Sedmkrát

Hledám varianty 'sedmkrát' [ sedmkrát ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 4:24...za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se...
Genesis 33:3...Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimisedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru....
Leviticus 4:6...ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvisedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně....
Leviticus 4:17...krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvisedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou...
Leviticus 8:11...i všechno, co bylo v něm, aby to posvětilSedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým...
Leviticus 14:7...v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodouSedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od...
Leviticus 14:16...levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prstsedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje,...
Leviticus 14:27...trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v...
Leviticus 14:51...to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodousedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka,...
Leviticus 16:14...stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla...
Leviticus 16:19...rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od...
Leviticus 25:8...její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních letsedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde...
Leviticus 26:18...poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že...
Leviticus 26:21... poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás...
Leviticus 26:24... proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji...
Leviticus 26:28...proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso...
Numeri 19:4...Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak...
Jozue 6:4...trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na trouby. Jakmile dlouze...
Jozue 6:15...za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když...
1. Královská 18:43...rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal:...
2. Královská 4:35...se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho:...
2. Královská 5:10...domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdisedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš...
2. Královská 5:14...řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupilsedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho...
Žalmy 12:7...výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavenésedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před...
Žalmy 79:12...smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My...
Žalmy 119:164...mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji!  Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo...
Přísloví 6:31... když krade, aby nasytil svůj neodbytný hladSedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění...
Přísloví 24:16...jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj...
Izaiáš 30:26...bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy...
Daniel 3:19...zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a největším...
Matouš 18:21...mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustitSedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát,...
Matouš 18:22...Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se...
Lukáš 17:4...litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |