Ruben

Hledám varianty 'ruben' [ rubena (9) ruben (28) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 29:32... Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na ...
Genesis 30:14... Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a...
Genesis 35:22...se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se...
Genesis 35:23...doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové LéyRuben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Isachar a...
Genesis 37:21... co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme...
Genesis 37:22...nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle...
Genesis 37:29...stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do EgyptaRuben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl...
Genesis 42:22...jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu...
Genesis 42:37...teď mi vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu,...
Genesis 46:8... kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synovéRuben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové: Chanoch, Palu,...
Genesis 48:5...do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví....
Exodus 1:2...Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinouRuben, Šimeon, Levi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamín...
Exodus 6:14...toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a...
Numeri 1:5...jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel, syn...
Numeri 1:20...Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 1:21...bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich...
Numeri 13:4...jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z pokolení Šimeon...
Numeri 26:5...synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod...
Deuteronomium 4:43...Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení Gád a Golan v Bášanu...
Deuteronomium 27:13...postaví na hoře Gerizim, aby žehnali liduRuben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na...
Deuteronomium 33:6...lidu když sešli se společně s kmeny IzraeleRuben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka...
Jozue 13:15... jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka...
Jozue 18:7...jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A GádRuben a polovina kmene Manasesova přijali dědictví na...
Jozue 21:7...obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami...
Jozue 21:36...a Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca,...
Jozue 22:1...vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení Manases a řekl jim:...
2. Královská 10:33... Zabral celou zemi Gileád, totiž území GádaRubena a Manasese od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád ...
1. Letopisů 2:1...byly edomské kmeny. Toto jsou synové IzraeleRuben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan, Josef,...
1. Letopisů 5:1...tam dodnes. Synové Izraelova prvorozenéhoRubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil...
1. Letopisů 5:3...Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozenéhoRubena: Chanoch, Palu, Checron a Karmi. Synové Joelovi:...
1. Letopisů 5:26... krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství....
1. Letopisů 6:48...pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali...
1. Letopisů 6:63...břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a Mefaat s jejich...
1. Letopisů 12:38...000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000...
1. Letopisů 27:16... Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn...
Ezechiel 48:6...území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu na západ...
Zjevení 7:5...z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000 označených, z pokolení Gád 12 000 označených,...

Slova obsahující ruben: ruben (28) rubena (9) rubene (1) rubenova (9) rubenovce (2) rubenově (1) rubenovi (17) rubenovu (2) rubenovy (1) rubenových (8) rubenovým (11) rubenské (1) rubenský (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |