Sinaj

Hledám varianty 'sinaj' [ sinaji (1) sinaje (3) sinaj (31) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 19:1...vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj...
Exodus 19:2... Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti...
Exodus 19:11...Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš:...
Exodus 19:18...Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin...
Exodus 19:20...hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam...
Exodus 19:23...neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece...
Exodus 24:16...oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na...
Exodus 31:18...nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky...
Exodus 34:2... Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo ale...
Exodus 34:4...prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné...
Exodus 34:29... totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale...
Exodus 34:32...všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej...
Leviticus 7:38...oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své...
Leviticus 25:1... Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou...
Leviticus 26:46...pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin...
Leviticus 27:34...přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:1...v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab,...
Numeri 3:4...bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto...
Numeri 3:14..." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a...
Numeri 9:1...Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka...
Numeri 9:5...dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak...
Numeri 10:12... Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran....
Numeri 26:64... které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti...
Numeri 28:6... To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku...
Numeri 33:15...pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě...
Numeri 33:16...a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě. Vyšli z...
Deuteronomium 33:2...udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z...
Soudců 5:5...Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova,...
Nehemiáš 9:13...svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi...
Žalmy 68:9...ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele!...
Žalmy 68:18...jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal...
Skutky 7:30...dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu...
Skutky 7:38... Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je...
Galatským 4:24...ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato...
Galatským 4:25...děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se...

Slova obsahující sinaj: sinaj (31) sinaje (3) sinajem (1) sinaji (1) sinajské (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |