Seír

Hledám varianty 'seír' [ seír ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 14:6...na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem...
Genesis 32:4... Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a...
Genesis 36:6... jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl...
Genesis 36:8...stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v...
Genesis 36:9...Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy...
Genesis 36:30...kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi...
Numeri 24:18...Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat...
Deuteronomium 1:2... Labanem, Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní....
Deuteronomium 2:1...řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi...
Deuteronomium 2:5...neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které...
Jozue 15:10...Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je...
Jozue 24:4...a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem...
1. Letopisů 4:42... Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem,...
2. Letopisů 20:10...- jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi...
2. Letopisů 20:22...proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže...
2. Letopisů 20:23... Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s...
Ezechiel 25:8..." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože MoábSeír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy...
Ezechiel 35:2..."Synu člověčí, obrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví Panovník...
Ezechiel 35:3...Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ve zpustošenou...
Ezechiel 35:7... bude se ti krev lepit na paty! Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy...
Ezechiel 35:15...Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem...

Slova obsahující seír: seír (21) seíra (1) seírovi (2) seírské (1) seíru (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |