Sádokovi

Hledám varianty 'sádokovi' [ sádokovi ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 15:25...neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u...
2. Samuel 15:27...mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do...
2. Samuel 15:35...na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové,...
2. Samuel 17:15...přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a...
2. Samuel 19:12...mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč...
Nehemiáš 13:13...Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal...
Ezechiel 40:46...kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat...
Ezechiel 44:15...práci v něm. Avšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u svatyně, když synové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |