Sedm

Hledám varianty 'sedm' [ sedmi (51) sedm (273) ]. Nalezeno 267 veršù.
Genesis 7:2... Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých...
Genesis 7:3...a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich...
Genesis 7:4... pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní...
Genesis 7:10... samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to...
Genesis 8:10...ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu...
Genesis 8:12... že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Genesis 21:28...spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co...
Genesis 21:29...zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat...
Genesis 21:30...sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu...
Genesis 29:18...zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl:...
Genesis 29:20... Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji...
Genesis 29:27...i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s...
Genesis 29:30...více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná,...
Genesis 31:23... Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však...
Genesis 41:2...farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:3...se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily...
Genesis 41:4...Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu...
Genesis 41:5...usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm...
Genesis 41:6...bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty...
Genesis 41:7...východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl...
Genesis 41:18...Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:19...a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak...
Genesis 41:20... Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to...
Genesis 41:22...snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm...
Genesis 41:23... bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a...
Genesis 41:24...východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to...
Genesis 41:26... Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinitSedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž...
Genesis 41:27...je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž senSedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je...
Genesis 41:29...učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let...
Genesis 41:30...sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu...
Genesis 41:34...jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země....
Genesis 41:36... Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí...
Genesis 41:47...od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi....
Genesis 41:48...země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a...
Genesis 41:53...učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef...
Genesis 41:54...uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl...
Genesis 50:10... dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce....
Exodus 2:16...dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale...
Exodus 7:25...vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin...
Exodus 12:15...svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den...
Exodus 12:19...téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl...
Exodus 13:6... budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude...
Exodus 13:7...a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u...
Exodus 22:29...mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravemsedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 25:37...jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo...
Exodus 29:30...který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal...
Exodus 29:35...ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za...
Exodus 29:37...od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude...
Exodus 34:18...bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 37:23...zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se...
Leviticus 8:35...u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli...
Leviticus 12:2...Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného...
Leviticus 13:4...ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána...
Leviticus 13:5...nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dníSedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila...
Leviticus 13:21...než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:26...než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna...
Leviticus 13:31... odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se...
Leviticus 13:33...potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud...
Leviticus 13:50...ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se...
Leviticus 13:54...napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že...
Leviticus 14:8...a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu...
Leviticus 14:38...okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu...
Leviticus 15:13...uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a...
Leviticus 15:19...z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do...
Leviticus 15:24...její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté....
Leviticus 15:28...bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě...
Leviticus 22:27...se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde...
Leviticus 23:6...bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete...
Leviticus 23:8...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého...
Leviticus 23:15... kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak...
Leviticus 23:18...mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva...
Leviticus 23:34..."Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek...
Leviticus 23:36...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne...
Leviticus 23:39... jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po...
Leviticus 23:40... větve myrtových keřů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem....
Leviticus 23:41...Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:42...pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v...
Leviticus 25:8...tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi...
Numeri 8:2...Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy...
Numeri 12:14... otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve...
Numeri 12:15...pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam...
Numeri 13:22...Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl postavensedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol...
Numeri 19:11...mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat...
Numeri 19:14...stanu vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která...
Numeri 19:16...nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako...
Numeri 23:1...lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." ...
Numeri 23:4...s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana."...
Numeri 23:14...ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak...
Numeri 23:29... Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák...
Numeri 28:11...oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho beranasedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak...
Numeri 28:17...Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté...
Numeri 28:19...zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho beranasedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako...
Numeri 28:21... dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako...
Numeri 28:24...ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně...
Numeri 28:27...Hospodinu dva mladé býčky, jednoho beranasedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte...
Numeri 28:29...desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby...
Numeri 29:2...jednoho ročního býčka, jednoho beranasedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 29:4...na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby...
Numeri 29:8...jednoho ročního býčka, jednoho beranasedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako...
Numeri 29:10...desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako...
Numeri 29:12...obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 29:36...k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho beranasedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a...
Numeri 31:19...muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili,...
Deuteronomium 7:1... Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejcesedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin,...
Deuteronomium 16:3...či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z...
Deuteronomium 16:4...život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa,...
Deuteronomium 16:9...Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně,...
Deuteronomium 16:15... sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na...
Deuteronomium 28:7... napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnousedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle...
Deuteronomium 28:25... porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nimsedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím...
Jozue 6:4...obejdete dokola. To budeš dělat po šest dníSedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů....
Jozue 6:6...kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvysedm kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z...
Jozue 6:8...Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidusedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních...
Jozue 6:13...časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhluSedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z...
Jozue 18:2... Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví....
Jozue 18:5... se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům...
Jozue 18:6...zůstane ve svých hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a ...
Jozue 18:9...zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu....
Soudců 6:1...zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si...
Soudců 6:25...býka ze stáda svého otce, toho druhého býkasedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci,...
Soudců 12:9...přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 14:12...dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet...
Soudců 14:17...tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že ...
Soudců 16:7...a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych...
Soudců 16:8...jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi...
Soudců 16:13...mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla...
Soudců 16:14...jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla...
Soudců 16:19...a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho...
Soudců 20:15...nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V...
Soudců 20:16...se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z...
Růt 4:15...tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a...
1. Samuel 2:5... kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává...
1. Samuel 6:1...Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme...
1. Samuel 10:8...zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat."...
1. Samuel 11:3..." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás...
1. Samuel 13:8...a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále...
1. Samuel 16:10...nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si...
1. Samuel 31:13...ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškemSedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David...
2. Samuel 2:11...Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky...
2. Samuel 5:5... když se stal králem, a kraloval čtyřicet letSedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a...
2. Samuel 12:18... ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu...
2. Samuel 21:6...a vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji...
2. Samuel 21:9...pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná...
2. Samuel 23:39...a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi,...
1. Královská 2:11...David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet letSedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let kraloval v...
1. Královská 6:38...a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let -...
1. Královská 7:17...z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího...
1. Královská 8:65...shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní....
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy...
1. Královská 16:15...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůSedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 19:18... toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a...
2. Královská 8:1...Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala...
2. Královská 8:2... Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo,...
2. Královská 8:3...strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby...
2. Královská 12:1...paláce popravena. Joaš se stal králemsedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a...
1. Letopisů 3:4...šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v...
1. Letopisů 3:24...Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal...
1. Letopisů 5:13... Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. Byli to synové Abichaila, syna Churiho, syna...
1. Letopisů 10:12...a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubemSedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil...
1. Letopisů 15:26...smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým...
1. Letopisů 29:27...a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet letSedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v Jeruzalémě....
2. Letopisů 7:9...shromáždění. Slavnost zahájili osmého dnesedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní slavili...
2. Letopisů 13:9...v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkemsedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch...
2. Letopisů 24:1...Atalia byla popravena. Joaš se stal králemsedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho...
2. Letopisů 29:21... za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z...
2. Letopisů 30:22...svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a...
2. Letopisů 30:23...se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský...
Ezdráš 6:22...národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť...
Ezdráš 7:14... smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle...
Nehemiáš 8:18... do konce se četlo z Knihy Božího zákonaSedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční...
Ester 1:10...královském paláci uspořádala hostinu pro ženySedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal...
Ester 1:14... Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memuchansedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k...
Ester 2:9...přednostní příděly a zařídil, aby se věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil...
Job 1:2...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000...
Job 2:13...a sypali si na hlavu prach, létal k oblozeSedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli...
Job 42:8...jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem....
Job 42:13... 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia...
Přísloví 9:1... je smrti milencem." Moudrost si vystavěla důmsedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno...
Přísloví 26:16...nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo...
Kazatel 11:2...vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem...
Izaiáš 4:1...schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se...
Izaiáš 11:15...máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne...
Izaiáš 30:26...bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy...
Jeremiáš 15:9...znenadání na uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne ...
Jeremiáš 52:25... Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře,...
Ezechiel 3:15...usazeným v osadě Tel-aviv u průplavu Kebarsedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní...
Ezechiel 3:16...dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu...
Ezechiel 39:9... luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích,...
Ezechiel 39:12... a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy GogovySedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili...
Ezechiel 39:14...ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni...
Ezechiel 40:22...jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako...
Ezechiel 40:26...50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k  sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i...
Ezechiel 43:25...a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se...
Ezechiel 43:26...také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby...
Ezechiel 44:26...poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně...
Ezechiel 45:21...dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby....
Ezechiel 45:23...za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a...
Ezechiel 45:25...efě přidá hin oleje. Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého...
Daniel 4:13...a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný...
Daniel 4:20...o pastvu se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok...
Daniel 4:22...býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne...
Daniel 4:29...zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne...
Micheáš 5:4...Asyřané, budou šlapat po našich palácíchsedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených,...
Zachariáš 3:9...kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a...
Zachariáš 4:2...jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu svícnu vede...
Zachariáš 4:10...ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi."...
Matouš 12:45...a ozdobený, ale prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř,...
Matouš 15:34...zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal...
Matouš 15:36...tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům...
Matouš 15:37... Potom posbírali nalámané kousky, které zbylysedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě...
Matouš 16:10...tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali...
Matouš 22:25... aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak...
Matouš 22:28...pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení?...
Marek 8:5...pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal...
Marek 8:6... Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby...
Marek 8:8... A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy...
Marek 8:20...nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných...
Marek 12:20...bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka....
Marek 12:22...potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. ...
Marek 12:23...ji bude mít za manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte...
Marek 16:9...se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a...
Lukáš 2:36...pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých...
Lukáš 8:2...a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také...
Lukáš 11:26...a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř,...
Lukáš 20:29...bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji...
Lukáš 20:31...si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak...
Lukáš 20:33... přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a...
Skutky 6:3...u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým...
Skutky 13:19...snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem....
Skutky 19:14...vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim...
Skutky 21:8...jsme evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery,...
Skutky 21:27...každého z nich bude přinesena oběť. Když těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie....
Římanům 11:4...Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i...
Židům 11:30... Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a...
2. Petr 2:5...potopou, ale kazatele spravedlnosti Noemasedm lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v...
Zjevení 1:4... co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který je,...
Zjevení 1:11... jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do...
Zjevení 1:12...mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna...
Zjevení 1:16...a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho...
Zjevení 1:20...a co se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici, a těch sedmi...
Zjevení 2:1...Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých...
Zjevení 3:1...církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který  sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky -...
Zjevení 4:5...blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před...
Zjevení 5:1...knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá...
Zjevení 5:5...Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a...
Zjevení 5:6...těch starců stojí Beránek jako zabitý a  sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na...
Zjevení 6:1... Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak...
Zjevení 8:2...asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm...
Zjevení 8:6...hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení...
Zjevení 10:3...lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát....
Zjevení 10:4...jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem...
Zjevení 11:13...veliké zemětřesení a desetina města padlaSedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní...
Zjevení 12:3...ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun....
Zjevení 13:1...Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset...
Zjevení 15:1...na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivnésedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze ...
Zjevení 15:6...otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni...
Zjevení 15:7...zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na...
Zjevení 15:8...nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu...
Zjevení 16:1...jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu...
Zjevení 17:1...byla nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně:...
Zjevení 17:3...na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a...
Zjevení 17:7...tajemství ženy i šelmy, která ji nese, jež  sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a...
Zjevení 17:9...se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také...
Zjevení 17:11... která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je...
Zjevení 21:9...ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi...

Slova obsahující sedm: dvaasedmdesát (2) pětasedmdesát (1) posedmé (3) sedm (273) sedmadvacátého (4) sedmadvacátém (1) sedmadvaceti (3) sedmasedmdesátkrát (2) sedmatřicátého (1) sedmatřicátém (2) sedmdesát (31) sedmdesáti (7) sedmé (2) sedmého (81) sedmém (8) sedmero (1) sedmerou (1) sedmi (51) sedmidenní (6) sedminásobnou (1) sedmkrát (35) sedmnáct (4) sedmnáctého (3) sedmnáctém (1) sedmnáctiletý (1) sedmnáctý (2) sedmou (2) sedmý (22) sedmým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |