Saulem

Hledám varianty 'saulem' [ saulovi (57) saulem (25) saule (9) saula (45) saul (191) ]. Nalezeno 286 veršù.
1. Samuel 9:2...Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo...
1. Samuel 9:3...pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatníSaulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto...
1. Samuel 9:5...nic nenašli. Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, ...
1. Samuel 9:7...vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za...
1. Samuel 9:8... Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu...
1. Samuel 9:10...prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde...
1. Samuel 9:17...mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem...
1. Samuel 9:18...o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho:...
1. Samuel 9:21...k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v...
1. Samuel 9:22...ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim...
1. Samuel 9:24...kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi...
1. Samuel 9:25...sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ještě za...
1. Samuel 9:26... Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou rozloučím...
1. Samuel 9:27...ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel,...
1. Samuel 10:9...přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce...
1. Samuel 10:11...druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho...
1. Samuel 10:12...mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo,...
1. Samuel 10:14... odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice....
1. Samuel 10:16... "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale...
1. Samuel 10:21...a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašli. Ptali se proto...
1. Samuel 10:26... Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků,...
1. Samuel 11:5...lidu, dali se všichni do hlasitého pláčeSaul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem,...
1. Samuel 11:6...vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a...
1. Samuel 11:7..."Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a...
1. Samuel 11:11...naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky...
1. Samuel 11:12..."Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale...
1. Samuel 11:13...Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit;...
1. Samuel 11:15..." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před...
1. Samuel 13:1...jednat zle, budete i se svým králem zničeni."  Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad...
1. Samuel 13:2...Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a tisíc s Jonatanem...
1. Samuel 13:3...posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy:...
1. Samuel 13:4...slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na...
1. Samuel 13:7...se brodili i přes Jordán do kraje Gád a GileádSaul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli...
1. Samuel 13:10...byl s obětí hotov, hle - přichází SamuelSaul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale...
1. Samuel 13:11...přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v...
1. Samuel 13:15...vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje BenjamínovySaul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů....
1. Samuel 13:16...vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužůSaul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě...
1. Samuel 13:22...bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul...
1. Samuel 14:2...tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u...
1. Samuel 14:16...strachy. I sama země se chvěla hrůzou z BohaSaulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to...
1. Samuel 14:17...viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stranSaul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich...
1. Samuel 14:18...Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnošSaul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží...
1. Samuel 14:19...totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl...
1. Samuel 14:20...stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle -...
1. Samuel 14:21... se teď přidali k Izraelcům, kteří byli se Saulem a s Jonatanem. Když se všichni Izraelci ukrytí v...
1. Samuel 14:24... Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by...
1. Samuel 14:33...i telata, na místě je poráželi a jedli i s krvíSaulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu....
1. Samuel 14:35... noci přivedl svého býka a porazil ho tamSaul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co...
1. Samuel 14:36...to poprvé, co Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a...
1. Samuel 14:37...mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je...
1. Samuel 14:38...do rukou?" On mu ale toho dne neodpovědělSaul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska!...
1. Samuel 14:40...na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele,...
1. Samuel 14:41..." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lidSaul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes...
1. Samuel 14:42...vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl...
1. Samuel 14:43...označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole,...
1. Samuel 14:44..." odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi...
1. Samuel 14:45...přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli...
1. Samuel 14:46...A tak lid zachránil Jonatana před smrtíSaul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili,...
1. Samuel 14:47...Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními...
1. Samuel 14:49...a zachránil Izrael z rukou nájezdníkůSaulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také...
1. Samuel 14:52...otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům....
1. Samuel 15:1... povolal ho do své služby. Samuel promluvilSaulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za...
1. Samuel 15:4...i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu:...
1. Samuel 15:5...000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu....
1. Samuel 15:7..." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovaliSaul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k...
1. Samuel 15:9... ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatýSaul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a...
1. Samuel 15:11...dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a...
1. Samuel 15:12...noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si...
1. Samuel 15:13...dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem...
1. Samuel 15:15...slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali...
1. Samuel 15:16...jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz...
1. Samuel 15:20...zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal...
1. Samuel 15:24...odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál...
1. Samuel 15:27...Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na...
1. Samuel 15:30...člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého...
1. Samuel 15:31...Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal:...
1. Samuel 15:34...Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do RámySaul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula...
1. Samuel 15:35...se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak  Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin...
1. Samuel 16:1...řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl....
1. Samuel 16:2...bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou...
1. Samuel 16:14...a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi...
1. Samuel 16:15...Saula a začal ho děsit zlý duch od HospodinaSaulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha....
1. Samuel 16:17...na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po...
1. Samuel 16:19...dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně...
1. Samuel 16:20...a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do...
1. Samuel 16:21...Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel DavidSaulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi...
1. Samuel 16:22...velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošemSaul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve...
1. Samuel 16:23... neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál....
1. Samuel 17:2...se v Efes-danimu mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí...
1. Samuel 17:8...se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem ke mně....
1. Samuel 17:11...mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli...
1. Samuel 17:13...starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab, druhý...
1. Samuel 17:14...David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma...
1. Samuel 17:15...odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín...
1. Samuel 17:19...jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s...
1. Samuel 17:31... To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili toSaulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína...
1. Samuel 17:32... " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít."...
1. Samuel 17:33..." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička."...
1. Samuel 17:37...toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida...
1. Samuel 17:38...na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu...
1. Samuel 17:39...meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a...
1. Samuel 17:55...a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého...
1. Samuel 17:57...Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn,...
1. Samuel 17:58...v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl...
1. Samuel 18:1...David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a...
1. Samuel 18:2...a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů...
1. Samuel 18:5...meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho...
1. Samuel 18:6...boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na...
1. Samuel 18:7...tamburíny a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to...
1. Samuel 18:8..."Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil....
1. Samuel 18:9... Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se...
1. Samuel 18:10...na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v...
1. Samuel 18:12...Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnulSaul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin,...
1. Samuel 18:15...taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v...
1. Samuel 18:17... protože v jejich čele táhl do boje i zpětSaul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab,...
1. Samuel 18:18...mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je...
1. Samuel 18:19...pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova...
1. Samuel 18:20...Saul svou dceru Merab za Adriela MecholatskéhoSaulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to...
1. Samuel 18:21...se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým...
1. Samuel 18:23... Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale...
1. Samuel 18:24...Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl:...
1. Samuel 18:25...dvořané Saulovi sdělili, co David řeklSaul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce...
1. Samuel 18:27...je před králem, aby se stal jeho zetěmSaul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul...
1. Samuel 18:28...mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera...
1. Samuel 18:30... David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. ...
1. Samuel 19:1...hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst.  Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby...
1. Samuel 19:2...velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor....
1. Samuel 19:4...ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku...
1. Samuel 19:6...Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ...
1. Samuel 19:7...a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedlSaulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce...
1. Samuel 19:9... že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý...
1. Samuel 19:10...zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrálSaul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten...
1. Samuel 19:11... David se dal na útěk a ještě noci uprchlSaul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno...
1. Samuel 19:14...kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je...
1. Samuel 19:15... aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami...
1. Samuel 19:17...soška a na místě hlavy polštář z kozí srstiSaul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla?...
1. Samuel 19:18...Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších....
1. Samuel 19:19... odešli se Samuelem pryč a bydleli v chýšíchSaulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal...
1. Samuel 19:21...Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali...
1. Samuel 19:24...celý den a celou noc. A proto se říká: To Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl....
1. Samuel 20:26...Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že...
1. Samuel 20:27...po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdnéSaul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn...
1. Samuel 20:30...stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevím, že ses s tím Jišajovým...
1. Samuel 20:32..."A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho...
1. Samuel 20:33...svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že...
1. Samuel 21:11...ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece...
1. Samuel 21:12... "To o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si...
1. Samuel 22:6...proto odešel a dorazil do cheretského lesaSaul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil....
1. Samuel 22:7...stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův...
1. Samuel 22:12...kněží. Když se všichni dostavili ke králiSaul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj...
1. Samuel 22:13...Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl knězSaul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a...
1. Samuel 22:21...ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi...
1. Samuel 22:22...dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví...
1. Samuel 23:7...Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď...
1. Samuel 23:8... když vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily,...
1. Samuel 23:9... David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom...
1. Samuel 23:10... Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil...
1. Samuel 23:11...Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele,...
1. Samuel 23:12...tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak...
1. Samuel 23:13...Keilu a přesunovali se z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil...
1. Samuel 23:14...v pouštních úkrytech na horách pouště ZifSaul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou....
1. Samuel 23:15...byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se...
1. Samuel 23:17...v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš...
1. Samuel 23:19...pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David...
1. Samuel 23:21... a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou...
1. Samuel 23:24...judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti...
1. Samuel 23:25...na poušti Maon v údolí Arava jižně od JešimonuSaul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to...
1. Samuel 23:26... začal Davida v maonské poušti pronásledovatSaul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži...
1. Samuel 23:27...a jeho muže obkličovali, aby je zajali. VtomSaulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli...
1. Samuel 23:28...posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti...
1. Samuel 24:2...odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno:...
1. Samuel 24:3...mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a...
1. Samuel 24:4...přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyněSaul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech...
1. Samuel 24:5...budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že...
1. Samuel 24:6...cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň...
1. Samuel 24:8...slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po...
1. Samuel 24:9... Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří...
1. Samuel 24:10... David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David...
1. Samuel 24:17... před tebou!" Když David domluvil tuto řečSaulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?"...
1. Samuel 24:23... jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými...
1. Samuel 25:44...Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkamiSaul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za...
1. Samuel 26:1... provdal za Paltiho, syna Laiše z Galimu. Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece...
1. Samuel 26:2...přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele...
1. Samuel 26:3...vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledaliSaul se utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem...
1. Samuel 26:5...dověděl přesně. Potom se David vypravilSaulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho...
1. Samuel 26:6...Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjdeSaulovi do tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl Abišaj....
1. Samuel 26:7...s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hleSaul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned...
1. Samuel 26:12... co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si...
1. Samuel 26:17...kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 26:21...pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis...
1. Samuel 26:25...očích a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide....
1. Samuel 27:1...domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct...
1. Samuel 27:4...Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat...
1. Samuel 28:3...a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlelSaul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni...
1. Samuel 28:4...shromáždili, přitáhli a utábořili se v ŠunemuSaul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří...
1. Samuel 28:5...celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se...
1. Samuel 28:6...naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy.  Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani...
1. Samuel 28:8...v En-doru," odpověděli mu jeho služebníciSaul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se...
1. Samuel 28:9...mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze...
1. Samuel 28:10...země! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin...
1. Samuel 28:12...vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země...
1. Samuel 28:14...stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil...
1. Samuel 28:15... padl tváří k zemi a poklonil se. SamuelSaulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal...
1. Samuel 28:20...izraelské vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak...
1. Samuel 28:21...noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupilaSaulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá...
1. Samuel 28:25...napekla z nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci...
1. Samuel 29:3..."To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne,...
1. Samuel 29:5...ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si...
1. Samuel 31:3...a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými...
1. Samuel 31:4...lukostřelci a těžce ho zranili svými střelamiSaul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a...
1. Samuel 31:5...meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak...
1. Samuel 31:6...i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho...
1. Samuel 31:7...spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli....
1. Samuel 31:8...do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a...
1. Samuel 31:11...doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc....
2. Samuel 1:1...jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili.  Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů...
2. Samuel 1:4...utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš,...
2. Samuel 1:5...zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu...
2. Samuel 1:6...jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a...
2. Samuel 1:12... naříkali a postili se do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a...
2. Samuel 1:17...zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a...
2. Samuel 1:23...se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycenSaule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste...
2. Samuel 1:24... silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze...
2. Samuel 2:4...oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin...
2. Samuel 2:5...vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám...
2. Samuel 2:7...vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ...
2. Samuel 3:7...Abner v Saulově domě stále silnější postaveníSaul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn...
2. Samuel 3:8...hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a...
2. Samuel 4:4...do Gitajim a od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když...
2. Samuel 4:8...do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti usiloval o život,"...
2. Samuel 4:10...soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho...
2. Samuel 5:2... jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
2. Samuel 9:7...přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu...
2. Samuel 9:9...jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a...
2. Samuel 21:1...hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet...
2. Samuel 21:2... Synové Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít...
2. Samuel 21:4...Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo...
2. Samuel 21:8...v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž Armoniho a...
2. Samuel 21:12... šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z...
2. Samuel 21:13...Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky...
2. Samuel 21:14...také posbírat ostatky oněch popravených. Ostatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce...
1. Letopisů 8:33...v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a...
1. Letopisů 9:39...v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a...
1. Letopisů 10:2...na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny...
1. Letopisů 10:3...a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými...
1. Letopisů 10:4...lukostřelci a těžce ho zranili svými střelamiSaul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a...
1. Letopisů 10:5...meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul...
1. Letopisů 10:6...mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně....
1. Letopisů 10:7...údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli....
1. Letopisů 10:8...do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i...
1. Letopisů 10:11...doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali...
1. Letopisů 10:13...dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo...
1. Letopisů 11:2...tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
1. Letopisů 12:1...Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu...
1. Letopisů 12:2...z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského...
1. Letopisů 12:20...k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci...
1. Letopisů 26:28...domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše,...
Žalmy 52:2...žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu."...
Žalmy 54:2...žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro...
Žalmy 57:1...Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se,...
Žalmy 59:1...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav ...
Skutky 7:58...si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši...
Skutky 8:1...jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul.  Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v...
Skutky 8:3...muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávaliSaul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže...
Skutky 9:1...a kázal evangelium, přišel do Cesareje.  Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým...
Skutky 9:4...světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi,...
Skutky 9:8...slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho...
Skutky 9:11...a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil...
Skutky 9:17...dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi...
Skutky 9:18... abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom...
Skutky 9:19...a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil seSaul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned...
Skutky 9:22... aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je...
Skutky 9:24...dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijíSaul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány...
Skutky 9:26...v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbuSaul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k...
Skutky 9:27...ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v...
Skutky 11:25...dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v...
Skutky 11:30...udělali a poslali to starším po BarnabášoviSaulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z...
Skutky 12:25...se pak šířilo a rozmáhalo se. Když BarnabášSaul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s...
Skutky 13:1... vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý...
Skutky 13:2...Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po...
Skutky 13:7...Sergia Pavla. Tento rozumný muž si BarnabášeSaula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo....
Skutky 13:9...a snažil se prokonzulovi zabránit ve vířeSaula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se...
Skutky 13:21...soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po...
Skutky 22:7...světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo...
Skutky 22:13...za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on...
Skutky 26:14... uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ? Marně kopeš proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |