Rychle

Hledám varianty 'rychle' [ rychlí (1) rychle (90) ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 7:18...od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvalarychle přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se...
Genesis 18:6... Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč...
Genesis 24:18...svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpovědělarychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu...
Genesis 24:20...také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni...
Genesis 24:46... pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím...
Genesis 27:20...Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně...
Genesis 44:11...to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je...
Exodus 9:19...v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteďRychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod...
Exodus 34:8...i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj,...
Deuteronomium 4:26...v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsaditrychle a naprosto vyhynete. Nezůstanete v dlouho; budete...
Deuteronomium 7:4...bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvemrychle by vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich...
Deuteronomium 7:22...národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěř....
Deuteronomium 9:3... on je před tebou pokoří, takže je vyženešrychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl. je však...
Deuteronomium 11:17...v krásné zemi, kterou vám Hospodin dávárychle vymřeli. Uložte si tato slova v srdci a v duši,...
Deuteronomium 28:20...nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin ...
Jozue 2:5...měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla...
Jozue 8:19... Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v zálozerychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města,...
Jozue 10:6...tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkůmRychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni...
Jozue 23:16...hněv, takže z této krásné země, kterou vám dalrychle vymřete." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské...
Soudců 3:28...Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele...
Soudců 9:48...a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělámRychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl...
Soudců 9:54...na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a...
Soudců 13:10...Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu,...
Soudců 20:37... kterou u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město...
1. Samuel 17:48...a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal...
1. Samuel 20:6... řekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční...
1. Samuel 20:19... protože vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam...
1. Samuel 20:38...je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp...
1. Samuel 23:26...muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout, neboť Saul se svými muži Davida a jeho...
1. Samuel 23:27... aby je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal...
1. Samuel 25:18...je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět...
1. Samuel 25:23...pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davidarychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a...
1. Samuel 25:34...ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal jediný...
1. Samuel 25:42...umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami...
1. Samuel 28:24... vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku...
2. Samuel 15:14...Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhorší a...
2. Samuel 17:16...tak a tak, kdežto jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před...
2. Samuel 17:21...ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a...
1. Královská 20:33...Ti muži to pochopili jako dobré znamenírychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj...
1. Královská 22:9...král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat,...
2. Královská 4:22..."Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním...
2. Královská 11:1...matka Atalia viděla, že její syn je mrtevrychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ....
2. Letopisů 18:8...král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat,...
2. Letopisů 22:10...matka Atalia viděla, že její syn je mrtevrychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský...
Ezdráš 4:23... písaři Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat....
Ester 6:10...se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi....
Job 24:18... přátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, nikdo...
Job 32:22...totiž ani neumím - to by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co...
Žalmy 81:15...poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledovalRychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich...
Žalmy 106:13...jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvemRychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se...
Žalmy 147:15.... Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako...
Přísloví 5:14... proč jsem vychovatelům sluchu nedopřál! Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem,...
Přísloví 13:11...vede jen ke sporům, moudří však dají na raduRychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po...
Přísloví 23:4...Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozumrychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství tu...
Přísloví 25:8...něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby ...
Kazatel 7:6... Jako když pod hrncem zapraští roští, tak rychle vyhoří hlupákův smích. I to je marnost! Nátlak i z...
Kazatel 8:11... I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník...
Izaiáš 5:26...konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle přispěchá! Nikdo z nich se neunaví, neklesne, nikdo...
Izaiáš 18:2...řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rychlí poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu...
Izaiáš 30:16...budem na rychlých vranících!" Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden...
Izaiáš 58:8...jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházet a...
Izaiáš 60:22...mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá,...
Jeremiáš 4:6...do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhevRychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím...
Jeremiáš 27:16...předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež! Neposlouchejte je....
Jeremiáš 49:30... ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé zakřičíRychle! Dejte se na útěk! Chacorští, skryjte se v dolině!...
Jeremiáš 51:33...mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar požíral,...
Daniel 2:25...a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi...
Joel 4:4...co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstítrychle a rázně vám to oplatím! Pobrali jste stříbro a...
Joel 4:11...srpů oštěpy; i slaboch řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď...
Micheáš 1:13...pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské,...
Sofoniáš 1:14...Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko jerychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale...
Sofoniáš 1:18...horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země! Sesbírejte se, jen se...
Malachiáš 3:5...dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky, křivopřísežníky,...
Matouš 5:25...obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce...
Matouš 21:20... podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když...
Matouš 27:48... říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut...
Lukáš 14:21...to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé,...
Lukáš 16:6...odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpisrychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A...
Lukáš 18:8...pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?"...
Lukáš 19:5...Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy...
Lukáš 19:6...rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to...
Jan 11:29...je tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšelarychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do...
Jan 11:31...byli s Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k přidali. Mysleli si:...
Jan 13:27...soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl,...
Skutky 12:7...světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl:...
Skutky 22:18...vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš siRychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu...
Galatským 1:6...buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou...
2. Tesalonickým 3:1... prosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímáno s úctou tak jako u vás a ...
Zjevení 11:14... Druhé "běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly...

Slova obsahující rychle: nejrychleji (1) nejrychlejší (1) rychle (90) rychleji (2) rychlejší (4) urychleně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |