Sama

Hledám varianty 'sama' [ samým (7) samy (4) samu (1) samo (24) sami (175) samému (9) samém (7) samého (4) sama (36) sám (477) ]. Nalezeny 713 verše.
Genesis 2:18...Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž...
Genesis 6:17...Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle,  sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé...
Genesis 15:15... a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve...
Genesis 16:5...pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš tySama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle,  sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů....
Genesis 18:8...dobytče, které připravil, a položil to před Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá...
Genesis 20:5... cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je...
Genesis 21:26...však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takovéhoSám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel...
Genesis 22:6...zápalnou oběť a naložil je na svého syna IzákaSám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče,"...
Genesis 22:16...zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a...
Genesis 30:29... o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou...
Genesis 31:6...jako dříve. Bůh mého otce však je se mnouSamy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale...
Genesis 31:39... Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo...
Genesis 32:19... Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hlesám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním,...
Genesis 32:25...převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat....
Genesis 33:3...s jejími dětmi za a Ráchel s Josefem dozaduSám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než...
Genesis 41:40...domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazůmSám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi...
Genesis 42:38...nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého,...
Genesis 44:16... pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnitSám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci...
Genesis 44:18...se prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte...
Genesis 44:20... Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům...
Genesis 44:27...oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi...
Genesis 45:5...a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodaliSám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život....
Genesis 45:12...můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím  sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co...
Exodus 4:12...Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď.  sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat."...
Exodus 5:7...cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako...
Exodus 6:1...faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustilsám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k...
Exodus 6:4...jsem se jim nedal poznat svým jménem HospodinSám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi...
Exodus 10:25...i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co...
Exodus 14:10...oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi...
Exodus 14:17...Izraele projdou skrz moře suchou nohou.  sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře...
Exodus 16:29... že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde...
Exodus 18:14...pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před...
Exodus 18:18...lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé sílysám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a...
Exodus 18:22... přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to,...
Exodus 18:26...Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do...
Exodus 19:4...k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás...
Exodus 19:23...na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji...
Exodus 20:22...řekl: "Takto promluvíš k synům IzraeleSami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi...
Exodus 21:3... zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho...
Exodus 21:4... zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou...
Exodus 22:20...neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani...
Exodus 23:9...i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili...
Exodus 24:10...bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele,...
Exodus 32:13...a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy...
Exodus 32:22...hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můjSám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi:...
Leviticus 18:10...tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako...
Leviticus 18:25...poskvrňují národy, které před vámi vyhánímSama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její...
Leviticus 19:18...synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla....
Leviticus 19:34...se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! ...
Leviticus 20:3... musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje.  sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho...
Leviticus 20:5...daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho,  sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině....
Leviticus 20:24...Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy,  sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem...
Leviticus 25:5...a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej...
Leviticus 25:11...létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat...
Leviticus 25:12... bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý...
Leviticus 25:39...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe...
Leviticus 25:47...vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému,...
Leviticus 25:49...rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého...
Leviticus 26:24...stavět proti mně, postavím se i proti vám.  sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na...
Leviticus 26:32...a k vašim příjemným vůním nepřivoním.  sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé,...
Numeri 4:20...z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté...
Numeri 5:3...neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám  sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z...
Numeri 11:14...s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou...
Numeri 11:17...nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso,...
Numeri 14:14...v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém...
Numeri 14:17...teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý,...
Numeri 14:28... že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás...
Numeri 18:6...na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle,  sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli...
Numeri 18:8... zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle,  sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi...
Numeri 18:23... konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení:...
Numeri 22:36...přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy:...
Numeri 23:3...setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem...
Numeri 25:12...syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že  sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro...
Numeri 31:19... které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni,...
Numeri 32:17...ohrady pro svůj dobytek a města pro své dětiSami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud...
Numeri 35:34... v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám  sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy...
Deuteronomium 1:9..." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je...
Deuteronomium 1:12...vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve...
Deuteronomium 4:11...a stanuli pod horou. Hora plála ohněm samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám...
Deuteronomium 5:27...prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám...
Deuteronomium 9:3...Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí,...
Deuteronomium 10:9...žádný podíl ani dědictví mezi svými bratrysám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 10:19...a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 11:7... jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo...
Deuteronomium 11:23...moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše....
Deuteronomium 12:8...jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do...
Deuteronomium 12:13...zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v...
Deuteronomium 13:7...tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které...
Deuteronomium 13:10...ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho popravitSám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se...
Deuteronomium 15:6...slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe...
Deuteronomium 15:15...Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto...
Deuteronomium 16:12...a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato...
Deuteronomium 18:2... Nebudou mít dědictví mezi svými bratrysám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto...
Deuteronomium 18:19... která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji  sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým...
Deuteronomium 20:1...a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:6...ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze...
Deuteronomium 28:12... takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli...
Deuteronomium 29:1...na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jimSami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před...
Deuteronomium 29:15...Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsouSami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem...
Deuteronomium 30:4... tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 31:3...mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi...
Deuteronomium 31:6...silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejteSám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí...
Deuteronomium 31:8...jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictvíSám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On ...
Deuteronomium 32:12...je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl...
Deuteronomium 32:23...její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem budou...
Jozue 7:12...se před nimi na útěk, protože klatbě propadli sami. Nebudu s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze...
Jozue 11:20...se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojemSám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti...
Jozue 13:6...Libanonu k Misrefot-majim, všechny Sidonce  sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem...
Jozue 14:12...mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil HospodinSám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká...
Jozue 22:20...když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova...
Jozue 22:23... moučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové...
Jozue 23:3...a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věkuSami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se...
Jozue 23:5... ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunceSám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy...
Jozue 24:22...sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že...
Soudců 3:19...daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe,...
Soudců 4:14...vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10...
Soudců 5:29...Odpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí,...
Soudců 6:14...své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců.  sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale...
Soudců 6:15...Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a  sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou...
Soudců 6:31...hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon...
Soudců 7:10...jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v...
Soudců 8:21...a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je...
Soudců 14:11...se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci...
Soudců 15:12...mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu....
Soudců 21:22...v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to...
Růt 1:3... Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se...
Růt 1:5...také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v...
Růt 4:8...) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším...
1. Samuel 8:17...pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete...
1. Samuel 13:12... Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil...
1. Samuel 14:15...oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji...
1. Samuel 15:17...dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl SaulSamuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný?...
1. Samuel 17:52...hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k...
1. Samuel 18:1...k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho...
1. Samuel 18:3...uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi;...
1. Samuel 19:15..." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na...
1. Samuel 19:22...prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a...
1. Samuel 20:8...vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij  sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal...
1. Samuel 20:17...zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní....
1. Samuel 21:2...toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi...
1. Samuel 23:7...Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukouSám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami." A...
1. Samuel 25:33...dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil...
1. Samuel 26:10...Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo...
1. Samuel 30:23...takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do...
2. Samuel 6:22...A klidně se znevážím ještě víc, si budusám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u...
2. Samuel 7:28...tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto...
2. Samuel 7:29...trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můjsám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka...
2. Samuel 14:13...žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto...
2. Samuel 18:13...vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou...
2. Samuel 18:25...to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil,...
2. Samuel 19:42...naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže...
2. Samuel 20:3...a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily...
2. Samuel 22:28...naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty,...
2. Samuel 22:29...ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svícísám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku,...
2. Samuel 23:3...mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje,...
1. Královská 2:32...napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě...
1. Královská 2:44...ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu...
1. Královská 5:20...tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci."...
1. Královská 8:39...jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po...
1. Královská 11:29... oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct...
1. Královská 16:7...jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových...
1. Královská 18:22...jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš...
1. Královská 19:4...Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál...
1. Královská 20:7...král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně...
1. Královská 20:40...se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nužesám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl...
2. Královská 2:14...je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila se a...
2. Královská 2:19... prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl...
2. Královská 4:1...naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřelSám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel...
2. Královská 5:7... někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž...
2. Královská 9:11...Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži...
2. Královská 12:9...vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím...
2. Královská 18:16...dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi....
2. Královská 18:22...snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto...
2. Královská 19:29...jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího...
2. Královská 19:34... praví Hospodin. To město budu hájit,  sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl...
1. Letopisů 12:19...i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli...
1. Letopisů 17:26...odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto...
1. Letopisů 29:12...vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou...
2. Letopisů 6:30...jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po...
2. Letopisů 13:9...kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích...
2. Letopisů 20:9...hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z...
2. Letopisů 21:15...syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat...
2. Letopisů 26:8...Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V...
2. Letopisů 26:20...malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král...
2. Letopisů 28:3...králů. Nechal dokonce odlít sochy baalůsám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl...
2. Letopisů 28:10...jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto...
2. Letopisů 29:8...příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli...
2. Letopisů 30:7... a ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové....
2. Letopisů 32:12...o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před...
Ezdráš 1:7...a k tomu přidali své dobrovolné obětiSám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které...
Ezdráš 4:3...Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraelesami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak...
Nehemiáš 1:9... přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na...
Nehemiáš 2:12...zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího...
Nehemiáš 2:17...ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený...
Nehemiáš 3:36... a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich...
Nehemiáš 9:6... nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i...
Nehemiáš 11:2...v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou...
Ester 1:14...a médských velmožů, kteří měli přístupsamému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se ...
Ester 8:1...královně Ester a Mordechaj získal přístupsamému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato...
Ester 9:25...proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům...
Ester 9:26... Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento...
Job 4:3...tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nicSám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl...
Job 5:6...jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako...
Job 7:18...zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš...
Job 9:8... a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil...
Job 9:24...padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec...
Job 10:22...jako tma, kde vládne stín a není řád, kdesám rozbřesk je temnota." Sofar Naámský mu na to...
Job 14:22...co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu na to...
Job 19:29...ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud...
Job 20:4... můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem postaven, radost...
Job 21:20...očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce...
Job 26:6...s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá...
Job 27:12...jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový...
Job 28:22...na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to...
Job 31:17...pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jak u otce...
Job 34:4...slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job...
Job 34:33...podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl!...
Job 40:14...do země, mají tváře v hrobě zastřené!  sám pak budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní...
Žalmy 2:6...hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!"...
Žalmy 3:6... séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když...
Žalmy 4:9...v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka...
Žalmy 9:9...navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavilSám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat...
Žalmy 10:14...žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka!...
Žalmy 11:3...šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže!...
Žalmy 12:8...peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás...
Žalmy 17:2...modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou!...
Žalmy 18:28...naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. Ty...
Žalmy 22:4...však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši...
Žalmy 24:2...na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo...
Žalmy 25:16...se, prosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím si,...
Žalmy 27:2... tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří...
Žalmy 29:3...Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas...
Žalmy 40:10... své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodinesám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé...
Žalmy 40:18...je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení.  sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel!...
Žalmy 45:3...lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rtysám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž...
Žalmy 48:4... město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností! Králové...
Žalmy 49:19...jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí...
Žalmy 50:2... tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním...
Žalmy 51:6... svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla...
Žalmy 53:6...strach neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž...
Žalmy 56:9...můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji...
Žalmy 57:7... mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopalisami však do upadli. séla srdce je, Bože, připraveno,...
Žalmy 57:11...ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahásamému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože,...
Žalmy 62:4...To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na...
Žalmy 63:10...pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu dušesami se propadnou hluboko do země. Každý z nich zahyne...
Žalmy 64:9...střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak...
Žalmy 69:27... v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti tebou...
Žalmy 69:30...vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni!  sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi...
Žalmy 70:6..."Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení.  sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! ...
Žalmy 71:3...kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám jsi mou skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z...
Žalmy 73:5... tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak...
Žalmy 74:17...jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání...
Žalmy 75:3...je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na ...
Žalmy 75:4... Země a všichni na se budou třást,  sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S...
Žalmy 78:3...abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsmesami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to...
Žalmy 85:13... spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí....
Žalmy 87:5..."Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I tenhle...
Žalmy 89:10...mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln...
Žalmy 89:18...dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří...
Žalmy 93:2...byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas,...
Žalmy 95:7...náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Žalmy 102:8... jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně...
Žalmy 104:16...sytí i své stromoví - libanonské cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si...
Žalmy 104:19...králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se...
Žalmy 115:15...Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však...
Žalmy 118:23...staviteli zavržený stal se kamenem úhelnýmSám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se...
Žalmy 119:102...tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky -...
Žalmy 119:139...jsou a zcela pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. ...
Žalmy 120:7...se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje.  sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní...
Žalmy 124:8...Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají,...
Žalmy 130:8...lásky je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní...
Žalmy 139:13...pro tebe světlu podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla...
Žalmy 147:4...v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán...
Žalmy 148:14...sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele,...
Přísloví 3:6... Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti...
Přísloví 3:7...snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovnáSám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!...
Přísloví 3:26...čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm,...
Přísloví 4:3...vám totiž nabízím; neopouštějte učeníSám jsem byl synem u svého otce, maličkým jedináčkem u...
Přísloví 9:12...moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzounsám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veliký povyk, je...
Přísloví 9:13... Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na...
Přísloví 11:17...dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odměnísám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek...
Přísloví 11:25...člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažujesám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje,...
Přísloví 13:13...touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovemsám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady...
Přísloví 19:17...zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš...
Přísloví 21:13...volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i...
Přísloví 21:27...touží, spravedlivý však rozdává a neskrblíSama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze...
Přísloví 22:23...- je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohéSám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo...
Přísloví 23:2... co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuťsám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten...
Přísloví 23:11...dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocnýsám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke...
Přísloví 23:14...kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li,...
Přísloví 25:22... dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlísám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják,...
Přísloví 25:28... Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi...
Přísloví 26:4... Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si...
Přísloví 26:16... zvednout ji k ústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za...
Přísloví 26:27... přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopásám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný...
Přísloví 28:11... na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí....
Přísloví 29:24...ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z...
Přísloví 31:13...zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké...
Přísloví 31:16...svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemeksama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně...
Přísloví 31:22... po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách...
Kazatel 2:14...otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i...
Kazatel 3:11... který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce,...
Kazatel 4:8... viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění...
Kazatel 4:11...lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý...
Píseň 1:8...mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a...
Píseň 2:7...Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes...
Píseň 3:5...Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když...
Píseň 8:4... neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým...
Izaiáš 2:8...plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen, kdekdo se ponižuje -...
Izaiáš 7:14...nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého BohaSám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí...
Izaiáš 17:8...posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna,...
Izaiáš 24:23...době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslýsamo slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion...
Izaiáš 25:8...lidi halící, roušku kryjící všechny národysamu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem...
Izaiáš 26:1...bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány,...
Izaiáš 27:3...den zpívejte o vinici výtečné víno plodící:  sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne...
Izaiáš 30:17...pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na...
Izaiáš 34:17...ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří,...
Izaiáš 36:7...snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto...
Izaiáš 37:30...jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího...
Izaiáš 37:35... praví Hospodin. To město budu hájit,  sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl...
Izaiáš 41:3... svým lukem je jak stébla rozhání. Žene jesám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil....
Izaiáš 41:13... který bere za ruku a říká: "Neměj strach,  sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko...
Izaiáš 41:14...Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova!  sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž ...
Izaiáš 43:11...přede mnou utvořen a ani po mně nebude. ,  sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem...
Izaiáš 43:25...unavil, obtížil jsi svými vinami! ,  sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj...
Izaiáš 44:9...nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomociSami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí,...
Izaiáš 44:24... jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám,...
Izaiáš 45:23...- vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze...
Izaiáš 46:4...nosím v náručí: do stáří, do šedin  sám, to vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím,...
Izaiáš 48:11...vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji...
Izaiáš 48:15...Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. ,  sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem...
Izaiáš 49:20...budou ti, kdo hubili. Ještě ti řeknousama to uslyšíš - synové ve tvé bezdětnosti zplození: "Je...
Izaiáš 49:25...o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti!  sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním!...
Izaiáš 51:12...a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel,  sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se...
Izaiáš 53:10...trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a...
Izaiáš 53:12... aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl,...
Izaiáš 57:12...tak dlouho mlčel, přestala jsi mít v úctě?  sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti...
Izaiáš 60:5...v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříšsamým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské...
Izaiáš 63:3...rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis?  sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně...
Izaiáš 63:9...synové, ti nezradí," a přinesl jim spaseníSám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby...
Izaiáš 63:10...trápili; a proto se jim v nepřítele obrátilsám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na...
Izaiáš 65:19...Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radostiSám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu...
Izaiáš 66:3...prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše...
Jeremiáš 2:17... kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, tenkrát, když s...
Jeremiáš 6:28...pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno, oheň pohltil všechno olovo,...
Jeremiáš 7:17... Nenaléhej na , nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na...
Jeremiáš 7:19...tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník...
Jeremiáš 12:16...jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou...
Jeremiáš 13:22... bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin...
Jeremiáš 13:26... protože jsi na zapomněla a uvěřila lži.  sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá...
Jeremiáš 14:4...rozpukaná, protože v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští...
Jeremiáš 14:15...tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hladSami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému...
Jeremiáš 14:22...snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe...
Jeremiáš 15:17...s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil nevolí....
Jeremiáš 18:23... nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj...
Jeremiáš 19:4... Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili...
Jeremiáš 21:5...vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města.  sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve...
Jeremiáš 22:5...tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky...
Jeremiáš 23:16...falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo...
Jeremiáš 23:26...prorokují, samá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni...
Jeremiáš 25:14...Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům....
Jeremiáš 26:19...upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým...
Jeremiáš 29:11...vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím.  sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v...
Jeremiáš 30:16... půjdou do zajetí. Ti, kdo plení, budou sami pleněni a všechny, kdo olupují, nechám oloupit. Ano...
Jeremiáš 32:24...útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou...
Jeremiáš 36:18...se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a...
Jeremiáš 41:2...člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny...
Jeremiáš 41:18...Achikamova, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně...
Jeremiáš 42:2... svému Bohu, za celý tento pozůstatek liduSám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám...
Jeremiáš 42:20... že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem,...
Jeremiáš 44:2..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleSami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil...
Jeremiáš 44:25...Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili....
Jeremiáš 48:7...spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním...
Jeremiáš 49:13...Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou,...
Jeremiáš 50:15...pomsta. Pomstěte se na něm! Proveďte mu to, co sám prováděl! Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpy...
Jeremiáš 50:29...Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému...
Jeremiáš 51:14... tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek,...
Jeremiáš 51:15...kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět,...
Pláč 3:64...jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne...
Pláč 4:16... národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo nebere...
Ezechiel 5:11...všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi,  sám jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím !...
Ezechiel 6:9...všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem...
Ezechiel 7:27...jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem Hospodin." Pátého dne...
Ezechiel 9:8...města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane...
Ezechiel 11:16...je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 14:14...a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi...
Ezechiel 14:16...ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z země by byla pustina. Kdybych na tu...
Ezechiel 14:18...ani vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj...
Ezechiel 14:20...dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, ...
Ezechiel 16:50...mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako...
Ezechiel 17:14...země, aby to království srazil tak, aby se  samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo....
Ezechiel 18:11... který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého...
Ezechiel 20:43...všemu tomu zlu, které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - ...
Ezechiel 21:22...zprava, sekej zleva, kamkoli se podíváš.  sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To...
Ezechiel 21:29...je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník HospodinSami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a...
Ezechiel 24:9...Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění!  sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! ...
Ezechiel 33:24...rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!'...
Ezechiel 34:2...Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh...
Ezechiel 34:8... pastýři nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy pastýři, slyšte...
Ezechiel 34:10... takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se jimi...
Ezechiel 34:11...Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle -  sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává...
Ezechiel 34:15...v izraelských horách. Své ovce budu pást  sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:20...Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle -  sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože...
Ezechiel 36:31...na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti....
Ezechiel 38:12... který se stará o svá stáda a majetek a bydlísamém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni...
Ezechiel 40:25...i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozíSama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako...
Ezechiel 40:29...a síň měly stejné rozměry jako ty předchozíSama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50...
Ezechiel 40:33...a síň měly stejné rozměry jako ty předchozíSama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50...
Daniel 1:10...ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pánaSám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že...
Daniel 2:44...rozdrtí a ukončí všechna ostatní královstvísamo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi...
Daniel 2:49...provincie pověřil Šadracha, Mešacha a AbednegaSám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král...
Daniel 3:10...králi, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo...
Daniel 3:16...moci?" "Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat," řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego....
Daniel 9:17...modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou...
Daniel 9:19...Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese...
Daniel 10:8...hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla ...
Daniel 11:36...čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbíSám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede...
Daniel 11:37...nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha,...
Ozeáš 5:14...Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem.  sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci....
Ozeáš 7:16...křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici...
Ozeáš 10:6...budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále....
Ozeáš 12:11...kdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky,  sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji....
Ozeáš 13:2...odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že...
Joel 1:12...jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete!...
Joel 2:10...okny jako zloději. Před nimi země třese sesamo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí...
Joel 2:11...a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský,...
Amos 5:26..."boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašek, praví...
Amos 6:8...hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z...
Amos 7:10...Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutísamém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést...
Jonáš 1:14... Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře...
Jonáš 2:9...tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctísami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním...
Jonáš 3:2...do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu...
Micheáš 7:14...svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. ...
Abakuk 1:7...nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard,...
Abakuk 1:13... když darebák požírá spravedlivějšího, než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez...
Sofoniáš 1:3...spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na...
Zachariáš 2:9...a dobytka, že se stane městem bez hradeb.  sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a...
Zachariáš 3:9...Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí.  sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země...
Zachariáš 7:6...? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy...
Matouš 6:23... Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude...
Matouš 7:4..., ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního...
Matouš 8:9... Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdravenSám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům....
Matouš 12:25... a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený...
Matouš 12:26...neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud...
Matouš 12:45...přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu...
Matouš 14:23...zástupy. Když zástupy propustil, vystoupilsamo na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám....
Matouš 16:24..."Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si...
Matouš 16:26...Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život?...
Matouš 19:12... a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to...
Matouš 19:19... cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi...
Matouš 21:42...staviteli zavržený stal se kamenem úhelnýmSám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto...
Matouš 22:39... Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i...
Matouš 23:4...břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají,...
Matouš 23:13... zavíráte nebeské království před lidmiSami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda...
Matouš 23:15...z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá...
Matouš 23:31... neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky....
Matouš 24:36...nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při...
Matouš 26:25...Jidáš na to řekl: "Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš...
Matouš 26:64... zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že...
Matouš 27:11... Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží...
Matouš 27:40...zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!" Podobně se mu...
Matouš 27:42...se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, teď...
Marek 3:13...vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby...
Marek 3:24...vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí...
Marek 3:25...sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal...
Marek 3:26...sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním...
Marek 4:28...roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé...
Marek 6:31...a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch...
Marek 6:47... Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože...
Marek 8:34...jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si...
Marek 8:36...Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Marek 12:11...staviteli zavržený stal se kamenem úhelnýmSám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když...
Marek 12:31...' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě."...
Marek 12:33...a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš...
Marek 12:36...Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu:...
Marek 12:37...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho...
Marek 15:2...Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali...
Marek 15:30...zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní...
Marek 15:31...Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraele,...
Marek 15:43... Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za...
Lukáš 4:23..."Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i...
Lukáš 7:8... Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdravenSám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům....
Lukáš 9:23...řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli...
Lukáš 9:25...je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se...
Lukáš 10:1...sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo....
Lukáš 10:27...celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej...
Lukáš 11:17... a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá....
Lukáš 11:18...proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece,...
Lukáš 11:26...jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu...
Lukáš 11:46...Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že...
Lukáš 11:52...znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznáníSami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili."...
Lukáš 12:57...to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k...
Lukáš 13:28...Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od...
Lukáš 18:11...výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako...
Lukáš 20:42..."Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův synSám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď...
Lukáš 21:15... že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit.  sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a...
Lukáš 21:30...a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučísami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se...
Lukáš 22:41...jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a...
Lukáš 22:70...moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K...
Lukáš 22:71...čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a...
Lukáš 23:3...Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním...
Lukáš 23:35...také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se...
Lukáš 24:15...co se stalo. Zatímco si povídali a probírali tosám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však...
Jan 2:25... aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk...
Jan 3:28...přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale...
Jan 4:2...a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se...
Jan 4:12...než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo...
Jan 4:38...žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do...
Jan 4:42...pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovůmsami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel...
Jan 4:44...dvou dnech pak odtud odešel do GalilejeSám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti...
Jan 5:19...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce....
Jan 5:20...i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli....
Jan 5:26...ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal...
Jan 5:30...ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k souduSám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj...
Jan 5:31...vůli, ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně...
Jan 5:37... které dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste...
Jan 6:6...(To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by...
Jan 6:22...ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu...
Jan 7:8... že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim...
Jan 7:17... pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní...
Jan 7:18...z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu...
Jan 7:28... a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který poslal, je pravdomluvný. Vy ho...
Jan 8:9...od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal...
Jan 8:13...světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl:...
Jan 8:14...neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí, neboť vím, odkud jsem...
Jan 8:16...soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně...
Jan 8:18...psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který poslal." Říkali mu...
Jan 8:28...člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který ...
Jan 8:42...vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on poslal. Proč nerozumíte řeči?...
Jan 8:54...ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je...
Jan 9:21... Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli...
Jan 9:28...stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že...
Jan 10:18...život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho neberesám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase...
Jan 11:51...aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem,...
Jan 12:24...zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na...
Jan 12:49...slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal, ten mi dal...
Jan 13:32...protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s...
Jan 14:10...a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty...
Jan 15:4...mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud...
Jan 16:13...uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci...
Jan 16:27...mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vásSám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a...
Jan 16:32...kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte  samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto...
Jan 17:19..., tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím...
Jan 18:28...Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítaloSami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před...
Jan 18:34...král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl...
Jan 18:37...odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se...
Jan 19:6...a strážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu...
Skutky 2:22...něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a...
Skutky 2:34...vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než...
Skutky 3:13... oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl...
Skutky 6:4...Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěřímeSami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova."...
Skutky 8:13... dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokoncesám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl,...
Skutky 10:20...váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal  sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten...
Skutky 10:28...uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s...
Skutky 10:37...pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všechSami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji...
Skutky 12:10...železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom...
Skutky 13:14...se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge sami, dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do...
Skutky 15:7...vstal Petr a promluvil k nim: "BratřiSami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané...
Skutky 16:37...potají? To tedy ne! přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když...
Skutky 17:25...rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka...
Skutky 18:15...a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze...
Skutky 18:19...vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tamsám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby...
Skutky 19:22...Timotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli...
Skutky 20:13...jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali jsme ho na...
Skutky 20:18...starší církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s...
Skutky 20:34...nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šatySami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i...
Skutky 24:8... a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslechsám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme."...
Skutky 25:4...odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesareji, kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se...
Skutky 25:10... jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem...
Skutky 25:25...nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvu, rozhodl jsem se ho k němu...
Skutky 26:1..." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu:...
Skutky 26:9...vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvéSám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně...
Římanům 1:32...smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li...
Římanům 2:1... Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého,...
Římanům 2:3... že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho...
Římanům 2:14... kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami...
Římanům 2:21...pravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš:...
Římanům 2:22..." a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš...
Římanům 6:13...nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích...
Římanům 7:9...dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvýSám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání...
Římanům 7:15...duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchuSám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci,...
Římanům 7:25...- on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho PánaSám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem...
Římanům 8:16...jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, OtčeSám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A...
Římanům 8:26... Když ani nevíme, za co a jak se správně modlitsám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který...
Římanům 9:3...zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých...
Římanům 11:13...jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanůmSám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu...
Římanům 12:19...na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "...
Římanům 13:9...jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je...
Římanům 14:7...Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu;...
Římanům 14:12...se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději...
Římanům 14:14...mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro...
Římanům 14:22...nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo ale při jídle...
Římanům 15:1...těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu....
Římanům 15:3...posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe...
Římanům 15:14...plni dobroty, máte hojnost veškerého poznánísami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám...
Římanům 15:27...jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když...
1. Korintským 1:9...Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem...
1. Korintským 3:15... získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodusám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak...
1. Korintským 6:19...je ve vás a kterého máte od Boha? nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem...
1. Korintským 7:37...je však vnitřně přesvědčen a nic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme,...
1. Korintským 9:20...Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem...
1. Korintským 9:21...Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu...
1. Korintským 9:27...tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhýmsám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se...
1. Korintským 10:15...před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným lidemsami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme...
1. Korintským 11:13...ženu - a všechno společně je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená?...
1. Korintským 11:14...žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou?...
1. Korintským 11:23...toto vás nechválím! Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen,...
1. Korintským 11:28...se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho...
1. Korintským 11:31...dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to...
1. Korintským 12:11...Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha...
1. Korintským 14:4...a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych,...
1. Korintským 15:3...zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl...
1. Korintským 15:28...) mu tedy bude všechno poddáno, pak sesám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl...
1. Korintským 15:30...křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě,...
1. Korintským 15:38...nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo...
2. Korintským 1:4... mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista...
2. Korintským 1:9...smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z...
2. Korintským 3:5...důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet...
2. Korintským 4:2...před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je...
2. Korintským 4:5...slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a...
2. Korintským 5:15...za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za zemřel a vstal z...
2. Korintským 6:16...My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu...
2. Korintským 8:5... Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme...
2. Korintským 8:9...našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudlsám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co...
2. Korintským 8:22...horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější,...
2. Korintským 10:12...se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují,...
2. Korintským 10:18..." Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli...
2. Korintským 11:14...za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic...
2. Korintským 12:5...vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi....
2. Korintským 12:11... k tomu donutili. Mohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v...
2. Korintským 12:15...Pokud jde o , milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji,...
2. Korintským 13:5...slabí, ale pro vás s ním budeme žít Boží mocíSami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve...
Galatským 1:4... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího...
Galatským 1:8...Kristovo. Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to...
Galatským 2:14... řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi ŽidSám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš...
Galatským 2:16...Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni...
Galatským 2:18...stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý,...
Galatským 2:20...Božího Syna, který si zamiloval a vydal za  sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž...
Galatským 5:14...v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor,...
Galatským 6:1...ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak...
Galatským 6:4...své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj...
Galatským 6:13...pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se...
Efeským 2:14... ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil...
Efeským 2:15...a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj....
Efeským 2:20...apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve...
Efeským 3:4...se krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh...
Efeským 5:2...v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu....
Efeským 5:25...ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého...
Efeským 5:28...svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti,...
Efeským 5:33...každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. Děti,...
Filipským 2:7...své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou...
Filipským 2:13...úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali,...
Filipským 2:24...ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdusám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám...
Filipským 4:15...krásně, že jste mi pomohli v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se...
Koloským 1:20...něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás,...
1. Tesalonickým 1:5...také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotěSami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste...
1. Tesalonickým 1:9... takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se...
1. Tesalonickým 2:1...od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme...
1. Tesalonickým 3:1...déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího...
1. Tesalonickým 3:4...jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést,...
1. Tesalonickým 3:11...a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k...
1. Tesalonickým 4:9... O bratrské lásce vám není potřeba nic psátSami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak...
1. Tesalonickým 4:16...burcující povel, hlas archanděla a Boží polnicesám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v...
1. Tesalonickým 5:2...a dobách vám není potřeba nic psát, bratřiSami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. ...
1. Tesalonickým 5:23...v každé podobě se varujteSám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha,...
2. Tesalonickým 1:4...roste a všichni máte stále více lásky k druhýmSami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí...
2. Tesalonickým 3:7... a ne podle učení, které jste přijali od násSami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u...
2. Tesalonickým 3:16... ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi...
1. Timoteus 2:6...Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví...
1. Timoteus 6:10...v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty vírysami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od...
2. Timoteus 1:18... A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu...
2. Timoteus 2:13...nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před...
2. Timoteus 3:2...nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní,...
2. Timoteus 3:13...to bude stále horší - budou svádět druhésami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš,...
Titus 2:7...napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj...
Titus 2:14...velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a...
Titus 3:11... že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše,...
Filemon 1:19...Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíšsám sebe. Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i ;...
Židům 2:3...takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh...
Židům 2:18...vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo...
Židům 3:3...než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho...
Židům 5:2...shovívavý k nevědomým a zbloudilým - vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy...
Židům 5:12...jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu...
Židům 6:13... při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně ...
Židům 7:4... Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho,...
Židům 7:26... oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat...
Židům 7:27... neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají...
Židům 9:14... čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše...
Židům 9:23...bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcísamy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece...
Židům 10:33...vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali...
Židům 11:16...však toužili po lepší vlasti - po nebeskéSám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim...
Jakub 1:13... Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej...
Jakub 1:26...přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost...
Jakub 2:8... jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a...
Jakub 2:17... k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru,...
1. Petr 1:12...seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se...
1. Petr 2:5...lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohemsami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a...
1. Petr 2:21...Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolalSám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli...
1. Petr 2:24...ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli...
1. Petr 3:18...za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristussám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých,...
2. Petr 1:18...byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo...
2. Petr 2:19...unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá, to ho...
1. Jan 1:8... Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy...
1. Jan 5:10...svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť...
3. Jan 1:6... jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře...
3. Jan 1:10...nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z...
Juda 1:5... našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno  sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil...
Juda 1:12...se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní...
Zjevení 18:6...si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do...
Zjevení 19:15...úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný...
Zjevení 21:3...bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou...

Slova obsahující sama: achisamachova (1) achisamachovu (1) achisamachův (1) sama (36) samaritán (3) samaritáni (3) samaritánku (1) samaritánů (1) samaritány (1) samaří (98) samařím (3) samařská (1) samařské (6) samařského (2) samařském (1) samařskému (1) samařský (1) samařských (6) samařským (1) samařští (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |