Smiluj

Hledám varianty 'smiluj' [ smilujte (2) smiluji (6) smiluje (4) smiluj (37) smiloval (8) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 19:16...jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili....
Exodus 33:19...dobrotu a vyslovím před tebou jméno HospodinSmiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se...
2. Královská 13:23...dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své smlouvě s...
Job 19:21...nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásněSmilujte, smilujte se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije...
Job 33:24... jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinusmiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy...
Žalmy 4:2... spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mismiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé,...
Žalmy 6:3... v hněvu svém, ve svém rozlícení netrestejSmiluj se, Hospodine - jsem vysílen, uzdrav , Hospodine -...
Žalmy 9:14...na myslí, nářek ztrápených mu není lhostejnýSmiluj se, Hospodine, hleď na trápení, z ruky protivníků...
Žalmy 25:16... oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostíSmiluj se, prosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak...
Žalmy 26:11...mají samé úplatky! ale chci žít poctivěsmiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi,...
Žalmy 27:7...a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volámsmiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdce, že...
Žalmy 30:11...snad vyprávět o tvé věrnosti? Slyš, Hospodinesmiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník!...
Žalmy 31:10...mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mýmSmiluj se, Hospodine, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou...
Žalmy 41:5...jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodinesmiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši...
Žalmy 41:11... pozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodinesmiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto...
Žalmy 51:3...prorok Nátan kvůli jeho poměru s BatšebouSmiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém...
Žalmy 51:20... srdcem kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy...
Žalmy 56:2...zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v GatuSmiluj se, Bože, lidé deptají, bojovníci na každý den...
Žalmy 57:2...zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyněSmiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým...
Žalmy 67:2...žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástrojeSmiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi...
Žalmy 86:3...služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějíSmiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý...
Žalmy 86:16...trpělivý, velmi věrný a laskavý. Pohlédni na smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své...
Žalmy 90:13...- jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím...
Žalmy 102:14...trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel...
Žalmy 119:58...jsem. O milost prosím celým srdcem svýmsmiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel...
Žalmy 119:132...po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni ...
Žalmy 123:2... našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, jsme...
Žalmy 123:3...Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi smilujeSmiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, jsme přesyceni...
Izaiáš 30:18...na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je...
Izaiáš 33:2...budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš vyzrazenSmiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám...
Jeremiáš 42:12... Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale...
Ozeáš 1:7...víckrát jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč,...
Ozeáš 2:25... Do země si jej zaseji a nad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid," a on mi odpoví:...
Amos 5:15...právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupůsmiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto praví...
Matouš 9:27...odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci...
Matouš 15:22...kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidůvsmiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On...
Matouš 17:15...člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Panesmiluj se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím trpí....
Matouš 20:30...tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidůvsmiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni...
Matouš 20:31... ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidůvsmiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal...
Marek 10:47... dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidůvsmiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on...
Marek 10:48... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidůvsmiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte...
Lukáš 9:38...jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím smiluj se nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá...
Lukáš 16:24...v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu...
Lukáš 17:13...stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistřesmiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se...
Lukáš 18:13...vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Božesmiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento...
Lukáš 18:38...Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidůvsmiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho...
Lukáš 18:39... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidůvsmiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě...
Římanům 9:15...V žádném případě! Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se...
Římanům 11:32...všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a...
Filipským 2:27... Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl...
1. Timoteus 1:13... pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš...
1. Timoteus 1:16...jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou...

Slova obsahující smiluj: nesmiluje (1) nesmiluješ (1) nesmiluji (2) smiluj (37) smiluje (4) smiluji (6) smilujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |