Sedmdesát

Hledám varianty 'sedmdesát' [ sedmdesáti (7) sedmdesát (31) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 12:4...ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj,...
Genesis 50:3...balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání,...
Exodus 1:5... Gád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a...
Exodus 15:27...do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenůsedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Potom vytáhli z...
Exodus 24:1..."Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihusedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K...
Exodus 24:9...všech těchto slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihusedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a...
Numeri 11:16...řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu....
Numeri 11:24...ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy...
Numeri 11:25...Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch spočinul,...
Numeri 33:9...do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenůsedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Vyšli z Elimu a...
Deuteronomium 10:22... Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil,...
Soudců 1:7...na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou...
Soudců 8:30... se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho...
Soudců 9:2...‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden...
Soudců 9:5...v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových....
Soudců 9:18...dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni a králem nad...
Soudců 9:24...Abimelecha zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich...
Soudců 9:56...který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil...
Soudců 12:14...čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn...
1. Samuel 6:19... kteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel...
2. Královská 10:1...říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal listy...
2. Královská 10:6...zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů města,...
2. Královská 10:7...ten list dostali, vzali královské syny a všech sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů,...
2. Letopisů 36:21...konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se...
Žalmy 90:10...léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z...
Izaiáš 23:15...je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po...
Izaiáš 23:17... zpívej, zpívej, si na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však...
Jeremiáš 25:11...země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi. se těch...
Jeremiáš 25:12...let otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho...
Jeremiáš 29:10...praví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním...
Ezechiel 8:11...hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš...
Daniel 9:2...k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej...
Daniel 9:24...poslouchej slova a porozuměj tomu viděníSedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu,...
Zachariáš 1:12...a judskými městy? Vždyť se na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou...
Zachariáš 7:5..."Řekni všemu lidu této země i kněžím:  sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a...
Skutky 7:14...otce Jákoba i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde...
Skutky 23:23...dvě stě vojáků k cestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců. Přiveďte mezky pro...

Slova obsahující sedmdesát: dvaasedmdesát (2) pětasedmdesát (1) sedmasedmdesátkrát (2) sedmdesát (31) sedmdesáti (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |