Sedícímu

Hledám varianty 'sedícímu' [ sedícímu (3) sedícím (2) sedícího (6) sedící (8) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 22:6...hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku i s mladými....
1. Královská 22:19... slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici...
2. Letopisů 18:18... slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici...
Izaiáš 6:1...V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha...
Jeremiáš 13:13...Hle, všechny obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny...
Jeremiáš 17:11... tak jak za své skutky zaslouží." Jako koroptev sedící na vejcích, která nepatří, tak je ten, kdo si...
Jeremiáš 29:16...proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v...
Zachariáš 9:9...k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokornýsedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Odstraní vozy...
Matouš 21:5...sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírnýsedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli...
Jan 2:14...prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z...
Jan 6:11... Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se...
Jan 12:15...se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli,...
Zjevení 4:9..." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne těch...
Zjevení 4:10... padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází...
Zjevení 5:1... z tvé vůle byly stvořeny a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i...
Zjevení 5:7...na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a...
Zjevení 5:13...moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda...
Zjevení 17:3... v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla...
Zjevení 19:4...a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |