Sejděte

Hledám varianty 'sejděte' [ sešly (3) sešlo (7) sešli (33) sešla (3) sešel (16) sejít (1) sejdou (6) sejdi (2) sejděte (3) sejdete (3) sejdeme (1) sejde (2) ]. Nalezeno 80 veršù.
Genesis 49:1...mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích...
Exodus 32:8...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu...
Numeri 10:3...dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubísejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec....
Numeri 10:4...celá obec. Zatroubí-li se jen na jednusejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců....
Deuteronomium 9:12...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!"...
Deuteronomium 9:16...Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za...
Deuteronomium 31:11...k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 31:29...nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnetesejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v...
Deuteronomium 33:5... Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy...
Jozue 9:2... kananejský, perizejský, hivejský a jebusejskýsešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli....
Soudců 2:17...smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova...
Soudců 7:9...údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaňsejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li...
Soudců 7:11... co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám...
Soudců 14:19...neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch HospodinůvSešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a...
Soudců 16:23...hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby...
Soudců 20:3...- 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové...
1. Samuel 1:20...a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel,...
1. Samuel 8:4...právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu,...
1. Samuel 21:3... pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co...
1. Samuel 25:1... Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel....
1. Královská 8:36...hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
1. Královská 12:1... Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn...
1. Královská 22:49... aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu. Achaziáš,...
2. Letopisů 6:27...hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
2. Letopisů 10:1... Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn...
2. Letopisů 20:37...Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl...
2. Letopisů 24:23..."Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do...
2. Letopisů 32:4...vodní prameny mimo město, a oni ho podpořiliSešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i...
Ezdráš 10:1...chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchysešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí...
Ezdráš 10:9...Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni...
Nehemiáš 6:3...bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustilsešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a ...
Nehemiáš 6:10...Mehetabelova, byl zaražený a řekl mi: "Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme...
Žalmy 43:3...nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutkuSešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou ...
Žalmy 110:3...ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude...
Píseň 6:2...miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v...
Píseň 6:11...zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí réva,...
Izaiáš 30:11... Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lžiSejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským...
Izaiáš 43:9... Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé...
Ezechiel 23:46... tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je...
Ezechiel 32:3...Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síťsejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly. Pohodím ...
Ezechiel 39:17...veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte semSejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás...
Malachiáš 2:8...Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste...
Matouš 13:2...Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezeraSešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a...
Matouš 22:34...farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saducejesešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal,...
Matouš 22:41...celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí...
Matouš 26:3..." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou...
Matouš 27:17...měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych...
Matouš 27:27...vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť...
Matouš 27:62... po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že...
Marek 3:20...potom zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to...
Marek 5:21...pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břehsešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišel k němu jeden...
Marek 6:30...jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co...
Marek 7:1...znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby...
Marek 8:1...sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš...
Marek 10:1...přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k...
Marek 14:53...nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho...
Lukáš 1:10...kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi...
Lukáš 5:17...tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z...
Lukáš 22:66...sprostými nadávkami. Jakmile se rozednilosešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli...
Lukáš 23:48...jistě spravedlivý!" Všichni v zástupu, který se sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo,...
Jan 6:16...se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na...
Jan 20:19...kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se...
Skutky 1:4...a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale...
Skutky 2:6...národa na světě. Když se ozval ten hukotsešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý...
Skutky 4:5...asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma, velekněz...
Skutky 10:20... Duch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaňsejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je...
Skutky 10:21...nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte....
Skutky 12:12...do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla...
Skutky 13:44... Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila...
Skutky 15:6...Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr...
Skutky 19:32...vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který...
Skutky 20:7...tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se...
Skutky 20:10...poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl:...
Skutky 22:30...ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a...
Skutky 25:17...hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli, beze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu...
Skutky 28:17...svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil...
Skutky 28:23..." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím království...
Galatským 2:2...i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjeveníSešel jsem se soukromě s váženými vůdci a seznámil je s...
1. Timoteus 2:8... za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |