k...
Izaiáš 48:5...je, abys neřekl: "Stalo se to dík modle,  socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď...
Jeremiáš 50:2...Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho sochy jsou zostuzeny, jeho hnusné modly se zhroutily!...
Ezechiel 8:3...brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha...
Ezechiel 8:5...vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty...
Daniel 2:31... měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila...
Daniel 2:32... Tyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava  sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho...
Daniel 2:34...se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se...
Daniel 2:35...že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem....
Daniel 3:1...dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji...
Daniel 3:2...provincií, aby se dostavili k zasvěcení  sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Satrapové,...
Daniel 3:3...provincií se tedy shromáždili k zasvěcení  sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před...
Daniel 3:5...a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadl a...
Daniel 3:7...a všechnu tu hudbu, padali a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli...
Daniel 3:10...tu hudbu, musí padnout a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen do...
Daniel 3:12... králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar...
Daniel 3:14... že nectíte bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile...
Daniel 3:15...buben a všechnu tu hudbu, padnout a klanět se  soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete...
Daniel 3:18...vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme." Nabukadnezar se...
Daniel 11:8...nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta...
Ozeáš 13:2...se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny...
Micheáš 1:7...všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její sochy zpustoším. Co si vydělala na nevěstčích poplatcích,...
Abakuk 2:18... Na co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji...
Skutky 19:35...Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je...

Slova obsahující socho: socho (5) sochoru (1) sochory (1) sochou (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |