Rozejděte

Hledám varianty 'rozejděte' [ rozešli (5) rozešla (1) rozešel (6) rozejdou (1) rozejděte (2) rozejdeme (1) rozejde (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 31:49... a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž....
Exodus 35:20...služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý, kdo cítil nutkání, každý...
Soudců 2:6...tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lidrozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit...
Soudců 21:24...v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do...
1. Samuel 14:34...ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého...
2. Samuel 6:19...a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby...
2. Samuel 20:22... On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke...
1. Královská 12:5...tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří...
1. Královská 12:16... ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi...
1. Letopisů 16:43...synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby...
2. Letopisů 10:5...tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve...
2. Letopisů 10:16...hleď svého domu, Davide!" A tak se celý Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi...
2. Letopisů 24:5... Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele...
2. Letopisů 31:1...to celé skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné...
Abakuk 1:6...Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří....
Matouš 1:19...nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s  rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu...
Lukáš 9:12...Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. " se rozejdou do okolních vesnic a statků a najdou si tam nocleh...
Skutky 15:39...díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |