Seber

Hledám varianty 'seber' [ sebralo (1) sebrali (4) sebral (6) seberte (5) seberou (2) sebere (1) seber (3) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 12:31...mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Jozue 8:10...Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho...
Soudců 19:28..."jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na oslasebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a...
1. Královská 22:26...mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a...
2. Královská 19:36...- všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se...
2. Královská 25:26...po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V...
2. Letopisů 18:25...mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a...
2. Letopisů 23:1...dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky Azariášem, synem...
2. Letopisů 25:11...a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde...
Nehemiáš 2:18...mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na tosebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli...
Izaiáš 37:37...- všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se...
Izaiáš 41:6... podporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec...
Jeremiáš 10:17...se jmenuje. Lide žijící v obleženém městěseber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin:...
Ezechiel 16:39...a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šatyseberou ti šperky a nechají nahou a bosou. Přivedou na...
Ezechiel 23:26...spálí tvé potomky v ohni. Strhají z tebe šatyseberou ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a...
Daniel 11:25...úklady i proti pevnostem - ale jen načasSebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti...
Amos 7:12...vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na...
Micheáš 2:10...a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheruSeberte se a jděte - zde odpočinek nenajdete! Co se...
Sofoniáš 2:1... se všemi obyvateli země! Sesbírejte se, jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a...
Marek 6:43...tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty...
Lukáš 9:17...zástupu. Všichni se najedli do sytostisebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim...
Jan 6:13...zbylé nalámané kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti...

Slova obsahující seber: neseberou (1) seber (3) sebere (1) seberou (2) seberte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |