Snězte

Hledám varianty 'snězte' [ sníte (2) sníš (1) sníst (4) sníme (4) sní (10) snězte (4) sněz (7) snědly (1) snědli (1) snědl (5) snědí (3) snědena (3) sněden (1) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 14:24...‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner,...
Exodus 12:4...podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Leviticus 6:19... Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli...
Leviticus 8:31...maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem...
Leviticus 10:13...nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatáSníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z...
Leviticus 10:18...vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však...
Leviticus 11:40...nečistý do večera. Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také...
Leviticus 19:6... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující....
Leviticus 22:14...to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu...
Leviticus 22:30... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem...
Leviticus 26:16... Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před...
Deuteronomium 2:6...dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte...
Deuteronomium 12:27...vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti...
Deuteronomium 14:21... který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina,...
Deuteronomium 15:20...beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 15:22...ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi...
Deuteronomium 16:7... v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připravsněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a...
Deuteronomium 28:57...tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto...
1. Královská 13:18...anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy...
1. Královská 17:12...trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synoviSníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej...
1. Královská 21:7..."No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota Jizreelského...
2. Královská 6:28...žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna...
2. Královská 6:29...sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařilysnědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho...
Job 31:8...mi na rukou špína ulpěla - pak co zasejisní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny! Jestli...
Žalmy 17:14...jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti! se však po...
Přísloví 1:31... mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto  snědí, co si navařili, vlastními plány se nasytí!...
Přísloví 23:8...říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli...
Izaiáš 29:8...jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když...
Izaiáš 62:8... nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak...
Jeremiáš 7:21..."Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta,...
Ezechiel 2:8...se jako ta banda vzbouřenců. Otevři ústasněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti mně...
Ezechiel 3:1... úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a...
Ezechiel 3:2..." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti...
Ezechiel 3:3...dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med....
Ezechiel 25:4...u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z...
Nahum 3:12...opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány...
Skutky 27:34... Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch slovech...
Zjevení 10:9...mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi jisněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude...
Zjevení 10:10...med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky andělasnědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |