Smrt

Hledám varianty 'smrt' [ smrtí (28) smrti (162) smrt (110) ]. Nalezeno 288 veršù.
Genesis 24:67...ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem...
Genesis 25:11...pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u...
Genesis 26:18...za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim...
Genesis 38:12... dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na...
Genesis 47:29...se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi...
Genesis 50:16...Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť...
Exodus 10:17... vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k...
Exodus 23:7...při. Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj darebáka...
Leviticus 16:1...s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili...
Numeri 6:9... Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí...
Numeri 16:29...o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak ...
Numeri 17:6...proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti...
Numeri 23:10... kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi...
Numeri 35:25...města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se...
Numeri 35:28... totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit...
Numeri 35:31...k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani...
Deuteronomium 5:25...a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li...
Deuteronomium 13:11... a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj hosmrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 17:5...spáchali, ke svým branám a ukamenuješ jesmrti. Ten, kdo zemřít, je popraven na základě...
Deuteronomium 19:6...zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A...
Deuteronomium 21:21..." Všichni muži toho města jej ukamenujísmrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen...
Deuteronomium 22:21...jejího otce a muži toho města ji ukamenujísmrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila...
Deuteronomium 22:24... vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte jesmrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto,...
Deuteronomium 22:26...jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého...
Deuteronomium 30:15... co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina,...
Deuteronomium 30:19...nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil životsmrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty...
Deuteronomium 31:14...Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde...
Deuteronomium 31:29...a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po  smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám...
Deuteronomium 32:39... jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ruky...
Deuteronomium 33:1...je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze...
Jozue 1:1...předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k...
Jozue 2:13...i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži....
Jozue 20:6...se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve...
Soudců 1:1...Pinchasovi v Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás ...
Soudců 2:19...úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich...
Soudců 2:21...nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po...
Soudců 4:1...bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových...
Soudců 5:18...přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali...
Soudců 8:33...svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali...
Soudců 13:7...ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k...
Soudců 16:16...mučila den co den, jednou měl toho dotíránísmrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se...
Soudců 16:30...i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho...
Růt 1:17...do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút...
Růt 2:11... odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila...
1. Samuel 2:6...se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává...
1. Samuel 14:45...Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se...
1. Samuel 15:35...domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval,...
1. Samuel 20:3...' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro...
1. Samuel 25:39... že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti...
2. Samuel 1:9...‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij Smrt ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak...
2. Samuel 1:23... Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než...
2. Samuel 4:7...domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali hosmrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava...
2. Samuel 6:23...úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel...
2. Samuel 12:18...zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si,...
2. Samuel 13:39...tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn...
2. Samuel 18:15...ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšalomasmrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v...
2. Samuel 19:29...Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého...
2. Samuel 20:3...se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král...
2. Samuel 22:6...strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke...
1. Královská 2:1...na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím...
1. Královská 2:26...do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým...
1. Královská 3:11...život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu -...
1. Královská 12:18...pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovalismrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet...
1. Královská 21:10...Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujtesmrti." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot...
1. Královská 21:13...králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovalismrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován...
1. Královská 22:11..."Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejcesmrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na...
2. Královská 1:1...Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří...
2. Královská 2:21...Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes,...
2. Královská 3:5...jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil....
2. Královská 4:40...okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša....
2. Královská 7:3... Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam...
2. Královská 7:13...ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za...
2. Královská 7:17...pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapalsmrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel...
2. Královská 7:20...to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapalsmrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned...
2. Královská 13:14...v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal...
2. Královská 14:17... Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě...
2. Královská 15:5...krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy...
2. Královská 20:1...jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a...
1. Letopisů 2:24...synové Machira, otce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu...
1. Letopisů 22:5... co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna...
2. Letopisů 1:11...právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale...
2. Letopisů 10:18...pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovalismrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet...
2. Letopisů 18:10..."Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejcesmrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na...
2. Letopisů 22:4...očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z...
2. Letopisů 24:17...dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi....
2. Letopisů 26:21...Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě,...
2. Letopisů 32:11...krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož...
2. Letopisů 32:24...v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu...
Ezdráš 7:26...zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem....
Ester 2:7...matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní....
Job 3:21...světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm,...
Job 5:20... neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt...
Job 16:16...čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí,...
Job 28:22...na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. ZáhubaSmrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí...
Job 30:23... smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na...
Job 33:20... v kostech stálé hlodání, se mu pokrmsmrti protiví a ztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak,...
Job 33:22... Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku,...
Job 38:17...prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry?...
Žalmy 9:14... hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v...
Žalmy 18:5...chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy...
Žalmy 18:6...strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke...
Žalmy 22:16...střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na sbíhá, obstupují ...
Žalmy 23:4... pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj...
Žalmy 33:19...kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po...
Žalmy 49:15...výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovcesmrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví...
Žalmy 55:5...Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs svírají a přemožen jsem...
Žalmy 55:16... do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy...
Žalmy 56:14...přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále...
Žalmy 68:21...je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch,...
Žalmy 78:50...Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V...
Žalmy 79:11...Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzenésmrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát...
Žalmy 89:49...jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žítsmrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci...
Žalmy 94:21...trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj...
Žalmy 102:21...zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzenésmrti aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít,...
Žalmy 103:4... uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v propasti, on korunuje láskou a něžností. On...
Žalmy 107:10...toho, kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali...
Žalmy 107:14...z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho...
Žalmy 107:18...trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Žalmy 116:3...ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost a...
Žalmy 116:8...ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem...
Žalmy 116:15...všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano,...
Žalmy 118:18...Hospodin učinil! Hospodin přísně potrestalsmrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, ...
Přísloví 2:18...svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , ...
Přísloví 5:5...meč se zabodne. Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak...
Přísloví 7:27...Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá...
Přísloví 8:36... škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných...
Přísloví 10:2...člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků...
Přísloví 11:4...nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní...
Přísloví 11:19...jistě k životu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně...
Přísloví 12:28...na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však...
Přísloví 13:14... Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta...
Přísloví 14:12...může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost,...
Přísloví 14:27... Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále,...
Přísloví 16:14...ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále...
Přísloví 16:25...může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho...
Přísloví 18:21...vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel...
Přísloví 19:18...odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání;...
Přísloví 24:11...za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečenismrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci:...
Přísloví 26:18... jenž se ho netýká. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému...
Kazatel 2:16...zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic...
Kazatel 7:1... Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu...
Kazatel 7:26...bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou...
Kazatel 8:8...Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy, zlosyn...
Píseň 8:6...jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem...
Izaiáš 9:1... veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho...
Izaiáš 22:14...do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán,...
Izaiáš 25:8...halící, roušku kryjící všechny národy - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z...
Izaiáš 28:15...lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se...
Izaiáš 28:18...skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. se přižene...
Izaiáš 38:1...jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a...
Izaiáš 38:18...jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí...
Izaiáš 53:7...Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl,...
Izaiáš 53:12...dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích...
Jeremiáš 2:6...zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl...
Jeremiáš 8:14...zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudilsmrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu...
Jeremiáš 9:20... jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám...
Jeremiáš 13:16... Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete,...
Jeremiáš 15:2...odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude...
Jeremiáš 16:4...je v této zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet...
Jeremiáš 18:21...a přijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů...
Jeremiáš 21:8...- Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo...
Jeremiáš 26:11...velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to...
Jeremiáš 26:16...řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha."...
Jeremiáš 43:11... Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč,...
Jeremiáš 52:11...ho do Babylonu, kde ho pak věznil do dne jeho smrti. Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády...
Ezechiel 18:23...spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději,...
Ezechiel 18:32...máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a...
Ezechiel 28:8... Nakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh'...
Ezechiel 28:10...bůh, padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil,...
Ezechiel 33:11...živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty...
Ozeáš 13:14... Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá...
Amos 5:8...který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a den pak zase stmívá v noc, ten, který...
Jonáš 1:14..."Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve!...
Jonáš 4:9...kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím sesmrti!" "Tobě je líto rostliny?" řekl Hospodin. "Vždyť...
Abakuk 2:5...chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a...
Matouš 2:15...a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka:...
Matouš 4:16... uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat:...
Matouš 10:21...ve vás. Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli...
Matouš 16:28... že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho...
Matouš 20:18...vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudísmrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho...
Matouš 26:38...něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek...
Matouš 26:59...falešné svědectví, aby ho mohli odsouditsmrti. Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho...
Marek 9:1...někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci."...
Marek 10:33...vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí hosmrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho,...
Marek 13:12...ale Duch svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému...
Marek 14:34...padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a...
Marek 14:55...hledali svědectví, aby ho mohli odsouditsmrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě...
Marek 14:64...o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili...
Lukáš 1:79...shůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak...
Lukáš 2:26...něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy...
Lukáš 7:2... přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když...
Lukáš 9:27...Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k...
Lukáš 21:16... příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět...
Lukáš 22:33... "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno...
Lukáš 23:15...poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovat a propustím ho...
Lukáš 23:22...Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a...
Lukáš 23:25... jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského,...
Lukáš 24:20...a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzensmrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to...
Jan 5:24...život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a...
Jan 8:51...vám: Kdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé....
Jan 8:52...‚Kdokoli zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I...
Jan 11:4..." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc nenísmrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn...
Jan 11:13..." řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku....
Jan 12:33...všechny k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze...
Jan 18:32...naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si...
Jan 21:19... kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ."...
Skutky 2:24... Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká:...
Skutky 8:1...hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v Jeruzalémě...
Skutky 11:19...se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a...
Skutky 13:28...sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když naplnili...
Skutky 22:4...vy všichni. Tu Cestu jsem pronásledoval smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával je do vězení, jak...
Skutky 23:29...Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho...
Skutky 25:11...vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho ...
Skutky 25:25...jsem, že neprovedl nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvu, rozhodl...
Skutky 26:10...uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a...
Skutky 26:31..."Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to Festovi řekl: "Kdyby se...
Skutky 28:18...tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se...
Římanům 1:32...a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají,...
Římanům 5:10...jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho...
Římanům 5:12...svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž...
Římanům 5:14...se nepočítá. Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním...
Římanům 5:15...rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy...
Římanům 5:17...jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar...
Římanům 5:21...rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému...
Římanům 6:3...Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak...
Římanům 6:4...do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých...
Římanům 6:5...do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení....
Římanům 6:9... že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemřesmrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel...
Římanům 6:10...nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho...
Římanům 6:16...toho, koho posloucháte, hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste...
Římanům 6:21...všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a...
Římanům 6:23...je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem...
Římanům 7:5...působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo,...
Římanům 7:10... které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to...
Římanům 7:13... spravedlivé a dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se však projevil jako hřích:...
Římanům 8:2...Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchusmrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to...
Římanům 8:6...Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné...
Římanům 8:38...skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani...
1. Korintským 3:22... Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše,...
1. Korintským 4:9...místo v řadě, abychom se jako odsouzencismrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou...
1. Korintským 11:26...chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil...
1. Korintským 15:21...ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v...
1. Korintským 15:26...nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem...
1. Korintským 15:31...Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval...
1. Korintským 15:54... A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je...
1. Korintským 15:55...je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teďsmrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?"...
1. Korintským 15:56...Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu,...
2. Korintským 1:9...v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe,...
2. Korintským 2:16... i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu....
2. Korintským 3:7...ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 4:10... Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My...
2. Korintským 4:11...život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův...
2. Korintským 4:12...zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha...
2. Korintským 6:9... jako umírající, a hle, žijeme, jako trestanísmrti však unikající, jako zarmoucení, stále se však...
2. Korintským 7:3...srdcích, takže jsme s vámi spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi chlubím....
2. Korintským 7:10...není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt. Jen se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek...
2. Korintským 11:23...jsem byl bit, znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran...
Filipským 1:20...veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je pro Kristus, a umřít - to je...
Filipským 2:8...člověk, ponížil se a byl poslušný, a to smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade...
Filipským 2:27...doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i...
Filipským 3:10...jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, abych, jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých...
Koloským 1:22...již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a...
2. Timoteus 1:10...Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě...
Židům 2:9...málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil...
Židům 2:14...krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla),...
Židům 2:15...(to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece...
Židům 5:7...a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Syn,...
Židům 7:23...levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé,...
Židům 9:16...věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost pouze závěť...
Židům 11:5...mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl...
Jakub 1:15...počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní...
Jakub 5:20...od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše...
1. Petr 3:18... aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v...
1. Jan 3:14...vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje,...
1. Jan 5:16...svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který nenísmrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo...
1. Jan 5:17...špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí býtsmrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo...
Zjevení 1:18... a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co...
Zjevení 2:10...budete mít soužení po deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch...
Zjevení 2:11... co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto...
Zjevení 6:8...bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou...
Zjevení 9:6...bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od...
Zjevení 12:11...svého svědectví a nelpěli na svém životě do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte....
Zjevení 18:8...je žal.'" V jediný den proto přijdou její ránysmrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh,...
Zjevení 20:6... podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s...
Zjevení 20:13... Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl...
Zjevení 20:14...v nich; a každý byl souzen podle svých skutkůSmrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta...
Zjevení 21:4...jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očísmrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest nikdy...
Zjevení 21:8... které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří...

Slova obsahující smrt: nesmrtelné (1) nesmrtelného (2) nesmrtelnému (1) nesmrtelnost (6) nesmrtelnosti (2) neusmrtí (1) smrt (110) smrtelná (7) smrtelné (11) smrtelně (5) smrtelného (5) smrtelném (2) smrtelní (4) smrtelníci (3) smrtelník (20) smrtelníka (5) smrtelníkem (1) smrtelníků (1) smrtelníky (4) smrtelnost (1) smrtelnou (3) smrtelný (1) smrtelných (1) smrtelnými (1) smrti (162) smrtí (28) smrtící (1) usmrtit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |