Seta

Hledám varianty 'seta' [ síti (4) sít (4) sily (1) sil (31) seta (1) set (30) sely (3) sela (1) sel (2) sejte (3) sejete (2) seješ (2) seje (5) ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného...
Genesis 5:3...své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny...
Genesis 5:4...ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil...
Genesis 5:7...105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcerySet žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním...
Genesis 26:12...jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin...
Genesis 31:6... Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu,...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Leviticus 25:11...rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté...
Leviticus 25:20...‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu...
Leviticus 25:22...vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého...
Leviticus 26:16...vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst...
Numeri 31:28...Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento...
Soudců 1:36... Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a...
Soudců 3:31...Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 4:3...volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě...
Soudců 4:13...z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora...
Soudců 16:5... spoutat a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala:...
Soudců 17:2...své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim...
Soudců 17:3...zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch...
Soudců 20:15...vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set...
Soudců 20:16...nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku...
1. Samuel 23:28...proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil...
1. Samuel 28:20... skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic...
1. Samuel 30:17...druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
2. Samuel 6:5...dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
2. Samuel 6:14...vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 23:8...Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna...
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu...
2. Královská 12:21...dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn...
2. Královská 19:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl...
2. Královská 19:29...jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
1. Letopisů 1:1...den co den po všechny dny svého života. AdamSet, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed...
1. Letopisů 4:42...Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 13:8...David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
Ester 9:6...sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Job 4:3...mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to...
Job 20:22...přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv...
Job 39:4...jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla...
Žalmy 3:5...hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke...
Žalmy 9:16...Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se!...
Žalmy 92:15...ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála...
Žalmy 104:15...se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které...
Přísloví 11:18...nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k...
Přísloví 22:8...nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine....
Kazatel 9:10...se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí...
Kazatel 10:10...nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho...
Izaiáš 14:10...jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla...
Izaiáš 16:1...v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při...
Izaiáš 28:24... co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak...
Izaiáš 32:20...a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na...
Izaiáš 37:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší...
Izaiáš 37:30...jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
Izaiáš 40:9...neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic...
Izaiáš 40:31... kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou...
Izaiáš 41:1...přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně k...
Izaiáš 42:11...města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu...
Izaiáš 44:12...tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se...
Izaiáš 50:2...krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště...
Izaiáš 58:1...pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho...
Jeremiáš 4:5...po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných...
Pláč 3:8... obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil...
Ezechiel 12:13...zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale...
Ezechiel 17:20...Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak...
Ezechiel 45:15...batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Daniel 8:8...mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř...
Ozeáš 10:12...Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas...
Abakuk 1:16...do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim...
Abakuk 3:4... z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí...
Ageus 1:6...Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vedeSejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete,...
Zachariáš 9:17...krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť,...
Marek 4:16...Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo...
Marek 4:18... hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak...
Marek 4:20...se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí...
Lukáš 7:41...věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit,...
Skutky 5:36...někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se...
Skutky 27:16...ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak...
1. Korintským 15:36...A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo,...
1. Korintským 15:37...To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba...
2. Petr 1:5...svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti...
Juda 1:3...teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována...
Zjevení 14:20...a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení,...

Slova obsahující seta: poseta (2) seta (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |