Slyš

Hledám varianty 'slyš' [ slyšte (83) slyšíte (13) slyšíš (6) slyšíme (5) slyším (16) slyší (58) slyšet (42) slyšely (2) slyšelo (1) slyšeli (114) slyšela (8) slyšel (126) slyš (80) poslyšte (12) poslyš (9) ]. Nalezeny 552 verše.
Genesis 3:10...volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach,...
Genesis 4:10...svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš...
Genesis 4:23..."Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovyslyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil,...
Genesis 16:11...těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký...
Genesis 16:15...synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej...
Genesis 23:8..."Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvouposlyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova...
Genesis 23:11...do brány jeho města: "Nikoli, můj panePoslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co...
Genesis 24:30...kroužek i náramky na rukou své sestry Rebekyslyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž...
Genesis 29:33...znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu...
Genesis 37:17...prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsudSlyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy...
Genesis 41:15...řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložitSlyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho...
Genesis 42:2... řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváteSlyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro...
Genesis 42:21... když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak...
Genesis 42:22...Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil...
Genesis 43:25...vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrokSlyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar,...
Genesis 49:2...vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte seslyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi:...
Exodus 3:7...jsem viděl trápení svého lidu v Egyptěslyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám...
Exodus 4:31...znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že...
Exodus 6:5...zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníciSlyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví...
Exodus 16:7... a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že...
Exodus 16:8...a ráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte...
Exodus 16:9...izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci,...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku...
Exodus 19:9..."Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky."...
Exodus 20:18...bližnímu vůbec nic." Když všechen lid vidělslyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu,...
Exodus 32:18...jásot vítězství, to není poražených křik -  slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboru,...
Leviticus 5:1...Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový...
Leviticus 24:14..."Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho...
Numeri 7:89...do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvilslyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma...
Numeri 11:10...noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden...
Numeri 12:2...Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze...
Numeri 12:6..."Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se...
Numeri 14:14...a povědí to obyvatelům této země. Ti  slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty...
Numeri 14:15...lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože...
Numeri 14:27...dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptatSlyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti...
Numeri 20:10...svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nužeslyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?"...
Numeri 23:18...Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby...
Numeri 23:21... Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je...
Numeri 24:4... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž...
Numeri 24:16... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění...
Deuteronomium 4:1...roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraelislyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste...
Deuteronomium 4:10... mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci,  slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého...
Deuteronomium 4:12...k vám Hospodin promluvil z prostředku ohněSlyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze...
Deuteronomium 4:33...velikého anebo bylo o něčem takovém slýchánoSlyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj...
Deuteronomium 5:1...Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jimSlyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám...
Deuteronomium 5:24... náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikostslyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme...
Deuteronomium 5:26... našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a...
Deuteronomium 5:28..." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti...
Deuteronomium 6:3...přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živSlyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede...
Deuteronomium 6:4... jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otcůSlyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!...
Deuteronomium 9:1...jste neposlouchali Hospodina, svého Boha.  Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl...
Deuteronomium 9:2...lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne...
Deuteronomium 20:3...do bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům....
Deuteronomium 27:9...kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlknislyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina,...
Deuteronomium 31:11...Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce...
Deuteronomium 31:12...přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě...
Jozue 2:10...Všichni obyvatelé země se před vámi třesouSlyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého...
Jozue 3:9...'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte semslyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval:...
Jozue 9:9...pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a...
Jozue 14:12...nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města....
Jozue 24:27...nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám...
Soudců 5:3...jeho lid je ochotný - veleben budiž HospodinSlyšte to, králové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu...
Soudců 5:11... vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujteSlyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějí o...
Soudců 9:7...hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se...
Soudců 11:17...tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi, ale i on je odmítl...
Soudců 14:13...nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka...
Soudců 17:2...ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbraSlyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to...
Růt 2:8...na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej...
Růt 2:11...znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro...
1. Samuel 1:13... rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak...
1. Samuel 1:26...přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena,...
1. Samuel 2:24...o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové mojiSlyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid!...
1. Samuel 13:3...na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil...
1. Samuel 15:1...za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci...
1. Samuel 15:14...mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid...
1. Samuel 17:11...půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se...
1. Samuel 17:23...z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se...
1. Samuel 23:11...město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému...
1. Samuel 25:7...tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi...
2. Samuel 7:22...Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
2. Samuel 18:5...šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně...
2. Samuel 18:12...stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhlSlyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král...
2. Samuel 19:36...by tvůj služebník vůbec věděl, co a pijeSlyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj...
2. Samuel 20:16...jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou...
2. Samuel 22:7... ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se...
1. Královská 1:11...s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o...
1. Královská 1:45...město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn...
1. Královská 5:14... o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze...
1. Královská 10:6...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud...
1. Královská 10:7...a dobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům,...
1. Královská 10:24...všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh....
1. Královská 18:41... Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít....
1. Královská 20:31...v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní....
1. Královská 21:15...byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla...
1. Královská 22:19...samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nužeslyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na...
1. Královská 22:28...pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským...
2. Královská 3:21...vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak...
2. Královská 6:32...přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držteSlyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl,...
2. Královská 7:1...může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví...
2. Královská 7:6...nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli...
2. Královská 18:26... Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s...
2. Královská 18:28...postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král:...
2. Královská 19:4... ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůhslyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
2. Královská 19:6...Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále....
2. Královská 19:11... že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského králeSlyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi...
2. Královská 19:16...nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své uchoslyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal...
2. Královská 20:5...Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce DavidaSlyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
2. Královská 20:12...Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a...
2. Královská 20:16...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno,...
2. Královská 22:18...Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho...
1. Letopisů 17:20...Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
1. Letopisů 28:2...Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat...
1. Letopisů 28:8...Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina...
2. Letopisů 9:5...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud...
2. Letopisů 9:6...ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům,...
2. Letopisů 9:23...všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh....
2. Letopisů 15:2... synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s...
2. Letopisů 18:18...samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nužeslyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na...
2. Letopisů 18:27...pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským...
2. Letopisů 20:20... Jošafat se před postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu,...
2. Letopisů 29:5...je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina,...
2. Letopisů 34:24...zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím...
2. Letopisů 34:26...Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho...
Nehemiáš 3:36...zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na...
Nehemiáš 8:12...se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s...
Nehemiáš 9:9...trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona,...
Nehemiáš 9:29... bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíjislyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým...
Nehemiáš 9:30...varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném...
Job 13:1...je jako opilce. To vše jsem viděl očimaslyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem...
Job 13:6...byste dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy...
Job 20:3...musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká...
Job 26:14...z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job...
Job 28:22... Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se...
Job 33:1...můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobeslyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ...
Job 33:8...na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem  slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť...
Job 34:10...není k ničemu usilovat o Boží oblibu!'  slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá,...
Job 34:34...Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří  slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho...
Žalmy 4:2...Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnouslyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou...
Žalmy 6:9...ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin...
Žalmy 17:1...blaho je po tvé pravici! Modlitba DavidovaSlyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej...
Žalmy 17:6... ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo...
Žalmy 18:7... ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se...
Žalmy 20:10... dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 27:7...jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrátSlyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 30:11...oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnostiSlyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine,...
Žalmy 31:14... rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně...
Žalmy 34:3...Hospodinem pochlubím se z celé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte,...
Žalmy 34:7...hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl...
Žalmy 34:18...ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko...
Žalmy 44:2...synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Božeslyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v...
Žalmy 44:17...mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se...
Žalmy 45:11...pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděnáPoslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce...
Žalmy 49:2... Všechny národy, naslouchejte, obyvatelé světaposlyšte, obyčejní lidé tak jako důležití, jste chudí...
Žalmy 50:7...zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím:...
Žalmy 54:4...pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Božeslyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci...
Žalmy 61:2... na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám...
Žalmy 61:6...křídel schovat se! séla sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům...
Žalmy 62:12...nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane,...
Žalmy 64:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvSlyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ...
Žalmy 66:16...i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďteslyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal....
Žalmy 68:34... séla onomu Jezdci na dávných nebesíchslyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří...
Žalmy 69:34...Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země...
Žalmy 78:3...promluvím, abych ti odhalil dávná tajemstvíSlyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové....
Žalmy 78:21... může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem,...
Žalmy 78:59...výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy...
Žalmy 81:6...to uložil Josefovi, když vystoupil proti EgyptuSlyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil...
Žalmy 81:9... vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli,...
Žalmy 84:9...Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupůslyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla...
Žalmy 86:1...cestu jeho šlépějím! Modlitba DavidovaSlyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a...
Žalmy 86:6...ty, kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodineslyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení,...
Žalmy 97:8...se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým!...
Žalmy 106:44...stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve...
Žalmy 119:145... abych žil! Celým srdcem volám, Hospodineslyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím...
Žalmy 132:6...Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku...
Žalmy 143:1... mi své dobrodiní projevíš. Žalm DavidůvSlyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím popřej...
Žalmy 145:19...v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctíslyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání...
Přísloví 1:24...oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny ...
Přísloví 4:1...za dědictví sláva, tupce však čeká potupa.  Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte pozor a rozum...
Přísloví 4:10...ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti...
Přísloví 5:7... vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od...
Přísloví 7:24... netušil, že mu jde o život! Proto, synovéposlyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty ...
Přísloví 8:6... prozíravost, dospějte, tupci, k rozumuSlyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů,...
Přísloví 8:32... lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synovéposlyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte...
Přísloví 8:33... poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cestSlyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní...
Přísloví 22:17...skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když...
Kazatel 9:17...v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků....
Kazatel 12:13...člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť...
Píseň 2:8... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtítSlyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče,...
Píseň 5:2... milováním se opijte! Spím, ale srdce bdíSlyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá, lásko ,...
Izaiáš 1:2...králů Uziáše, Jotama, Achaze a EzechiášeSlyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny...
Izaiáš 1:10...byli jako Sodoma, dopadli bychom jako GomoraSlyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení...
Izaiáš 6:9...jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se...
Izaiáš 7:13...však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí...
Izaiáš 8:9...se, národy, a děste se, všechny daleké zeměposlyšte: Ozbrojte se a děste se, ozbrojte se a děste se!...
Izaiáš 13:4... své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněvSlyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš...
Izaiáš 16:6...hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho...
Izaiáš 18:3...obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhevslyšte, jak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého...
Izaiáš 21:3...zachvátily porodní bolesti. Skličuje to, co slyším, to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi,...
Izaiáš 21:11... od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak...
Izaiáš 24:16... Boha Izraelova, zní na mořských pobřežíchSlyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva...
Izaiáš 28:12...znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To...
Izaiáš 28:14...se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte...
Izaiáš 28:23...že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte ušislyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč...
Izaiáš 32:9...obstojí. Ženy bezstarostné, vstaňteslyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho...
Izaiáš 33:13...spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehneSlyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou...
Izaiáš 34:1... bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to, lidé, sledujte! poslouchá země i...
Izaiáš 36:11... Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s...
Izaiáš 36:13...postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král:...
Izaiáš 37:4... ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůhslyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
Izaiáš 37:6...Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále....
Izaiáš 37:11... že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského králeSlyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi...
Izaiáš 37:17...nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své uchoslyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal...
Izaiáš 38:5...Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce DavidaSlyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
Izaiáš 39:1...Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně...
Izaiáš 39:5...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše,...
Izaiáš 42:2... Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot...
Izaiáš 44:1...jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj!...
Izaiáš 46:3...to břímě zachránit, musejí odejít do zajetíSlyšte , dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu...
Izaiáš 46:12...Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí naplnímSlyšte , vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak...
Izaiáš 47:8...nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v...
Izaiáš 48:1...svými cestami, nezachrání nikdo z nich!  Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael,...
Izaiáš 48:6... modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte?...
Izaiáš 48:12...hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělímSlyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - ...
Izaiáš 48:14...pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděteposlyšte: Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož...
Izaiáš 48:16...cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli...
Izaiáš 49:1... Poslouchejte , ostrovy, daleké národyslyšte : Hospodin povolal od narození, pojmenoval...
Izaiáš 50:4...za ránem probouzí, probouzí uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a ...
Izaiáš 51:21...Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví...
Izaiáš 52:8...ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože...
Izaiáš 60:18...vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby...
Izaiáš 65:19...lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy...
Izaiáš 66:5...zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbíSlyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem...
Izaiáš 66:6...- Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův,...
Izaiáš 66:8...dříve než zasténala, narodil se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne...
Jeremiáš 2:2...slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla...
Jeremiáš 2:4...a přišlo na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny...
Jeremiáš 3:21...druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou...
Jeremiáš 4:15...budeš přemýšlet zvráceně? Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚...
Jeremiáš 4:19... srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčetSlyšíš, duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje!...
Jeremiáš 4:31...tebou pohrdají, chystají se zavražditSlyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí...
Jeremiáš 6:10..." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle...
Jeremiáš 6:18... Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národyslyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země:...
Jeremiáš 6:19... slyšte a buďte svědkové toho, co se jim staneSlyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho...
Jeremiáš 6:24... Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako...
Jeremiáš 7:2...brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slovaSlyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy, kteří se těmito...
Jeremiáš 8:16...čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zem....
Jeremiáš 8:19...žal se nedá utišit, srdce puká bolestíSlyš - můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na...
Jeremiáš 9:18...řinou slzy, zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná...
Jeremiáš 9:19...vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši...
Jeremiáš 10:1...a všechen dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome...
Jeremiáš 10:22...jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryčSlyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava!...
Jeremiáš 11:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a...
Jeremiáš 17:20...Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branamislyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám...
Jeremiáš 17:23... vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete...
Jeremiáš 18:13..."Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí...
Jeremiáš 18:19...slova vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodineslyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na...
Jeremiáš 19:3... Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé...
Jeremiáš 20:10...ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte...
Jeremiáš 20:16... jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč ...
Jeremiáš 21:11...je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiďSlyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův:...
Jeremiáš 22:2...Králi judský, který sedíš na Davidově trůnuslyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy,...
Jeremiáš 22:29...do země, kterou neznali? Ach země, země, zeměSlyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho...
Jeremiáš 23:18...Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby vidělslyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?"...
Jeremiáš 23:25... přece naplňuji nebe i zem! praví HospodinSlyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem...
Jeremiáš 25:36...mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude únikuSlyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin...
Jeremiáš 26:11...smrt! Prorokoval přece proti tomuto městuslyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem...
Jeremiáš 26:12...o tomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání,...
Jeremiáš 28:7...vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří...
Jeremiáš 28:15...Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: "Poslyš, Chananiáši! Hospodin neposlal, ale ty jsi tento...
Jeremiáš 29:20...vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin. Nužeslyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem...
Jeremiáš 30:5...o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte...
Jeremiáš 30:19... být. Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo,...
Jeremiáš 31:10...přece Izraelův otec, můj prvorozený je EfraimSlyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích...
Jeremiáš 31:15... praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam...
Jeremiáš 31:18...tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk,...
Jeremiáš 34:4...s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do BabylonuSlyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský....
Jeremiáš 36:13...velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy. Všichni...
Jeremiáš 36:24...celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož aby si...
Jeremiáš 38:1...Juchal, syn Šelemiášův a Pašchur, syn Malkiášůvslyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 38:14...vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj...
Jeremiáš 42:15...hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví...
Jeremiáš 44:24..." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví...
Jeremiáš 44:26... tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujteSlyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle,...
Jeremiáš 48:3...budeš umlčen, jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní...
Jeremiáš 48:29...Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdícíSlyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom,...
Jeremiáš 48:34... není jásotem! Křik z Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k...
Jeremiáš 49:14...v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k národům: Šikujte se!...
Jeremiáš 49:20...je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nužeslyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti...
Jeremiáš 49:23..."Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit....
Jeremiáš 50:28...Přišel jejich den, čas, kdy se s nimi zúčtujeSlyšíš? To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu zvěstují,...
Jeremiáš 50:45...je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nužeslyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti...
Jeremiáš 51:54...na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze...
Pláč 1:18...v právu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazůmPoslyšte, všechny národy, pohleďte na trápení: panny...
Pláč 1:21...Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni nepřátelé...
Pláč 2:7...hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí...
Pláč 3:56...jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvéSlyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po...
Pláč 3:61...mi pořád mstí, jak na chystají samé úkladySlyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úklady, jež...
Ezechiel 1:24...měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala těloSlyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod,...
Ezechiel 1:28...jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se...
Ezechiel 2:2...do Duch a postavil na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 3:27...Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat,  slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je to banda vzbouřenců...
Ezechiel 6:3...a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské horyslyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 9:5... které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte!...
Ezechiel 13:2...těm, kteří prorokují své vlastní představySlyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 16:35... a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník...
Ezechiel 18:25...říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: že jsem ve svém jednání vrtkavý?...
Ezechiel 21:3...lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému lesuSlyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 25:3...se proti Amoncům a prorokuj proti nim. ŘekniSlyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví...
Ezechiel 33:5...a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavuSlyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev...
Ezechiel 34:7...je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto, pastýřislyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 34:9...o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy pastýřislyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle...
Ezechiel 35:12...budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je...
Ezechiel 35:13...chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa...
Ezechiel 36:1...o izraelských horách. Řekni: Izraelské horyslyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 36:4...a očerňují vás, proto, izraelské horyslyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 37:4...o těchto kostech a řekni jim: Suché kostislyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin...
Daniel 5:14...otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal...
Daniel 5:16...nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže,...
Daniel 5:18...Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložímSlyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi...
Daniel 7:11...otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem...
Daniel 8:13...zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal:...
Daniel 9:18...svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město,...
Daniel 9:19... ale pro tvůj veliký soucit. Ach Paneslyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej!...
Daniel 12:7...řeky, zvedl svou pravici i levici k nebislyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech...
Daniel 12:8...toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno...
Ozeáš 2:1... který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého...
Ozeáš 4:1...se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.  Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin ...
Ozeáš 5:1... budou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome,...
Joel 1:2...dostal Joel, syn Petuelův. Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se...
Amos 3:1...v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin.  Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám -...
Amos 3:13...na divanech v Samaří, na damaškových polštáříchSlyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin,...
Amos 4:1... praví Hospodin. Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které...
Amos 5:1...zemské výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů.  Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem...
Amos 5:16...znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají k oplakávání a...
Amos 7:16...‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o...
Amos 8:4... Všude spousta rozházených mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte...
Abdiáš 1:1...Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do...
Micheáš 1:2...- to, co přijal ve vidění o Samaří a JeruzaléměSlyšte, všechny národy, naslouchej, země i všichni v !...
Micheáš 3:1...- v jejich čele bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte...
Micheáš 3:9...jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hříchSlyšte to, vy přední v domě Jákobově, vůdcové domu Izraele,...
Micheáš 6:1...s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!"  Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami,...
Micheáš 6:2...před horami, pahorky slyší, co prohlásíšSlyšte, hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské...
Micheáš 6:9...na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět...
Abakuk 3:2...proroka Abakuka. Na nápěv písně nářkůSlyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím...
Abakuk 3:10...svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc...
Sofoniáš 1:14...Hospodinův den, blízko je a rychle blíží seSlyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje!...
Sofoniáš 2:8...v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy nadávky i urážky synů Amonových,...
Zachariáš 3:8...a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojíSlyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí...
Zachariáš 8:9... je chrám dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly...
Zachariáš 8:23...roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámiSlyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo...
Zachariáš 11:3... duby bášanské - ten hustý les je vykácenSlyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny!...
Malachiáš 3:16...ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchalslyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo...
Matouš 2:18...se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad...
Matouš 7:24...Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži,...
Matouš 7:26... protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu,...
Matouš 10:27... Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch...
Matouš 11:4...jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou...
Matouš 11:5...vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze...
Matouš 11:15... on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo ušislyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se...
Matouš 12:19...Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot...
Matouš 12:42...a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než...
Matouš 13:9...a jiné třicetinásobnou. Kdo ušislyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč...
Matouš 13:13...mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidíslyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich...
Matouš 13:15... Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Matouš 13:16...Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví...
Matouš 13:17...toužili vidět, co vy vidíte, ale nevidělislyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Poslechněte si tedy...
Matouš 13:19...význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a...
Matouš 13:20...cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě...
Matouš 13:22... hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání...
Matouš 13:23...neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo...
Matouš 13:43...v království svého Otce jako slunce. Kdo ušislyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad...
Matouš 15:10...a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst...
Matouš 15:12...a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou...
Matouš 20:30...zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův,...
Matouš 21:16...křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš....
Matouš 21:45... toho rozdrtí." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich, a...
Matouš 22:22...Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli...
Matouš 26:65...se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli...
Marek 3:8... Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta....
Marek 4:3...o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval,...
Marek 4:9...a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo ušislyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním,...
Marek 4:12...‚hleděli a hleděli, ale nechápali, poslouchalislyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo...
Marek 4:18...ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa,...
Marek 4:20... A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půděSlyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden...
Marek 4:23... aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo ušislyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co...
Marek 6:20...a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád...
Marek 6:55...a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst nebo na venkov...
Marek 7:14...spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte. [16] Nic, co do člověka...
Marek 11:14...tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu,...
Marek 12:28...živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl....
Marek 12:29...Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný....
Marek 14:58...lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a...
Marek 14:64...a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědkySlyšeli jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli...
Marek 16:11...bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma...
Lukáš 1:66...po celých judských horách. Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v srdci a říkali: "Co to bude za...
Lukáš 2:18...jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie...
Lukáš 2:20...při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého...
Lukáš 2:47...jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho...
Lukáš 4:21..."Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o...
Lukáš 4:23...povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi...
Lukáš 4:28...- jen syrský Náman." Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města ...
Lukáš 5:1...jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili...
Lukáš 5:15...a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak...
Lukáš 6:18...i z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo...
Lukáš 6:27...jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k...
Lukáš 6:47...vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přicházíslyší slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě...
Lukáš 6:49...byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům...
Lukáš 7:22..."Jděte a vyřiďte Janovi, co jste vidělislyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí,...
Lukáš 8:8...úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo ušislyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za...
Lukáš 8:10...v podobenstvích, abyhleděli, ale nevidělislyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží...
Lukáš 8:12...je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce,...
Lukáš 8:13...a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti...
Lukáš 8:14... Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a...
Lukáš 8:15...ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a...
Lukáš 8:21...odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými...
Lukáš 9:9..." říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové...
Lukáš 10:24...chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec...
Lukáš 11:28...jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly...
Lukáš 11:31...a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než...
Lukáš 12:3... co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do...
Lukáš 14:35...země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo ušislyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho...
Lukáš 16:2... Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn...
Lukáš 16:14...Nemůžete sloužit Bohu i penězům." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu...
Lukáš 18:6...mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad...
Lukáš 18:26..."Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl...
Lukáš 22:71...ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a...
Lukáš 23:8...dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl...
Jan 1:40...odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra....
Jan 3:8...Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak...
Jan 3:29... je ženich, ale přítel ženicha, který stojíslyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato radost...
Jan 3:32...nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co vidělslyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá...
Jan 4:1...Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan"...
Jan 4:42..." nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou...
Jan 5:24... který ho poslal. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší slovo a věří Tomu, který poslal, věčný život...
Jan 5:30...k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože...
Jan 6:45...‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo...
Jan 6:60...v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může...
Jan 8:26... je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci...
Jan 8:38...jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli...
Jan 8:40...- člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého...
Jan 8:43... Proč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého...
Jan 8:47...říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Bohaslyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha."...
Jan 9:27...vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát...
Jan 9:31...mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli....
Jan 10:3... to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když...
Jan 10:27...nevěříte, protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim dávám...
Jan 11:42...ti, že jsi vyslyšel. vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby...
Jan 12:18...Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v...
Jan 12:29...jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stálslyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k...
Jan 12:34...smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy...
Jan 12:47... aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tměSlyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím;...
Jan 14:24...nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není , ale Toho, který poslal, Otcovo. To vše...
Jan 14:28...svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strachSlyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.'...
Jan 15:15...přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. jsem si vybral vás, ne vy ....
Jan 18:21...potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo  slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl,...
Skutky 1:4...očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste  slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy...
Skutky 2:6...spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali:...
Skutky 2:8...mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a...
Skutky 2:11... jak Židé, tak proselyté, Kréťané i Arabovéslyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!"...
Skutky 2:22...vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš...
Skutky 2:33...zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíteslyšíte, je jeho vylití. David přece nevystoupil do nebe,...
Skutky 4:4...je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti...
Skutky 4:20...Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme vidělislyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je...
Skutky 5:5...Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to...
Skutky 5:11...muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi...
Skutky 6:11... Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!"...
Skutky 6:14...mluví proti tomuto svatému místu a proti ZákonuSlyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo...
Skutky 7:2..."Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcovéslyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii,...
Skutky 7:34...Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptěslyšel jsem jejich nářek a sestoupil jsem, abych je...
Skutky 7:54...rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět...
Skutky 8:6...Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s...
Skutky 9:7...Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesuslyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl...
Skutky 9:13...něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Paneslyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým...
Skutky 9:21...kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v...
Skutky 10:46... že dar Ducha svatého je vylit i na pohanySlyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha...
Skutky 13:7...Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho...
Skutky 13:16...rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží ctiteléslyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce....
Skutky 13:46...jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete...
Skutky 15:7... že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který...
Skutky 15:24...bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a KilikiiSlyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli,...
Skutky 19:10...všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekovéslyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce...
Skutky 19:26...řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíteslyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství...
Skutky 22:15...lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi vidělslyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své...
Skutky 26:29... "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez...
Skutky 28:27... Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Římanům 2:13...Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale...
2. Korintským 12:4...bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět...
2. Korintským 12:6...o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode  slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy,...
Galatským 1:13... ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu,...
Galatským 1:23... které jsou v Kristu, osobně vůbec neznaliSlyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru...
Galatským 3:2...skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď...
Galatským 3:5...skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to...
Galatským 4:21... Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mislyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva...
Efeským 3:2...Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste  slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil...
Filipským 1:27... rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako...
Filipským 1:30...Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké...
Filipským 4:9... Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s...
Koloským 1:5... která je pro vás uložena v nebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám....
Koloským 1:23...a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a...
1. Tesalonickým 2:13... že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to,...
2. Timoteus 1:13...mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode  slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a...
2. Timoteus 2:2...milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode  slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří...
2. Timoteus 4:17..., aby kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví...
Židům 2:1...se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže ...
Židům 3:16...při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem...
Židům 12:19...polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim nemluvil. (Nemohli totiž...
Jakub 1:25...jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že...
Jakub 5:4... Nahromadili jste si poklad pro poslední dnySlyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům,...
Jakub 5:11... Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj...
2. Petr 1:18...na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a...
2. Petr 2:8...duši den co den trápily zločiny, které vidělslyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek,...
1. Jan 1:1...i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali,...
1. Jan 1:3...byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme vidělislyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na...
1. Jan 1:5...byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není...
1. Jan 2:18...vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodinaSlyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta...
1. Jan 2:24... ten i Otce. ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od...
1. Jan 3:11... není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain,...
1. Jan 4:3...Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přijít. teď je na světě! Vy jste však z...
1. Jan 5:14...máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůleslyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco...
1. Jan 5:15...podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, jsme jej...
2. Jan 1:6...žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž...
3. Jan 1:4...tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou...
Zjevení 1:3...Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm...
Zjevení 2:7...skutky nikolaitů; i je nenávidím. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze...
Zjevení 2:11... do smrti a dám ti korunu života. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt...
Zjevení 2:17...budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst...
Zjevení 2:29...svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách...
Zjevení 3:3...zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se...
Zjevení 3:6...tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii...
Zjevení 3:13...nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji...
Zjevení 3:22...a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle...
Zjevení 4:1...ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát...
Zjevení 5:11...Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem vidělslyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a...
Zjevení 5:13... pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest,...
Zjevení 6:1... jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým...
Zjevení 6:3... a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeťslyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň,...
Zjevení 6:5...byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeťslyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem...
Zjevení 6:7...a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeťslyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil...
Zjevení 7:4...služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich...
Zjevení 8:13...uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům...
Zjevení 10:8...prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z...
Zjevení 13:9...knize života zabitého Beránka. Má-li někdo ušislyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být...
Zjevení 14:2...na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako...
Zjevení 16:5...na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty...
Zjevení 22:8...této knihy." Jan jsem to všechno vidělslyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se...
Zjevení 22:17...jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo...
Zjevení 22:18...chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim...

Slova obsahující slyš: neslyšel (18) neslyšeli (16) neslyšelo (1) neslyšen (1) neslyší (18) neslyším (4) neslyšíš (6) neslyšíte (3) neuslyšeli (3) neuslyší (3) neuslyším (1) neuslyšíme (1) nevyslyšel (6) nevyslyší (2) nevyslyším (5) poslyš (9) poslyšte (12) slyš (80) slyšel (126) slyšela (8) slyšeli (114) slyšelo (1) slyšely (2) slyšené (1) slyšenému (1) slyšení (14) slyšením (1) slyšet (42) slyší (58) slyšící (1) slyšících (1) slyším (16) slyšíme (5) slyšíš (6) slyšíte (13) slyšte (83) uslyšel (113) uslyšela (7) uslyšeli (56) uslyšelo (3) uslyšely (1) uslyšet (3) uslyší (48) uslyším (5) uslyšíš (13) uslyšíte (14) vyslyš (22) vyslyšel (47) vyslyšen (2) vyslyšena (2) vyslyšeni (2) vyslyšení (2) vyslyšeny (1) vyslyšet (2) vyslyší (13) vyslyším (9) vyslyšíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |