Sádoka

Hledám varianty 'sádoka' [ sádoka ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Královská 1:26...král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého...
1. Královská 1:32...Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když...
1. Královská 1:44...ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou...
1. Královská 2:35...Jojadova, a knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si...
1. Letopisů 5:34... Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achimaace, Achimaac zplodil Azariáše,...
1. Letopisů 5:38... Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, Šalum zplodil Chilkiáše,...
1. Letopisů 9:11...dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za...
1. Letopisů 12:29...rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3...
1. Letopisů 15:11...Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela, Asajáše, Joela,...
1. Letopisů 16:39... a Chosa veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým...
1. Letopisů 24:6...seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i...
1. Letopisů 24:31...Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakožSádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských...
1. Letopisů 29:22...králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdceSádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův...
Matouš 1:14...Eliakima, Eliakim zplodil Azora, Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |