Rubenovi

Hledám varianty 'rubenovi' [ rubenovi ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 46:9...Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozenýRubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi. Šimeonovi...
Numeri 32:1...připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka....
Numeri 32:2...zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytekRubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi,...
Numeri 32:25...pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji...
Numeri 32:29... Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi GádoviRubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před...
Numeri 32:31...mezi vámi v kanaánské zemi." GádoviRubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým...
Numeri 32:37...a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Nebó,...
Jozue 4:12...V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak...
Jozue 13:8...Manasesova." Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal...
Jozue 22:9...svých nepřátel se svými příbuznými." Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali...
Jozue 22:10...zemi, než překročili Jordán, postavili synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského...
Jozue 22:11... K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili...
Jozue 22:21...jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to...
Jozue 22:25...‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici:...
Jozue 22:30...izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovi, líbilo se jim to. Kněz...
Jozue 22:34...vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlíRubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali Ed,...
1. Letopisů 5:18...a za dnů izraelského krále Jeroboáma. Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |