Sidonské

Hledám varianty 'sidonské' [ sidonské ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 13:4...Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek u emorejské hranice. Dále území...
1. Královská 11:33...Izraele. To proto, že opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi a...
1. Královská 17:9...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější...
Ezdráš 3:7...a tesařům a za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z...
Lukáš 4:26...poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho...
Skutky 12:20... Herodes se tehdy velmi hněval na TýrskéSidonské. Proto se za ním svorně vypravili, a když si...

Slova obsahující sidonské: sidonské (6) sidonského (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |