Saul

Hledám varianty 'saul' [ saulovi (57) saulem (25) saule (9) saula (45) saul (191) ]. Nalezeno 286 veršù.
1. Samuel 9:2...Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo...
1. Samuel 9:3...pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatníSaulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto...
1. Samuel 9:5...nic nenašli. Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, ...
1. Samuel 9:7...vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za...
1. Samuel 9:8... Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu...
1. Samuel 9:10...prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde...
1. Samuel 9:17...mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem...
1. Samuel 9:18...o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho:...
1. Samuel 9:21...k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v...
1. Samuel 9:22...ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim...
1. Samuel 9:24...kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi...
1. Samuel 9:25...sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ještě za...
1. Samuel 9:26... Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou rozloučím...
1. Samuel 9:27...ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel,...
1. Samuel 10:9...přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce...
1. Samuel 10:11...druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho...
1. Samuel 10:12...mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo,...
1. Samuel 10:14... odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice....
1. Samuel 10:16... "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale...
1. Samuel 10:21...a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašli. Ptali se proto...
1. Samuel 10:26... Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků,...
1. Samuel 11:5...lidu, dali se všichni do hlasitého pláčeSaul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem,...
1. Samuel 11:6...vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a...
1. Samuel 11:7..."Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a...
1. Samuel 11:11...naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky...
1. Samuel 11:12..."Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale...
1. Samuel 11:13...Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit;...
1. Samuel 11:15..." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před...
1. Samuel 13:1...jednat zle, budete i se svým králem zničeni."  Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad...
1. Samuel 13:2...Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a tisíc s Jonatanem...
1. Samuel 13:3...posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy:...
1. Samuel 13:4...slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na...
1. Samuel 13:7...se brodili i přes Jordán do kraje Gád a GileádSaul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli...
1. Samuel 13:10...byl s obětí hotov, hle - přichází SamuelSaul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale...
1. Samuel 13:11...přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v...
1. Samuel 13:15...vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje BenjamínovySaul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů....
1. Samuel 13:16...vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužůSaul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě...
1. Samuel 13:22...bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul...
1. Samuel 14:2...tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u...
1. Samuel 14:16...strachy. I sama země se chvěla hrůzou z BohaSaulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to...
1. Samuel 14:17...viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stranSaul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich...
1. Samuel 14:18...Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnošSaul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží...
1. Samuel 14:19...totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl...
1. Samuel 14:20...stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle -...
1. Samuel 14:21... se teď přidali k Izraelcům, kteří byli se Saulem a s Jonatanem. Když se všichni Izraelci ukrytí v...
1. Samuel 14:24... Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by...
1. Samuel 14:33...i telata, na místě je poráželi a jedli i s krvíSaulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu....
1. Samuel 14:35... noci přivedl svého býka a porazil ho tamSaul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co...
1. Samuel 14:36...to poprvé, co Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a...
1. Samuel 14:37...mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je...
1. Samuel 14:38...do rukou?" On mu ale toho dne neodpovědělSaul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska!...
1. Samuel 14:40...na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele,...
1. Samuel 14:41..." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lidSaul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes...
1. Samuel 14:42...vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl...
1. Samuel 14:43...označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole,...
1. Samuel 14:44..." odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi...
1. Samuel 14:45...přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli...
1. Samuel 14:46...A tak lid zachránil Jonatana před smrtíSaul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili,...
1. Samuel 14:47...Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními...
1. Samuel 14:49...a zachránil Izrael z rukou nájezdníkůSaulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také...
1. Samuel 14:52...otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům....
1. Samuel 15:1... povolal ho do své služby. Samuel promluvilSaulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za...
1. Samuel 15:4...i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu:...
1. Samuel 15:5...000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu....
1. Samuel 15:7..." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovaliSaul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k...
1. Samuel 15:9... ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatýSaul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a...
1. Samuel 15:11...dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a...
1. Samuel 15:12...noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si...
1. Samuel 15:13...dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem...
1. Samuel 15:15...slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali...
1. Samuel 15:16...jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz...
1. Samuel 15:20...zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal...
1. Samuel 15:24...odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál...
1. Samuel 15:27...Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na...
1. Samuel 15:30...člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého...
1. Samuel 15:31...Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal:...
1. Samuel 15:34...Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do RámySaul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula...
1. Samuel 15:35...se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak  Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin...
1. Samuel 16:1...řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl....
1. Samuel 16:2...bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou...
1. Samuel 16:14...a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi...
1. Samuel 16:15...Saula a začal ho děsit zlý duch od HospodinaSaulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha....
1. Samuel 16:17...na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po...
1. Samuel 16:19...dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně...
1. Samuel 16:20...a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do...
1. Samuel 16:21...Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel DavidSaulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi...
1. Samuel 16:22...velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošemSaul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve...
1. Samuel 16:23... neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál....
1. Samuel 17:2...se v Efes-danimu mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí...
1. Samuel 17:8...se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem ke mně....
1. Samuel 17:11...mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli...
1. Samuel 17:13...starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab, druhý...
1. Samuel 17:14...David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma...
1. Samuel 17:15...odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín...
1. Samuel 17:19...jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s...
1. Samuel 17:31... To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili toSaulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína...
1. Samuel 17:32... " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít."...
1. Samuel 17:33..." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička."...
1. Samuel 17:37...toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida...
1. Samuel 17:38...na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu...
1. Samuel 17:39...meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a...
1. Samuel 17:55...a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého...
1. Samuel 17:57...Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn,...
1. Samuel 17:58...v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl...
1. Samuel 18:1...David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a...
1. Samuel 18:2...a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů...
1. Samuel 18:5...meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho...
1. Samuel 18:6...boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na...
1. Samuel 18:7...tamburíny a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to...
1. Samuel 18:8..."Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil....
1. Samuel 18:9... Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se...
1. Samuel 18:10...na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v...
1. Samuel 18:12...Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnulSaul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin,...
1. Samuel 18:15...taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v...
1. Samuel 18:17... protože v jejich čele táhl do boje i zpětSaul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab,...
1. Samuel 18:18...mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je...
1. Samuel 18:19...pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova...
1. Samuel 18:20...Saul svou dceru Merab za Adriela MecholatskéhoSaulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to...
1. Samuel 18:21...se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým...
1. Samuel 18:23... Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale...
1. Samuel 18:24...Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl:...
1. Samuel 18:25...dvořané Saulovi sdělili, co David řeklSaul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce...
1. Samuel 18:27...je před králem, aby se stal jeho zetěmSaul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul...
1. Samuel 18:28...mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera...
1. Samuel 18:30... David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. ...
1. Samuel 19:1...hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst.  Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby...
1. Samuel 19:2...velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor....
1. Samuel 19:4...ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku...
1. Samuel 19:6...Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ...
1. Samuel 19:7...a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedlSaulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce...
1. Samuel 19:9... že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý...
1. Samuel 19:10...zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrálSaul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten...
1. Samuel 19:11... David se dal na útěk a ještě noci uprchlSaul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno...
1. Samuel 19:14...kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je...
1. Samuel 19:15... aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami...
1. Samuel 19:17...soška a na místě hlavy polštář z kozí srstiSaul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla?...
1. Samuel 19:18...Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších....
1. Samuel 19:19... odešli se Samuelem pryč a bydleli v chýšíchSaulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal...
1. Samuel 19:21...Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali...
1. Samuel 19:24...celý den a celou noc. A proto se říká: To Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl....
1. Samuel 20:26...Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že...
1. Samuel 20:27...po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdnéSaul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn...
1. Samuel 20:30...stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevím, že ses s tím Jišajovým...
1. Samuel 20:32..."A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho...
1. Samuel 20:33...svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že...
1. Samuel 21:11...ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece...
1. Samuel 21:12... "To o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si...
1. Samuel 22:6...proto odešel a dorazil do cheretského lesaSaul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil....
1. Samuel 22:7...stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův...
1. Samuel 22:12...kněží. Když se všichni dostavili ke králiSaul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj...
1. Samuel 22:13...Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl knězSaul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a...
1. Samuel 22:21...ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi...
1. Samuel 22:22...dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví...
1. Samuel 23:7...Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď...
1. Samuel 23:8... když vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily,...
1. Samuel 23:9... David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom...
1. Samuel 23:10... Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil...
1. Samuel 23:11...Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele,...
1. Samuel 23:12...tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak...
1. Samuel 23:13...Keilu a přesunovali se z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil...
1. Samuel 23:14...v pouštních úkrytech na horách pouště ZifSaul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou....
1. Samuel 23:15...byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se...
1. Samuel 23:17...v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš...
1. Samuel 23:19...pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David...
1. Samuel 23:21... a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou...
1. Samuel 23:24...judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti...
1. Samuel 23:25...na poušti Maon v údolí Arava jižně od JešimonuSaul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to...
1. Samuel 23:26... začal Davida v maonské poušti pronásledovatSaul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži...
1. Samuel 23:27...a jeho muže obkličovali, aby je zajali. VtomSaulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli...
1. Samuel 23:28...posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti...
1. Samuel 24:2...odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno:...
1. Samuel 24:3...mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a...
1. Samuel 24:4...přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyněSaul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech...
1. Samuel 24:5...budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že...
1. Samuel 24:6...cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň...
1. Samuel 24:8...slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po...
1. Samuel 24:9... Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří...
1. Samuel 24:10... David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David...
1. Samuel 24:17... před tebou!" Když David domluvil tuto řečSaulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?"...
1. Samuel 24:23... jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými...
1. Samuel 25:44...Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkamiSaul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za...
1. Samuel 26:1... provdal za Paltiho, syna Laiše z Galimu. Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece...
1. Samuel 26:2...přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele...
1. Samuel 26:3...vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledaliSaul se utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem...
1. Samuel 26:5...dověděl přesně. Potom se David vypravilSaulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho...
1. Samuel 26:6...Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjdeSaulovi do tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl Abišaj....
1. Samuel 26:7...s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hleSaul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned...
1. Samuel 26:12... co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si...
1. Samuel 26:17...kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 26:21...pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis...
1. Samuel 26:25...očích a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide....
1. Samuel 27:1...domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct...
1. Samuel 27:4...Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat...
1. Samuel 28:3...a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlelSaul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni...
1. Samuel 28:4...shromáždili, přitáhli a utábořili se v ŠunemuSaul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří...
1. Samuel 28:5...celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se...
1. Samuel 28:6...naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy.  Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani...
1. Samuel 28:8...v En-doru," odpověděli mu jeho služebníciSaul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se...
1. Samuel 28:9...mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze...
1. Samuel 28:10...země! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin...
1. Samuel 28:12...vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země...
1. Samuel 28:14...stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil...
1. Samuel 28:15... padl tváří k zemi a poklonil se. SamuelSaulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal...
1. Samuel 28:20...izraelské vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak...
1. Samuel 28:21...noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupilaSaulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá...
1. Samuel 28:25...napekla z nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci...
1. Samuel 29:3..."To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne,...
1. Samuel 29:5...ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si...
1. Samuel 31:3...a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými...
1. Samuel 31:4...lukostřelci a těžce ho zranili svými střelamiSaul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a...
1. Samuel 31:5...meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak...
1. Samuel 31:6...i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho...
1. Samuel 31:7...spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli....
1. Samuel 31:8...do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a...
1. Samuel 31:11...doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc....
2. Samuel 1:1...jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili.  Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů...
2. Samuel 1:4...utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš,...
2. Samuel 1:5...zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu...
2. Samuel 1:6...jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a...
2. Samuel 1:12... naříkali a postili se do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a...
2. Samuel 1:17...zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a...
2. Samuel 1:23...se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycenSaule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste...
2. Samuel 1:24... silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze...
2. Samuel 2:4...oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin...
2. Samuel 2:5...vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám...
2. Samuel 2:7...vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ...
2. Samuel 3:7...Abner v Saulově domě stále silnější postaveníSaul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn...
2. Samuel 3:8...hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a...
2. Samuel 4:4...do Gitajim a od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když...
2. Samuel 4:8...do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti usiloval o život,"...
2. Samuel 4:10...soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho...
2. Samuel 5:2... jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
2. Samuel 9:7...přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu...
2. Samuel 9:9...jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a...
2. Samuel 21:1...hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet...
2. Samuel 21:2... Synové Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít...
2. Samuel 21:4...Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo...
2. Samuel 21:8...v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž Armoniho a...
2. Samuel 21:12... šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z...
2. Samuel 21:13...Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky...
2. Samuel 21:14...také posbírat ostatky oněch popravených. Ostatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce...
1. Letopisů 8:33...v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a...
1. Letopisů 9:39...v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a...
1. Letopisů 10:2...na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny...
1. Letopisů 10:3...a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými...
1. Letopisů 10:4...lukostřelci a těžce ho zranili svými střelamiSaul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a...
1. Letopisů 10:5...meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul...
1. Letopisů 10:6...mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně....
1. Letopisů 10:7...údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli....
1. Letopisů 10:8...do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i...
1. Letopisů 10:11...doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali...
1. Letopisů 10:13...dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo...
1. Letopisů 11:2...tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
1. Letopisů 12:1...Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu...
1. Letopisů 12:2...z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského...
1. Letopisů 12:20...k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci...
1. Letopisů 26:28...domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše,...
Žalmy 52:2...žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu."...
Žalmy 54:2...žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro...
Žalmy 57:1...Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se,...
Žalmy 59:1...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav ...
Skutky 7:58...si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši...
Skutky 8:1...jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul.  Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v...
Skutky 8:3...muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávaliSaul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže...
Skutky 9:1...a kázal evangelium, přišel do Cesareje.  Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým...
Skutky 9:4...světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi,...
Skutky 9:8...slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho...
Skutky 9:11...a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil...
Skutky 9:17...dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi...
Skutky 9:18... abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom...
Skutky 9:19...a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil seSaul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned...
Skutky 9:22... aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je...
Skutky 9:24...dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijíSaul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány...
Skutky 9:26...v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbuSaul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k...
Skutky 9:27...ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v...
Skutky 11:25...dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v...
Skutky 11:30...udělali a poslali to starším po BarnabášoviSaulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z...
Skutky 12:25...se pak šířilo a rozmáhalo se. Když BarnabášSaul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s...
Skutky 13:1... vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý...
Skutky 13:2...Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po...
Skutky 13:7...Sergia Pavla. Tento rozumný muž si BarnabášeSaula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo....
Skutky 13:9...a snažil se prokonzulovi zabránit ve vířeSaula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se...
Skutky 13:21...soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po...
Skutky 22:7...světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo...
Skutky 22:13...za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on...
Skutky 26:14... uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ? Marně kopeš proti...

Slova obsahující saul: saul (191) saula (45) saule (9) saulem (25) saulova (24) saulově (7) saulovi (57) saulovo (4) saulovou (1) saulovu (5) saulovy (7) saulových (6) saulovým (4) saulovými (1) saulův (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |