Sione

Hledám varianty 'sione' [ sionu (65) sionem (2) sione (7) sion (50) ]. Nalezeny 123 verše.
2. Samuel 5:7... že se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne...
1. Královská 8:1...rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy...
2. Královská 19:31...ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to...
1. Letopisů 11:5...obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy...
2. Letopisů 5:2...rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy...
Žalmy 2:6...je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl...
Žalmy 9:12... hledají! Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité...
Žalmy 14:7...útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude...
Žalmy 20:3...ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti,...
Žalmy 48:3... Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je...
Žalmy 48:12...dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy...
Žalmy 48:13...jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho...
Žalmy 50:2...svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh,...
Žalmy 51:20...a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš...
Žalmy 53:7... vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak...
Žalmy 65:2...pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou...
Žalmy 69:36... též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby...
Žalmy 74:2...kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce -...
Žalmy 76:3...jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné...
Žalmy 78:68...kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam...
Žalmy 84:8...zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů, slyš mou...
Žalmy 87:5...i Habešské - každý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej...
Žalmy 97:8...modlami - všichni bohové se před ním sklánějíSion se veselí, když to slyší, judské osady se radují,...
Žalmy 99:2...nad cherubíny - země třese se! Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké...
Žalmy 102:14...pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, ...
Žalmy 102:17...králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k...
Žalmy 102:22...k smrti aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národy a...
Žalmy 110:2...k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid...
Žalmy 125:1... Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky! Kolem...
Žalmy 128:5...bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny...
Žalmy 129:5... musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdoSionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co...
Žalmy 132:13...věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je ...
Žalmy 133:3...cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílí - život ...
Žalmy 134:3...ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! Haleluja!...
Žalmy 135:21...Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho domovem!...
Žalmy 137:1...jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion. V zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrby...
Žalmy 146:10... Hospodin bude kralovat navěky, tvůj BůhSione, po všechna pokolení! Haleluja! Haleluja! Jak dobré...
Žalmy 147:12...Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého BohaSione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve...
Žalmy 149:2...jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením...
Izaiáš 1:27...nazýváno: Město spravedlnosti, Věrné městoSion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní...
Izaiáš 2:3...svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho...
Izaiáš 3:25...roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví mužiSione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou...
Izaiáš 4:3...pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván...
Izaiáš 4:5...dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří...
Izaiáš 8:18...od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří...
Izaiáš 10:12... Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou...
Izaiáš 10:24...Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a zvedají na...
Izaiáš 14:32... Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad...
Izaiáš 18:7...řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel...
Izaiáš 24:23...se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před...
Izaiáš 28:16... toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ...
Izaiáš 29:8...dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí...
Izaiáš 31:4...sestoupí Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak...
Izaiáš 31:9...před mou korouhví, praví Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý...
Izaiáš 33:5...- bydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem...
Izaiáš 33:14... poznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí...
Izaiáš 33:20... koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí,...
Izaiáš 34:8...chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporuSion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru;...
Izaiáš 35:10...Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy...
Izaiáš 37:32...ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to...
Izaiáš 40:9...vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy...
Izaiáš 41:27... od vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou...
Izaiáš 46:13... není vzdálená, neopozdí se spása . obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesni a seď v prachu,...
Izaiáš 49:14...lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohýmSion však říká: "Hospodin opustil, zapomněl na ...
Izaiáš 51:3...jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu...
Izaiáš 51:11...Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy...
Izaiáš 51:16...jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej,...
Izaiáš 52:1...zem, jako ulici pro chodce. Probuď se, probuďSione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své,...
Izaiáš 52:7...dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají,...
Izaiáš 52:8...radostí, protože vidí na vlastní oči, jak seSionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti,...
Izaiáš 59:20...přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi...
Izaiáš 60:14...pokloní a budou nazývat: Město HospodinovoSion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a...
Izaiáš 61:3...našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti...
Izaiáš 62:1...spravedlnosti a chvále před všemi národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud...
Izaiáš 64:9...tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem...
Jeremiáš 3:14...z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást...
Jeremiáš 4:6...se! Prchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od...
Jeremiáš 8:19...můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč ...
Jeremiáš 9:18...z očí řinou slzy, zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak...
Jeremiáš 14:19...To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odporSionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit?...
Jeremiáš 26:18...judskému lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupůSion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek...
Jeremiáš 30:17... praví Hospodin, neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle,...
Jeremiáš 31:6...strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme seSionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 31:12...z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno...
Jeremiáš 50:5... svého Boha. Budou se vyptávat na cestuSionu a zamíří k němu. Přijdou a připojí se k Hospodinu...
Jeremiáš 50:28...Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu zvěstují, že Hospodin, náš Bůh, se pomstil, že se...
Jeremiáš 51:10...v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte...
Jeremiáš 51:24...Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, horo záhuby...
Jeremiáš 51:35...páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A...
Pláč 1:4...dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí,...
Pláč 1:17... děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězilSion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil...
Pláč 2:6...nechal v zapomnění upadnout svátky i soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu....
Pláč 4:2...Drahé kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však...
Pláč 4:11...svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští...
Pláč 5:18...tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodine,...
Joel 2:1...voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste!...
Joel 2:15...oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte!...
Joel 2:23...ovoce a fíkovník s révou vydají užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť...
Joel 3:5...Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka...
Joel 4:16...zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se...
Joel 4:17...Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou do něj...
Joel 4:21... Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin! Slova Amose, jednoho z tekojských...
Amos 1:2... měl vidění o Izraeli. Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky...
Amos 6:1...zástupů - tak se jmenuje. Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za...
Abdiáš 1:17... k zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův...
Abdiáš 1:21...města v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království...
Micheáš 3:10...právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za...
Micheáš 3:12...nás žádné neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z...
Micheáš 4:2...svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho...
Micheáš 4:7...lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda,...
Micheáš 4:11...tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší,...
Sofoniáš 3:16...pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj seSione, nesvěšuj ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe...
Zachariáš 1:14...praví Hospodin zástupů: Horlím pro JeruzalémSion velikou horlivostí a hrozně se hněvám na ty sebejisté...
Zachariáš 1:17...přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle -...
Zachariáš 2:11...do čtyř světových stran, praví Hospodin. PojďSione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!"...
Zachariáš 8:2...zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! Tak...
Zachariáš 8:3...něj jen hořím! Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude...
Zachariáš 9:13...jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými synySione, se proti Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů!...
Římanům 9:33...na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj...
Římanům 11:26...Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude ...
Židům 12:22...se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k...
1. Petr 2:6...Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj,...
Zjevení 14:1... A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na...

Slova obsahující sione: sione (7) sionem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |