Samuelovi

Hledám varianty 'samuelovi' [ samuelovy (1) samuelovi (15) samuelova (2) samuelem (9) samuele (11) samuela (3) samuel (92) ]. Nalezen 121 verš.
1. Samuel 1:20... Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od...
1. Samuel 2:18...Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu dělávala i...
1. Samuel 2:21...počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl velmi starý....
1. Samuel 2:26...Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak...
1. Samuel 3:1...mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech...
1. Samuel 3:3...svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhaslaSamuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla...
1. Samuel 3:4...svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel a...
1. Samuel 3:7...jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu...
1. Samuel 3:8...slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím....
1. Samuel 3:9...Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv,...
1. Samuel 3:10... stanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj...
1. Samuel 3:11... "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc,...
1. Samuel 3:15...nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře...
1. Samuel 3:16...se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem,"...
1. Samuel 3:18...jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to...
1. Samuel 3:19..."On je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby...
1. Samuel 3:20...Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i...
1. Samuel 3:21...se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael...
1. Samuel 4:1...v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem.  Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do...
1. Samuel 7:3...dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu...
1. Samuel 7:5...baaly i aštarty a začali sloužit jen HospodinuSamuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy,...
1. Samuel 7:6...tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni...
1. Samuel 7:8...uslyšeli, dostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k...
1. Samuel 7:9...našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je...
1. Samuel 7:10...za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se chystali k...
1. Samuel 7:12...a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho...
1. Samuel 7:13...a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města...
1. Samuel 7:15...okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mírSamuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co...
1. Samuel 8:1... Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny....
1. Samuel 8:4...Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a...
1. Samuel 8:6..." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a...
1. Samuel 8:7...nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají....
1. Samuel 8:10... jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který...
1. Samuel 8:19...tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad...
1. Samuel 8:21...vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je...
1. Samuel 8:22...je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl...
1. Samuel 9:14... Jakmile vešli do města, hle - proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem...
1. Samuel 9:15...na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z...
1. Samuel 9:17...lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten...
1. Samuel 9:18...můj lid." Saul uprostřed brány přistoupilSamuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí...
1. Samuel 9:19...bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se...
1. Samuel 9:22...rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do...
1. Samuel 9:23...místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicetSamuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal;...
1. Samuel 9:24...před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe...
1. Samuel 9:25... Když potom sestoupili z návrší do městaSamuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy...
1. Samuel 9:26...terase. Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou...
1. Samuel 9:27...vyšli ven. Když se blížili k okraji městaSamuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když...
1. Samuel 10:1...chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho....
1. Samuel 10:9... co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se...
1. Samuel 10:14...jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel...
1. Samuel 10:15...Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se...
1. Samuel 10:16...nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel...
1. Samuel 10:17...řekl ohledně kralování, mu ale neprozradilSamuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům...
1. Samuel 10:20...svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los...
1. Samuel 10:24... "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid...
1. Samuel 10:25..." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je...
1. Samuel 11:7...dopadne dobytek toho, kdo nejde se SaulemSamuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako...
1. Samuel 11:12...z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?'...
1. Samuel 11:14...Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme...
1. Samuel 12:1...tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu.  Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl...
1. Samuel 12:5...ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho...
1. Samuel 12:6...a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před...
1. Samuel 12:11...tedy posílal Jerub-baala, Baráka, JiftachaSamuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel...
1. Samuel 12:18...očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal...
1. Samuel 12:19...Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou...
1. Samuel 12:20...si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale...
1. Samuel 13:8...třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo...
1. Samuel 13:10...oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel...
1. Samuel 13:11...Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítalSamuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když...
1. Samuel 13:13...tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj...
1. Samuel 13:15...ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul...
1. Samuel 15:1...schopného a udatného, povolal ho do své služby.  Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal,...
1. Samuel 15:10...podřadné a slabé vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula...
1. Samuel 15:11...se ode odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy...
1. Samuel 15:13...Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti...
1. Samuel 15:14...bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli...
1. Samuel 15:16...ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin."...
1. Samuel 15:17...dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl SaulSamuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný?...
1. Samuel 15:22...je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti...
1. Samuel 15:26...Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin...
1. Samuel 15:27...i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za...
1. Samuel 15:28...Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhlSamuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl...
1. Samuel 15:31...mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil...
1. Samuel 15:32...za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců."...
1. Samuel 15:33...děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy...
1. Samuel 15:34...před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje...
1. Samuel 15:35...do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje SaulovySamuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad...
1. Samuel 16:1... že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem...
1. Samuel 16:2...vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu...
1. Samuel 16:4...máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do...
1. Samuel 16:7...jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky,...
1. Samuel 16:8..." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral."...
1. Samuel 16:10...si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi:...
1. Samuel 16:11...Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji...
1. Samuel 16:13... "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho...
1. Samuel 19:18...zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazilSamuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul...
1. Samuel 19:20... Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy...
1. Samuel 19:22... Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli...
1. Samuel 19:24... hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a...
1. Samuel 25:1...se svými muži vystoupil do skalní pevnosti.  Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho...
1. Samuel 28:3...to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili...
1. Samuel 28:11...tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela,...
1. Samuel 28:12...mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedl?...
1. Samuel 28:14..." odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi...
1. Samuel 28:15...je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil seSamuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi ...
1. Samuel 28:16...jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe...
1. Samuel 28:20..." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemiSamuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil....
1. Letopisů 6:12... jeho syn Jerocham, jeho syn Elkána a jeho syn Samuel. Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš...
1. Letopisů 6:13... jeho syn Elkána a jeho syn Samuel. Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové Merariho:...
1. Letopisů 6:18...synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova, syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova,...
1. Letopisů 7:2...Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, JibsamSamuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových...
1. Letopisů 9:22...rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby...
1. Letopisů 11:3...krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém,...
1. Letopisů 26:28...Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb,...
1. Letopisů 29:29...počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího...
2. Letopisů 35:18... Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil takový Hod...
Žalmy 99:6...je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžímiSamuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu...
Jeremiáš 15:1...mi řekl: "I kdyby se přede postavili MojžíšSamuel, nenechal bych se naklonit k tomuto lidu. Odežeň je...
Skutky 3:24...Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy...
Skutky 13:20...trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim...
Židům 11:32... Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, DavidoviSamuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |