Sedíš

Hledám varianty 'sedíš' [ sedíte (1) sedíš (10) sedíme (2) sedím (3) sedí (26) sedět (23) seděly (1) sedělo (1) seděli (17) seděla (8) seděl (41) seď (9) ]. Nalezeno 138 veršù.
Genesis 18:1...se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl...
Genesis 19:1... Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel...
Genesis 23:10...stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede...
Genesis 38:21...se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná...
Genesis 43:33...- je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po nejmladšího,...
Exodus 11:5...zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež...
Exodus 12:29...- od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v žaláři...
Exodus 18:14...pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?"...
Leviticus 15:4...trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere...
Leviticus 15:6... do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:20...ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka,...
Leviticus 15:22... do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:23...se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s ovšem...
Leviticus 15:26...lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení....
Deuteronomium 6:7...srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich,  sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš....
Deuteronomium 11:19...na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich,  sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš....
Soudců 3:20... načež se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k...
Soudců 5:10...Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte cestami -...
Soudců 18:9...jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh...
Soudců 20:26...celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišliseděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do...
Soudců 21:2...ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-eluseděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem...
1. Samuel 1:9...vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti...
1. Samuel 4:13...a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu...
1. Samuel 19:9... že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch...
1. Samuel 20:5...víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku...
1. Samuel 22:6... že se David se svými muži znovu objevilSeděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce...
1. Samuel 24:4... aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je...
2. Samuel 18:24...rovinu a Habešana předběhl. David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební...
2. Samuel 19:9...brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku....
1. Královská 3:6...jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj,...
1. Královská 13:14...a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z...
1. Královská 13:20...s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl,...
1. Královská 22:10...Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judyseděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na...
2. Královská 1:9...tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a...
2. Královská 4:38...Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten...
2. Královská 6:32...o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský...
2. Královská 7:3... ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 7:4...hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského...
2. Královská 10:30...co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat...
2. Královská 15:12...dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo....
2. Královská 19:27...na střechách - uschne dřív, než uzrává!  sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé...
2. Letopisů 18:9...Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judyseděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na...
Ezdráš 9:4... V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před...
Ezdráš 10:9... Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se -...
Ester 5:1...komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak...
Ester 5:13... když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu...
Job 2:8...Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš své...
Žalmy 47:9...žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k...
Žalmy 50:20...slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskokySedíš si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych...
Žalmy 110:1... Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."...
Přísloví 20:8...v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání....
Kazatel 10:7...však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu...
Píseň 2:3... tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž uvede...
Izaiáš 37:28...na střechách - uschne dřív, než uzrává!  sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé...
Izaiáš 42:7... abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji...
Izaiáš 44:13...tvar, skvělou podobiznu člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby...
Izaiáš 47:1...Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesniseď v prachu, panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na...
Izaiáš 47:5...Izraelův, jméno Hospodin zástupů. Odejdiseď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc ...
Izaiáš 47:8... Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc?...
Jeremiáš 8:14...jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst, tam...
Jeremiáš 15:17...s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s nimiSedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil ...
Jeremiáš 22:2...a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji...
Jeremiáš 36:22...králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc...
Jeremiáš 36:30...králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena...
Ezechiel 3:15...u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem...
Ezechiel 8:1...dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle...
Ezechiel 8:14...vchodu severní brány Hospodinova domu, a hleseděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu...
Micheáš 7:8...mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti...
Zachariáš 3:8...tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím...
Zachariáš 5:7..." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil...
Matouš 9:9...odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel...
Matouš 11:16...přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a...
Matouš 19:28...člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení...
Matouš 20:22..."Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po...
Matouš 20:23...jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm,...
Matouš 20:30...Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš,...
Matouš 22:44...Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.'...
Matouš 23:22...nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte...
Matouš 26:64..."Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích."...
Matouš 26:69...nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a...
Matouš 27:36...ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho...
Matouš 27:61...zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po dni...
Marek 2:6...odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců PísmaSeděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je...
Marek 2:14... Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel...
Marek 3:32...venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví...
Marek 3:34...Kdo jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratři....
Marek 5:15...toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile...
Marek 10:37...pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po...
Marek 10:40... a podstoupíte křest, který podstupuji. Dát vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo...
Marek 10:46...a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel,...
Marek 12:36...řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.'...
Marek 14:62..."Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky."...
Marek 16:5...veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly....
Lukáš 2:46... Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky....
Lukáš 5:17...pustin a modlil se. Jednoho dne, když vyučovalseděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze...
Lukáš 5:27...Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou."...
Lukáš 7:32...Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a...
Lukáš 8:35...a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu,...
Lukáš 14:2... pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných...
Lukáš 18:35... Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal...
Lukáš 20:42...říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím...
Lukáš 22:27...je jako sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? ...
Lukáš 22:30...budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone,...
Lukáš 22:56...sesedli se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na...
Lukáš 22:69...mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli...
Jan 20:12...místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého...
Skutky 2:2...by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se...
Skutky 2:34...do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím...
Skutky 6:15... která jsme dostali od Mojžíše!" Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář...
Skutky 8:28...Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domůSeděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi:...
Skutky 20:9...svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel...
Skutky 23:3...odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěnoSedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu ...
1. Korintským 8:10...viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší...
Koloským 3:1... vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na...
Židům 1:13...léta neskončí!" A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"?...
Zjevení 4:2...Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný...
Zjevení 4:3...stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a...
Zjevení 4:4...bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na...
Zjevení 6:2... spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství...
Zjevení 6:4...A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem...
Zjevení 6:5... spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem...
Zjevení 6:8...koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc...
Zjevení 6:16..."Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den...
Zjevení 7:10...volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli...
Zjevení 7:15...slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou nikdy...
Zjevení 11:16...věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře...
Zjevení 14:14..." A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v...
Zjevení 14:15...další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina...
Zjevení 14:16...sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla...
Zjevení 17:1..."Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a...
Zjevení 17:9...Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další...
Zjevení 17:15...řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů...
Zjevení 19:11...nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i...
Zjevení 19:18... těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i...
Zjevení 19:19... jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata...
Zjevení 19:21...ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. ...
Zjevení 20:11...jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ...
Zjevení 21:5...nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |