Seba

Hledám varianty 'seba' [ sebou (195) seba (2) ]. Nalezen 191 verš.
Genesis 8:8...nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou mělsebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země....
Genesis 8:17...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveďsebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva...
Genesis 10:7...jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. Synové HabešeSeba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba...
Genesis 12:5... bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abramsebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen...
Genesis 19:6...Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic...
Genesis 22:3...ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzalsebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro...
Genesis 22:13...jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel,...
Genesis 31:23...útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedysebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:51...a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou...
Genesis 32:4...nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke...
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mámsebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 33:14... jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému...
Genesis 40:9...vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři...
Genesis 43:12...a myrhy, také pistácie a mandle. Vezmětesebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a...
Genesis 43:15...přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedysebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali...
Genesis 43:21...v plné váze! Proto jsme je teď přineslisebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla....
Genesis 43:26...přišel domů, předložili mu ten dar, který mělisebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se...
Genesis 46:7...s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedlsebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména...
Genesis 46:32...‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a taksebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás...
Genesis 48:1...řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedysebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo...
Exodus 4:17...za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmisebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke...
Exodus 4:20...je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíšsebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl:...
Exodus 7:15...a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmisebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu:...
Exodus 10:24... "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzítsebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám...
Exodus 13:19...z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzalsebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele...
Exodus 14:6... Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzalsebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny...
Exodus 17:5...Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmisebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou...
Exodus 23:31...obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do...
Exodus 35:5...obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, ...
Leviticus 15:10...by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl,...
Numeri 14:4...Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do...
Numeri 18:2...svými syny sloužit před Stanem svědectví, bersebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského...
Numeri 31:3..." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a...
Deuteronomium 1:25... do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzalisebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám...
Deuteronomium 14:25... můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmisebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 17:14...a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad...
Deuteronomium 17:15... tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin,...
Deuteronomium 32:52...prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům...
Jozue 4:3...nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte jesebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'"...
Jozue 4:8... jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli jesebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů...
Jozue 8:1...řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmisebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď,...
Jozue 9:5...sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který mělisebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišli k Jozuovi do...
Jozue 9:11...i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezmětesebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim:...
Jozue 11:14...- to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst....
Jozue 19:49...země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova...
Jozue 24:22...Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si...
Jozue 24:23... "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu...
Soudců 3:23...vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci...
Soudců 4:6... Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmisebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s...
Soudců 7:10...do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi sisebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře říkají,...
Soudců 9:8...slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To...
Soudců 9:51...muži a ženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži...
Soudců 16:18...Filištínští vládci k tedy přišli a přineslisebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala...
Soudců 19:3... vlídně s promluví a přivede ji zpět. Mělsebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a...
Růt 3:8...plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží...
1. Samuel 8:19... "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne...
1. Samuel 9:3... Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmisebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat."...
1. Samuel 9:5...do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého mělsebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice...
1. Samuel 16:2... zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmešsebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.'...
1. Samuel 20:31...Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože...
1. Samuel 20:35...vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Mělsebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které...
1. Samuel 21:9...ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totižsebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal."...
1. Samuel 23:6...Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzalsebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil...
1. Samuel 27:3...se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý mělsebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam...
1. Samuel 30:2... zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli jesebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle...
1. Samuel 30:20...také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil...
2. Samuel 2:3... vdovou po Nábalovi Karmelském. David vzalsebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v...
2. Samuel 8:10...totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joramsebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král...
2. Samuel 15:22...všemi svými muži i se všemi dětmi, které mělisebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala, když...
2. Samuel 21:1...knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin...
2. Samuel 22:23...se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se...
1. Královská 1:33..." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezmětesebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na...
1. Královská 2:40...otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si otrokysebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z...
1. Královská 7:4... takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými...
1. Královská 7:5...i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30...
1. Královská 14:3...předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmisebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti...
1. Královská 16:18...do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty...
1. Královská 17:21...To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím,...
1. Královská 19:7...se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v...
1. Královská 20:40...Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a...
2. Královská 4:4...džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej...
2. Královská 4:5... Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány...
2. Královská 4:21...a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z...
2. Královská 5:5...králi." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzalsebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a...
2. Královská 8:8...Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmisebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj...
2. Královská 8:9..." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzalsebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v...
2. Královská 9:1...učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmisebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam...
2. Královská 14:10...si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnoutsebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král...
2. Královská 15:25...pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzalsebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském...
2. Královská 25:14...kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzalisebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky a všechno...
1. Letopisů 1:9...Habeš, Egypt, Put a Kanaán. Synové HabešoviSeba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba...
1. Letopisů 18:10...totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoramsebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král...
2. Letopisů 13:8...Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto, žesebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám...
2. Letopisů 17:9...Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v Judsku. Mělisebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská...
2. Letopisů 25:7...však za ním Boží muž a řekl: "Králi, nebersebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikým z...
2. Letopisů 25:14...vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl sisebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jim a...
2. Letopisů 25:19...si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnoutsebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl...
Ezdráš 1:11...a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacarsebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. ...
Nehemiáš 2:12...tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzalsebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh...
Nehemiáš 6:5...takový vzkaz popáté, jeho služebník mělsebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se...
Ester 2:13...jít dívka ke králi, mohla si z harému vzítsebou do králových komnat, cokoli chtěla, a bylo ...
Job 37:9... Jen vichřice vychází ze své komnaty a severáksebou zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých...
Job 41:17...tvrdé je. Když se zvedne, bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je...
Žalmy 16:8...i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce je...
Žalmy 18:23...se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se...
Žalmy 26:3... srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi...
Žalmy 49:14...musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do...
Žalmy 49:18...když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nicsebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého...
Žalmy 109:15...matky není zahlazen! je Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí! Proto, že...
Žalmy 119:130...úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovosebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy...
Přísloví 7:20...odjel někam daleko; měšec s penězi odvezlsebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej...
Přísloví 17:24...práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti...
Přísloví 25:23...uhlí, sám Hospodin ti odplatí. Severní vítrsebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je...
Kazatel 5:14... jak přišel, zase odchází - vůbec nic sisebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je právě ta...
Píseň 1:4...jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit...
Izaiáš 15:7... A proto vše, co mohli zachránit, odneslisebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik,...
Izaiáš 26:20...Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho...
Izaiáš 30:21...se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své...
Jeremiáš 7:5...své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat...
Jeremiáš 19:1..."Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmisebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou...
Jeremiáš 36:14...Kušiho, Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmisebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn...
Jeremiáš 38:11... než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty mužesebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré...
Jeremiáš 40:4...se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné....
Jeremiáš 41:5...rouchy a se smutečními jizvami. Mělisebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést do...
Jeremiáš 41:13...Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmaelsebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s ním všechny...
Jeremiáš 52:18...bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzalisebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a...
Ezechiel 2:5...banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj...
Ezechiel 3:1... "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele."...
Ezechiel 3:12...'" Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze...
Ezechiel 11:22...s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed...
Ezechiel 17:12...král, zajal jeho krále i knížata a odvedl jesebou do Babylonu. Potom vzal potomka z královského semene,...
Ezechiel 24:23...pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co...
Ezechiel 33:33... to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 41:6...komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem...
Ezechiel 42:3...nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů...
Daniel 1:2...i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar jesebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v...
Ozeáš 14:3...svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezmětesebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a...
Zachariáš 8:16...dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a...
Matouš 6:2...v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích,...
Matouš 10:9... Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte sisebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani...
Matouš 15:30...Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Mělisebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné....
Matouš 16:7...farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to...
Matouš 18:16...získal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmisebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo...
Matouš 21:25...křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč...
Matouš 25:3...bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové sisebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp...
Matouš 26:37...se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzalsebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat...
Marek 8:14...stranu. Zapomněli ale vzít chléb a nemělisebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval:...
Marek 8:16...farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a...
Marek 9:34...Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy,...
Marek 11:31...nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak...
Marek 14:33..."Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzalsebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza...
Lukáš 7:49...hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy...
Lukáš 9:10...vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzalsebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem...
Lukáš 9:52...se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby...
Lukáš 10:1...Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít....
Lukáš 10:4... posílám vás jako beránky mezi vlky. Nebertesebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě...
Lukáš 23:28..."Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé...
Jan 6:52... tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své...
Jan 7:35...chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím...
Jan 11:56...Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží...
Jan 18:3...tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzalsebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a...
Jan 18:10...") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který mělsebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten...
Jan 21:20...řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten,...
Skutky 2:25...moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce je...
Skutky 5:37...Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli,...
Skutky 12:25...svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzalisebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a...
Skutky 15:37... zjistíme, jak se mají." Barnabáš chtěl, abysebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo,...
Skutky 15:39...ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzalsebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase...
Skutky 16:3...chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezmesebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho...
Skutky 19:9... Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníkysebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého...
Skutky 19:29... Všichni se společně hnali do divadla a vleklisebou Pavlovy společníky na cestách, Makedonce Gaia a...
Skutky 20:30...budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i...
1. Korintským 1:11...jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: "...
1. Korintským 3:3...a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův"...
1. Korintským 9:5...právo na jídlo a pití? Nemáme snad právo mítsebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi...
1. Korintským 11:18... že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi...
2. Korintským 5:18...je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili...
2. Korintským 10:12...kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se sami se sebou! My se však...
2. Korintským 12:5...vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I...
Galatským 2:1...vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsemsebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel...
Efeským 5:27...očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a...
Koloským 1:20...všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj...
Koloským 1:22...svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem...
Koloským 3:13... pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady,...
1. Tesalonickým 5:13... co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné,...
2. Timoteus 4:11...se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď hosebou; velmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika jsem totiž...
Titus 3:11...takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše,...
Jakub 2:4...stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?...
1. Jan 1:7... jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého...
Zjevení 1:10...jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš,...
Zjevení 9:11...měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje...

Slova obsahující seba: seba (2) sebam (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |