Smysl

Hledám varianty 'smysl' [ smysly (1) smyslu (6) smyslem (1) smysl (9) ]. Nalezeno 17 veršù.
Nehemiáš 8:8...v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel...
Job 15:3...nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a...
Kazatel 7:25...abych poznal a prozkoumal moudrost a dopátral se smyslu, abych pochopil i zlou tupost a hloupou bezhlavost....
Kazatel 7:27...Jedno jsem porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej....
Kazatel 9:10...míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem...
Daniel 2:45...království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez...
Daniel 5:16... O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a...
Daniel 5:17...někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci...
Daniel 5:26...nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSINSmysl těch slov je následující: Mene - Bůh tvé kralování...
Lukáš 9:45...rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho...
Lukáš 18:34...z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopiliSmysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem...
Římanům 8:27...za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že...
Římanům 15:16...být služebníkem Krista Ježíše mezi pohanySmyslem kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh...
1. Korintským 14:10...tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím,...
Filipským 3:3... dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se...
Filemon 1:16...drahý, a čím spíše tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako...
Židům 5:14...je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. ...

Slova obsahující smysl: dvojsmyslné (1) nesmyslem (1) nesmyslné (1) nesmyslně (1) nesmysly (19) smysl (9) smyslem (1) smyslnost (1) smyslu (6) smysluplného (1) smysly (1) usmyslel (4) usmyslili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |