Sidona

Hledám varianty 'sidona' [ sidonu (20) sidone (3) sidona (2) sidon (2) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 10:15...pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, Jebusejce, Emorejce...
Genesis 10:19...rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes Sodomu,...
Genesis 49:13...bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi...
Jozue 11:8... takže je pobíjeli a pronásledovali k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ k údolí...
Jozue 19:28... Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně a k Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu...
Soudců 1:31...pracím. Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele AkkaSidonu, Achlabu, Achzibu, Chelby, Afeku ani Rechobu....
Soudců 18:7...Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém...
Soudců 18:28...vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo v údolí u...
2. Samuel 24:6...kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a...
1. Letopisů 1:13...Kaftorskými). Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, Jebusejce, Emorejce, Girgašejce...
Izaiáš 23:4... Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď seSidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím,...
Jeremiáš 25:22... Moáb i Amonce; všechny krále TýruSidonu; krále zámořských břehů; Dedana, Temu a Búze;...
Jeremiáš 27:3...pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, TýruSidonu; pošli ho po jejich vyslancích, kteří přišli do...
Jeremiáš 47:4...den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. TýruSidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano,...
Ezechiel 28:21...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník...
Ezechiel 28:22...němu a řekni - Tak praví Panovník HospodinSidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavím! Poznají,...
Joel 4:4... aby se napili. Co vůbec máte proti mně, TýreSidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte?...
Zachariáš 9:2...Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k TýruSidonu, jsou tak prohnaní: Týr se opevnil jako...
Matouš 11:21...se zázraky, které se dějí u vás, staly v TýruSidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám...
Matouš 11:22...pokání v pytlovině a popelu. Říkám vám: TýruSidonu bude v soudný den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum,...
Matouš 15:21...pak odtud odešel a odebral se do okolí TýruSidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a...
Marek 3:8...i z Idumeje, Zajordánska a z okolí TýruSidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu...
Marek 7:31...pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru....
Lukáš 6:17...Judska, z Jeruzaléma i z přímořského TýruSidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze...
Lukáš 10:13...se zázraky, které se dějí u vás, staly v TýruSidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Týru a...
Lukáš 10:14...by činili pokání v pytlovině a popelu. TýruSidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum,...
Skutky 27:3...z Tesaloniky. Druhého dne jsme přistáliSidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídně a dovolil mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |