Shromážděte

Hledám varianty 'shromážděte' [ shromážděte ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 49:2... vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucíchShromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte...
Deuteronomium 31:12...předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeliShromážděte lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící...
Deuteronomium 31:28... když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřuShromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své...
1. Samuel 7:5...sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k...
2. Královská 12:5...a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do...
Žalmy 50:5...nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se...
Izaiáš 45:20... mluvím pravdu a říkám, co je poctivéShromážděte se a přijďte, uprchlíci z národů, spolu...
Izaiáš 48:14...je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z bohů tohle předpověděl?...
Jeremiáš 4:5...troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!' Na Sion...
Jeremiáš 8:14...je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedímeShromážděte se! Prchněme do opevněných měst, tam...
Ezechiel 39:17...- Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěřiShromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k...
Joel 1:14...i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromážděníshromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu...
Joel 2:16...troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejteShromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce,...
Joel 4:11..."Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národyShromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje...
Amos 3:9...Ašdodu zvolejte, vyhlaste na palácích v EgyptěShromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na ten...
Matouš 13:30...a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další...
Zjevení 19:17...na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďteshromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |