Samaří

Hledám varianty 'samaří' [ samaří ]. Nalezeno 95 veršù.
1. Královská 16:24...kopci postavil město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v...
1. Královská 16:28... Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřbenSamaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého...
1. Královská 16:29...Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. KralovalSamaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových...
1. Královská 16:32... Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě...
1. Královská 18:2...déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše...
1. Královská 20:1...s dvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi...
1. Královská 20:10...bohové potrestají a ještě mi přidají, jestliSamaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň...
1. Královská 20:17...průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal,...
1. Královská 20:34...můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otecSamaří." "Za těchto podmínek propustím," odpověděl Achab...
1. Královská 20:43...jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později došlo k následující...
1. Královská 21:18...tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici...
1. Královská 22:37...do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském...
1. Královská 22:52...Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad IzraelemSamaří dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a...
2. Královská 1:2...smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. AchaziášSamaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal...
2. Královská 2:25...pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se...
2. Královská 3:1...králem stal Joram, syn Achabův, a kralovalSamaří dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé...
2. Královská 3:6...králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také...
2. Královská 5:3...se tak můj pán dostal k prorokovi, který žijeSamaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak...
2. Královská 6:19...vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine,...
2. Královská 6:20..." A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí."...
2. Královská 6:24...znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání...
2. Královská 6:25...své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla...
2. Královská 10:1...nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab mělSamaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal listy...
2. Královská 10:12...Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřů, narazil tam na...
2. Královská 10:17...A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě...
2. Královská 10:35... Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochovánSamaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu...
2. Královská 10:36...se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kralovalSamaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když...
2. Královská 13:1...králem stal Joachaz, syn Jehuův. KralovalSamaří sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 13:6...který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova...
2. Královská 13:9...Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochovánSamaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš....
2. Královská 13:13...jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochovánSamaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl...
2. Královská 14:14...paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak...
2. Královská 14:16...Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochovánSamaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal...
2. Královská 14:23...králem Jeroboám, syn Jehoašův. KralovalSamaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 15:8...stal Zachariáš, syn Jeroboámův. KralovalSamaří šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 15:13... Devětatřicátého roku judského krále Uziáše seSamaří stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc...
2. Královská 15:14...totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazilSamaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Poté, co ho...
2. Královská 15:17...králem stal Menachem, syn Gadiho. KralovalSamaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 15:23...stal Pekachiáš, syn Menachemův. KralovalSamaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 15:25...z Gileádu a zavraždil ho v královském paláciSamaří a s ním i Argoba a Aria. Poté, co ho zavraždil, se...
2. Královská 15:27...králem stal Pekach, syn Remaliášův. KralovalSamaří dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé...
2. Královská 17:1...králem stal Hošea, syn Ely. KralovalSamaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
2. Královská 17:5... Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy...
2. Královská 17:6...obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil je v...
2. Královská 17:24...městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských městech. Když tam...
2. Královská 17:28...Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak...
2. Královská 18:9...Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří...
2. Královská 18:10...a oblehl je. Teprve po třech letech je dobylSamaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl...
2. Královská 18:34... Heny a Ivy? Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z...
2. Královská 21:13...v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém,...
2. Královská 23:18...tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně...
2. Letopisů 18:2...s Achabem. Po několika letech Achaba navštívilSamaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu...
2. Letopisů 22:9...i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval seSamaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili....
2. Letopisů 25:13...do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel a...
2. Letopisů 25:24...paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského...
2. Letopisů 28:8...jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded....
2. Letopisů 28:9...prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin,...
2. Letopisů 28:15...do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k asyrskému králi...
Ezdráš 4:10...Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu...
Ezdráš 4:17... písaři Šimšajovi a jejich společníkůmSamaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu,...
Izaiáš 7:9... takže nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn. Jestliže neuvěříte,...
Izaiáš 8:4...‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří odvlečena k asyrskému králi." Hospodin mi pak ještě...
Izaiáš 9:8...se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlíSamaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem...
Izaiáš 10:9...Karkemiš? Nedopadl Chamát jako Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek? ruka uchvátila modlářská království...
Izaiáš 10:10...království, jež měla lepší sochy než JeruzalémSamaří. Co jsem provedl se Samařím a jeho modlami, to...
Izaiáš 36:19...bohové Sefarvaimu? Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z...
Jeremiáš 23:13... kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U prorokůSamaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a...
Jeremiáš 31:5...se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horáchSamaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy...
Jeremiáš 41:5...ještě nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, ŠílaSamaří osmdesát poutníků s oholenými bradami, roztrženými...
Ezechiel 16:46...Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé...
Ezechiel 16:51... a proto jsem je odstranil, jak jsi sama vidělaSamaří přitom nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve srovnání...
Ezechiel 16:53...jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer i úděl Samaří a jejích dcer. Zároveň ale změním i tvůj úděl, aby...
Ezechiel 16:55...útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dceramiSamaří se svými dcerami, budou znovu tím, čím bývaly kdysi....
Ezechiel 23:4...mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba Jeruzalém. Ohola ale smilně zradila....
Ezechiel 23:33...kalichem hrůzy a zděšení, kalichem své sestry Samaří. ho do dna vyprázdníš, budeš hryzat jeho...
Ozeáš 7:1... tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy...
Ozeáš 8:5...a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své teleSamaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě...
Ozeáš 8:6...je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třísky to teleSamaří! Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy...
Ozeáš 10:7...zahanben, vlastní plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na vodách. Zničena budou...
Ozeáš 14:1...vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví.  Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo....
Amos 3:9...na palácích v Egyptě: Shromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na ten zmatek, na to...
Amos 3:12...vyrváni Izraelci, kteří si hoví na divanechSamaří, na damaškových polštářích. Slyšte to a varujte dům...
Amos 6:1... kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům...
Amos 8:14...i statní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije...
Abdiáš 1:19...pak filištínský kraj; získají také kraj EfraimSamaří, Benjamín pak získá Gileád. Vojsko izraelských...
Micheáš 1:1... Achaze a Ezechiáše - to, co přijal ve viděníSamaří a Jeruzalémě. Slyšte, všechny národy, naslouchej,...
Micheáš 1:5...Izraele. Co je Jákobova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný?...
Micheáš 1:6...obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici....
Micheáš 1:9...výt a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj...
Lukáš 17:11...'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné vesnici, setkalo...
Jan 4:7...posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi...
Skutky 1:8...mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před...
Skutky 8:5...Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali...
Skutky 8:14...ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana...
Skutky 9:31...do Tarsu. Církve po celém Judsku, GalilejiSamaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově...

Slova obsahující samaří: samaří (98) samařím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |