Sirotkům

Hledám varianty 'sirotkům' [ sirotky (10) sirotkům (7) sirotků (5) sirotku (8) sirotkovi (1) sirotkem (2) sirotka (7) sirotek (2) sirotci (3) ]. Nalezeno 45 veršù.
Exodus 22:21...v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně...
Exodus 22:23... takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu,...
Deuteronomium 10:18...Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a...
Deuteronomium 14:29...nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalecsirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do...
Deuteronomium 16:11... který je ve tvém městě, a s přistěhovalcemsirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v...
Deuteronomium 16:14...a děvečkou, s levitou i s přistěhovalcemsirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní...
Deuteronomium 24:17...hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v...
Deuteronomium 24:19... nevracej se pro něj. Připadne přistěhovalcisirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve...
Deuteronomium 24:20...znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalcisirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici,...
Deuteronomium 24:21...znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalcisirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To...
Deuteronomium 26:12...své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalcisirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy...
Deuteronomium 26:13...svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalcisirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil...
Deuteronomium 27:19..."Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalcesirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený...
Job 6:27...jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste prodali! Pohleďte...
Job 22:9...' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílalsirotkům jsi drtil ramena. To proto nyní obkličují...
Job 24:3...posouvají mezníky a pasou stáda, která ukradliSirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy....
Job 24:9... choulí se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti...
Job 29:12..., chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela se na žehnání...
Job 31:17...oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sámsirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jak u otce...
Job 31:21...mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak mi...
Žalmy 10:14...tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost...
Žalmy 10:18...jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! ...
Žalmy 35:12...dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se...
Žalmy 68:6...jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh...
Žalmy 82:3...dlouho budete na straně ničemů? séla Chudýchsirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte!...
Žalmy 94:6...tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se...
Žalmy 109:9...pověření jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové po žebrotě...
Žalmy 109:12...nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou zcela vymýceni,...
Žalmy 146:9... Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovysirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude...
Přísloví 23:10...jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám...
Izaiáš 1:17...spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu...
Izaiáš 1:23...si úplatky oblíbili, záleží jim jen na ziskuSirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov....
Izaiáš 9:16...neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich sirotky a vdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlí a...
Izaiáš 10:2... aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty, zdálky přižene se...
Jeremiáš 5:28...se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva sirotků neprosazují, nehájí chudé v jejich při. Copak je...
Jeremiáš 7:6... pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalcesirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat...
Jeremiáš 22:3...okrádaného z rukou utlačitele! Přistěhovalcůmsirotkům a vdovám neubližujte! Nechovejte se násilně!...
Jeremiáš 49:11...mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'"...
Pláč 5:3...připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy....
Ezechiel 22:7... přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkořísirotku a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi...
Ozeáš 14:4...vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdousirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu...
Zachariáš 7:10...soucit a laskavost. Neutlačujte vdovysirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak...
Malachiáš 3:5... křivopřísežníky, utlačovatele nádeníků, vdovsirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň...
Jan 14:18...žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět neuvidí,...
Jakub 1:27...zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |