Slavit

Hledám varianty 'slavit' [ slavte (3) slavme (1) slavit (26) slavím (1) slavili (17) slavil (10) slaví (15) ]. Nalezeno 68 veršù.
Exodus 12:14... Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:48...obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj obřezán...
Exodus 23:14...tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po...
Leviticus 23:39...shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku...
Leviticus 23:41... svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna...
Numeri 9:2...na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne...
Numeri 9:3...synové Izraele v určený čas slaví Hod beránkaSlavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za...
Numeri 9:4...jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele,  slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního...
Numeri 9:5... a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali...
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku...
Numeri 9:10...nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne...
Numeri 9:11... přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. ...
Numeri 9:12...nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost.  slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je...
Numeri 9:14...ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví podle...
Numeri 29:12...žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni, jako...
Deuteronomium 16:1...měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohuslavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás...
Jozue 5:10...v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne...
Soudců 9:27...na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisuslavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili...
1. Samuel 30:16...a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pilislavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou...
2. Samuel 13:24...za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou...
1. Královská 8:62..." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť...
1. Královská 8:65...oběť i tuk oněch pokojných obětí. Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po...
2. Královská 23:21...Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v...
2. Královská 23:23...roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce...
2. Letopisů 7:4...navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a...
2. Letopisů 7:8...a moučné oběti a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od...
2. Letopisů 7:9...dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid...
2. Letopisů 30:1... přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Král se totiž...
2. Letopisů 30:5...od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej...
2. Letopisů 30:21...shromáždění v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a...
2. Letopisů 30:23...ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský král Ezechiáš totiž...
2. Letopisů 35:1... Boha svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka...
2. Letopisů 35:17...oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených...
2. Letopisů 35:18...dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil takový Hod beránka, jako slavil Jošiáš s kněžími,...
2. Letopisů 35:19...z Judy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování. Po tom, když...
Ezdráš 3:4...Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné obětiSlavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den...
Ezdráš 6:19...v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a...
Ezdráš 6:22...Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin...
Nehemiáš 8:14...zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcích. Proto po...
Nehemiáš 8:18...konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je...
Ester 9:23... Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce...
Ester 9:28...ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínatslavit v každém následujícím pokolení, v každé rodině,...
Žalmy 6:6...na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám,...
Žalmy 22:24...Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovoslavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej! Jistěže...
Žalmy 37:7... trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane. Vyhni se...
Žalmy 44:9... Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil,...
Žalmy 54:8...ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodineslavit, že dobré je! On vysvobodí z každého soužení,...
Žalmy 63:6...duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní  slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při...
Žalmy 67:4... mezi všemi lidmi spása tvá! národy, Božeslaví, oslavují všechny národy! všechny národy...
Žalmy 67:6...světa že spravuješ! séla národy, Božeslaví, oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám...
Žalmy 76:11...soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš....
Žalmy 86:12..., Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou největší,...
Žalmy 89:6...tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodineslaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí....
Žalmy 102:19... je to zapsáno pro příští pokolení,  slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze...
Žalmy 138:4...mi odvahy! , Hospodine, všichni králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty...
Žalmy 145:2... navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný...
Žalmy 145:10...stvoření!" , Hospodine, všechna stvoření slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království...
Izaiáš 58:13... Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co...
Ezechiel 45:21...chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou...
Zachariáš 14:16... aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do...
Zachariáš 14:18...ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest...
Zachariáš 14:19...Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích...
Matouš 26:18...Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš...
Lukáš 2:41...byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct...
Římanům 15:9...aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu ...
1. Korintským 5:8...náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a...
Koloským 2:15...odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalilslavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat...
Židům 11:28... Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce...

Slova obsahující slavit: oslavit (2) slavit (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |