Rovná

Hledám varianty 'rovná' [ rovným (3) rovný (1) rovnou (10) rovného (7) rovné (3) rovnat (1) rovná (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Leviticus 7:10...nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené...
Numeri 13:26...dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do...
Numeri 31:27... jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi...
1. Samuel 6:12...zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže...
1. Samuel 10:24...vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel...
1. Královská 2:22...odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a...
1. Královská 3:12... Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to,...
1. Královská 3:13... takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na ...
2. Letopisů 1:12...bohatství, poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se...
Job 1:3...mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých...
Job 1:8...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 2:3...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 33:6... předlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej...
Žalmy 26:12... smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm...
Žalmy 89:7... shromáždění svatých tvou věrnost velebíRovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je...
Přísloví 4:25...oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé...
Izaiáš 14:14...vyšplhám se do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do...
Ezechiel 1:7...nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se jako...
Jonáš 4:3...a který od zla upouští. Radši teď, Hospodinerovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu...
Micheáš 3:9...domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém...
Lukáš 5:19...a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl:...
Lukáš 6:49...a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka,...
Jan 5:18...nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám:...
Římanům 3:8...pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří...
1. Korintským 11:6... Pokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit,...
Galatským 5:12... se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě....

Slova obsahující rovná: narovná (2) narovnána (1) narovnány (1) nerovná (3) nesrovnává (1) nevyrovná (2) porovnáš (1) porovnával (1) přirovnám (5) přirovnáme (1) přirovnání (1) rovná (1) srovná (1) srovnám (2) srovnání (4) srovnáno (1) srovnávají (1) srovnávat (1) urovná (2) vyrovná (3) vyrovnám (2) vyrovnáno (1) vyrovnáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |