Sňali

Hledám varianty 'sňali' [ sníte (2) sníš (1) sníme (4) sní (10) sňali (4) sňal (14) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 41:42... správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku...
Exodus 12:4...podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete...
Leviticus 10:13...nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatáSníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z...
Leviticus 10:17...Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali...
Leviticus 22:14...to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu...
Deuteronomium 2:6...dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte...
Deuteronomium 12:27...vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti...
Deuteronomium 14:21... který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina,...
Deuteronomium 28:57...tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto...
1. Samuel 31:12...jejich bojovníci vyrazili a šli celou nocSňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby,...
2. Samuel 12:13...mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil...
2. Samuel 12:30...proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na...
1. Královská 13:18...anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy...
1. Královská 17:12...trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synoviSníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej...
2. Královská 6:28...žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna...
2. Královská 6:29...Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel...
2. Královská 16:17...stojanů a sejmul z nich umyvadla. Moře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na...
1. Letopisů 10:12... všichni jejich bojovníci vyrazili na cestuSňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do...
1. Letopisů 20:2... Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila...
Ester 3:10...je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci...
Ester 8:2...totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal...
Job 19:9...čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději...
Job 31:8...mi na rukou špína ulpěla - pak co zasejisní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny! Jestli...
Žalmy 17:14...jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti! se však po...
Izaiáš 29:8...jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když...
Nahum 3:12...opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány...
Matouš 8:17...se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem...
Marek 15:46... daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátnosňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu...
Lukáš 23:53...za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo těloSňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky...
Jan 19:38...tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišelsňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za...
Skutky 13:29... Když naplnili všechno, co o něm bylo psánosňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale...
Židům 9:28...soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu,...
1. Jan 3:5...zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |