Rozhorlil

Hledám varianty 'rozhorlil' [ rozhorlím (1) rozhorlil (1) rozhorlí (3) rozhorli (1) rozhorlen (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 25:11...Árona, odvrátil mou zuřivost od synů IzraeleRozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak...
Izaiáš 28:21... Hospodin povstane jako na hoře Peracimrozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své...
Izaiáš 42:13... Hospodin vyrazí jako bojovník, jako hrdina se rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se...
Ezechiel 36:6...Tak praví Panovník Hospodin. Hle - mluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví...
Ezechiel 39:25...Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž...
Joel 2:18...‚Jejich Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin...
Zjevení 3:19... všechny, které miluji, kárám a vychovávámRozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |