Sema

Hledám varianty 'sema' [ semovi (4) sema (3) sem (122) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 5:32...zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo...
Genesis 6:10...člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři synySema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená...
Genesis 7:13...čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli...
Genesis 9:18...zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři...
Genesis 9:23...otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venkuSem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena....
Genesis 10:1...a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové....
Genesis 10:21...podle svých rodů, jazyků, zemí a národnostíSemovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta,...
Genesis 10:22... bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomciSemovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram....
Genesis 10:31...směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou...
Genesis 11:10...je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let...
Genesis 11:11...po potopě zplodil Sem ve věku 100 let ArpakšadaSem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a...
Genesis 15:16...v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáříSem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost...
Genesis 42:15... Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás,...
Genesis 42:34...lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle...
Genesis 43:7...mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho...
Genesis 43:18...je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich...
Genesis 43:20...a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli...
Genesis 45:5...se ale a nehněvejte se na sebe, že jste  sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám...
Genesis 45:8...vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo  sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem,...
Genesis 45:13...co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a...
Exodus 5:22...ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi  sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým...
Exodus 16:3...jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili...
Numeri 20:4... "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč...
Numeri 23:1...řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám...
Numeri 23:29...řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám...
Deuteronomium 1:31...celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu...
Deuteronomium 6:23...a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům....
Deuteronomium 9:4..."To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl  sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou...
Deuteronomium 9:7... kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste se bouřili proti Hospodinu. Popouzeli jste...
Deuteronomium 11:5... co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba,...
Deuteronomium 26:9... uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás  sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem....
Deuteronomium 29:6...že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli  sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a...
Deuteronomium 29:15...víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich...
Jozue 2:2...přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský...
Jozue 3:9...'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval:...
Jozue 10:24... kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a...
Jozue 18:6...těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem,...
Jozue 19:15...od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem -...
Jozue 19:30...ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s...
Jozue 19:35... na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret...
Soudců 14:15... i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj...
Soudců 18:3... Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy,...
Růt 2:14...Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla...
Růt 4:1... o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil se. Potom...
1. Samuel 5:10...do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším...
1. Samuel 7:12...ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a...
1. Samuel 10:22...se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí...
1. Samuel 14:36..." odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za...
1. Samuel 14:38...toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký...
1. Samuel 16:11...ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to...
1. Samuel 17:8...před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a...
1. Samuel 17:28... a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na...
1. Samuel 21:15...blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem...
1. Samuel 21:16...sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do...
1. Samuel 26:22...David na to řekl: "Zde je královo kopí.  sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí...
1. Samuel 30:7...kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se...
2. Samuel 1:9...Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale život ještě...
2. Samuel 1:10...spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 1:15... Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím...
2. Samuel 3:13...jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš...
2. Samuel 5:6... kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci odrazí!"...
2. Samuel 7:18...přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl...
2. Samuel 20:16..."Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta...
2. Královská 4:35...se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu...
2. Královská 6:28...Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A...
2. Královská 6:29...uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna...
2. Královská 19:27...- uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá...
2. Královská 19:32...králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví...
1. Letopisů 1:4... Metuzalém, Lámech, NoeSem, Cham a Jáfet. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj,...
1. Letopisů 1:17... Semarejce a Chamatejce. Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi:...
1. Letopisů 1:24...a Jobaba. Ti všichni jsou synové JoktanoviSem, Arpakšad, Šelach, Heber, Peleg, Reu...
1. Letopisů 11:5... protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David...
1. Letopisů 17:16...přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl ...
2. Letopisů 28:13...proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se...
Ezdráš 4:2...stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a...
Ezdráš 10:14...se v našich městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného...
Job 1:7...jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis...
Job 2:2...jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis...
Job 7:4...moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány...
Job 37:12...obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli...
Job 38:11...své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš  sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil...
Žalmy 59:16... štěkají jako psi, po celém městě běhajíSem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke...
Přísloví 6:13... Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále...
Kazatel 1:6... odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižnísem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se....
Izaiáš 3:16...nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají sem a tam, řetízky cinkají jim na nohách. Sionské dcery...
Izaiáš 21:12...se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete...
Izaiáš 28:10...od prsů? Prý: To a to a tak a tak, tamsem a sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím...
Izaiáš 28:13...slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tamsem a sem a tam - bla bla bla!" Jen si jdou - nazpátek...
Izaiáš 37:28...- uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá...
Izaiáš 37:33...králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví...
Izaiáš 48:15... jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a...
Jeremiáš 22:11...otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem ...
Jeremiáš 29:10...vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím,...
Jeremiáš 31:8...a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou v...
Jeremiáš 49:3...bědujte, oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho...
Pláč 4:15...cesty! Nedotýkejte se!" A když teď bloudí tamsem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je...
Ezechiel 1:14... z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky. Díval jsem se na a hle - při každé...
Ezechiel 21:19...člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tamsem a potřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží...
Ezechiel 39:17...a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro...
Ezechiel 40:4...všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele."...
Daniel 12:4...tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste." Daniel jsem pak...
Joel 1:18...obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou...
Joel 4:11...i slaboch řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam,...
Zachariáš 8:20...a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z...
Zachariáš 10:9...bude jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na znovu pomyslí;...
Matouš 17:17...vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec...
Matouš 22:12...do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král...
Marek 11:3...děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u...
Lukáš 9:41...ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil a začal...
Lukáš 14:21...rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se...
Lukáš 19:27...nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal...
Lukáš 23:5...Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel  sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten...
Jan 4:15...tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem,"...
Jan 4:16...chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi...
Jan 6:25...břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 20:27...slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji...
Skutky 9:21...v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?"...
Skutky 17:6..."Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské...
Skutky 19:37...klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže...
Galatským 5:19...Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování,...
Jakub 1:6...se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane...
Jakub 2:3...oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si...
Zjevení 4:1... uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke...
Zjevení 11:12...od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do...

Slova obsahující sema: basemat (2) basematu (2) basematy (3) getsemane (2) sema (3) semachiáš (1) semarejce (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |