Sádok

Hledám varianty 'sádok' [ sádok ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Samuel 8:17... Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřemSádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli...
2. Samuel 15:24...svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevilSádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy....
2. Samuel 15:29...brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a...
2. Samuel 15:35...Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš,...
2. Samuel 20:25... syn Achiludův, byl kancléřem, Šeja písařemSádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým...
1. Královská 1:8...knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali. Kněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani...
1. Královská 1:34...a dovezte ho k prameni Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom...
1. Královská 1:38...více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali...
1. Královská 1:39...mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal...
1. Královská 1:45...a Pléťanů. Posadili ho na královu mulu a kněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále....
1. Královská 4:4...Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojskaSádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův, byl...
1. Letopisů 5:34... Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achimaace, Achimaac zplodil Azariáše,...
1. Letopisů 5:38... Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, Šalum zplodil Chilkiáše,...
1. Letopisů 6:38... jeho syn Amariáš, jeho syn Achitub, jeho syn Sádok a jeho syn Achimaac. Toto jsou sídliště a osady na...
1. Letopisů 18:16...vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřemSádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli...
1. Letopisů 27:17... za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri,...
Nehemiáš 3:4... syna Mešezabelova. Vedle nich opravoval Sádok, syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekoje,...
Nehemiáš 3:29...svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šemajáš, syn Šekaniášův...
Nehemiáš 10:22... Mešulam, Chezir, MešezabelSádok, Jadua, Pelatiáš, Chanan, Anajáš...
Matouš 1:14...Eliakima, Eliakim zplodil Azora, Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud...

Slova obsahující sádok: sádok (20) sádoka (14) sádokem (1) sádokova (6) sádokovi (8) sádokových (1) sádokův (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |