Ráno

Hledám varianty 'ráno' [ rány (30) ránu (26) ráno (144) ránem (5) ráně (7) ranami (18) ranám (1) ranách (2) rána (100) ran (15) ]. Nalezeno 316 veršù.
Genesis 1:5..."den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby...
Genesis 1:8...se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí...
Genesis 1:13... A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze...
Genesis 1:19... A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím...
Genesis 1:23... se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy...
Genesis 1:31... a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou...
Genesis 4:23...Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež...
Genesis 12:17...manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?"...
Genesis 19:2...služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a  ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne,"...
Genesis 20:8...všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou...
Genesis 21:14... neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a...
Genesis 22:3...oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva...
Genesis 24:54...doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 28:18...Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou,...
Genesis 29:25...svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob...
Genesis 32:1...hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim....
Genesis 40:6...sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se...
Genesis 41:8... Vtom se farao probudil a hle, byl to senRáno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat...
Genesis 44:3...za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řeklRáno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva...
Genesis 49:27...vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je...
Exodus 7:15...řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lidRáno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a...
Exodus 8:16...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se...
Exodus 9:13...je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 10:13...vítr, který vál celý ten den a celou nocRáno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly...
Exodus 11:1...řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro,...
Exodus 12:10... nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A...
Exodus 12:13...tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej...
Exodus 12:22...nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít...
Exodus 14:24...jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na...
Exodus 14:27...Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali...
Exodus 16:7...poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání...
Exodus 16:8..." vám Hospodin večer k jídlu masoráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše...
Exodus 16:12... Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst masoráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem...
Exodus 16:13...večer, přiletěly křepelky a zasypaly táborRáno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala...
Exodus 16:21...se proto na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to...
Exodus 18:13...posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno...
Exodus 18:14...děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke...
Exodus 19:16...na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou...
Exodus 21:25...za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninuránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří...
Exodus 23:18...kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu...
Exodus 24:4...pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných...
Exodus 29:34...pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je...
Exodus 29:39...roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také...
Exodus 29:41...spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto ...
Exodus 30:7...bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku,...
Exodus 30:12... aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl...
Exodus 34:2...deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory,...
Exodus 34:4...dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin...
Exodus 34:25...ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu...
Exodus 36:3...na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni...
Leviticus 6:2...oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si...
Leviticus 6:5...plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm...
Leviticus 6:13...jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Bude se smažit na plotně. Nasáklou...
Leviticus 7:15...den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako...
Leviticus 13:2...otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k...
Leviticus 13:3...nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a...
Leviticus 13:5...dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších...
Leviticus 13:6...dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého -...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:20...zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz...
Leviticus 13:22...rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a...
Leviticus 13:25... Kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a...
Leviticus 13:27...rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě,...
Leviticus 13:30...nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:31...na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než...
Leviticus 13:32...prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její...
Leviticus 13:42...holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na...
Leviticus 13:43...Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná kožnímu...
Leviticus 13:47... ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou...
Leviticus 13:49...lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství...
Leviticus 13:50...předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní....
Leviticus 13:51...věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo...
Leviticus 13:53...malomocenství - musí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo...
Leviticus 13:55...odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když...
Leviticus 13:56...je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od...
Leviticus 13:57...od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to...
Leviticus 13:58...spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý."...
Leviticus 13:59...bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákonráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i...
Leviticus 14:3...ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho,...
Leviticus 14:34... a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi:...
Leviticus 14:36...dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic...
Leviticus 14:37...potom kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo...
Leviticus 14:39...sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátíránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu,...
Leviticus 14:43...hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a...
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde knězránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné...
Leviticus 14:48...domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijderánu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho vymazání...
Leviticus 14:54...a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o malomocenství na...
Leviticus 19:13... Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému -...
Leviticus 22:30... je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte...
Leviticus 24:3...před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. ...
Leviticus 26:21... přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti,...
Numeri 8:19...výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a...
Numeri 9:12...a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka...
Numeri 9:15...Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu...
Numeri 9:21...táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak...
Numeri 14:37...hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen...
Numeri 14:40...Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se...
Numeri 16:5...Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k...
Numeri 17:11...Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a...
Numeri 17:12...doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření....
Numeri 17:13...obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14...
Numeri 17:15...těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do...
Numeri 22:8...slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na nocRáno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak...
Numeri 22:13...ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své...
Numeri 22:21... Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými...
Numeri 22:41...hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedliRáno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší,...
Numeri 25:8...i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou...
Numeri 25:18...dcery midiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi...
Numeri 26:1...v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze...
Numeri 28:4...ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej...
Numeri 28:8... Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V...
Numeri 31:16... Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu,...
Numeri 33:3...na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíceráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu....
Deuteronomium 16:4...večer prvního dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která...
Deuteronomium 16:7...na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené...
Deuteronomium 24:8...zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny...
Deuteronomium 25:2... položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne...
Deuteronomium 25:3...ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování...
Deuteronomium 28:59...Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány, hrozné...
Deuteronomium 28:61...na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud...
Deuteronomium 28:67...se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš, budeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž by...
Jozue 3:1...obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k...
Jozue 6:12...tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo...
Jozue 6:15...do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město,...
Jozue 7:14...neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin...
Jozue 7:16...smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los...
Jozue 8:10...Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal...
Jozue 8:14...všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli....
Jozue 22:17...u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes...
Soudců 5:26...kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám ...
Soudců 6:28...z města to ovšem neudělal ve dne, ale v nociRáno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen,...
Soudců 6:31...ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo...
Soudců 6:38...jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši...
Soudců 7:1...rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa.  Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem...
Soudců 9:33...vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži...
Soudců 19:5...dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec...
Soudců 19:8...na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na nocRáno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale...
Soudců 19:25...ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena...
Soudců 19:26...do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u...
Soudců 19:27...ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle...
Soudců 20:19...jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před...
Růt 2:7...mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút...
Růt 3:13...je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo...
Růt 3:14... Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala,...
1. Samuel 1:19... pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se...
1. Samuel 3:15...obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se...
1. Samuel 4:8...To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, ...
1. Samuel 5:4...tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou...
1. Samuel 9:19...návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty...
1. Samuel 9:26...se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše...
1. Samuel 11:11...muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne....
1. Samuel 15:12...hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na...
1. Samuel 17:16...svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj...
1. Samuel 17:20...v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak...
1. Samuel 19:2...varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu....
1. Samuel 19:11...poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídaliRáno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale...
1. Samuel 20:35...kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s...
1. Samuel 25:22...jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida,...
1. Samuel 25:37...mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V...
1. Samuel 26:8...teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 29:11...odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco...
2. Samuel 2:27... muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži...
2. Samuel 7:14...pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji...
2. Samuel 11:14...lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V...
2. Samuel 15:2...padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo...
2. Samuel 20:10...vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem...
2. Samuel 24:11...Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád,...
2. Samuel 24:15..." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z...
2. Samuel 24:21... "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj...
2. Samuel 24:25... Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v...
1. Královská 3:21...toho svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak...
1. Královská 8:37...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
1. Královská 8:38...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jderánu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou...
1. Královská 17:6...se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po...
1. Královská 18:26...navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani...
1. Královská 22:35...podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se...
2. Královská 3:20...dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu...
2. Královská 3:22...i mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta...
2. Královská 6:15...vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčiliRáno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem...
2. Královská 7:9... a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci."...
2. Královská 8:29...Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčilran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským...
2. Královská 9:15...král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčilran, které v boji s aramejským králem Chazaelem utržil.)...
2. Královská 10:8..."Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl....
2. Královská 10:9...dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpovědělRáno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim:...
2. Královská 19:35...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužůRáno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
1. Letopisů 9:27...okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídatráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti...
1. Letopisů 16:40...pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který...
1. Letopisů 21:17...ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke...
1. Letopisů 21:22... "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu."...
1. Letopisů 23:30...bochánky a o veškeré vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a...
2. Letopisů 2:3...předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech...
2. Letopisů 6:28...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
2. Letopisů 6:29...tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe,...
2. Letopisů 13:11... jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levitéRáno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým...
2. Letopisů 20:20...Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se...
2. Letopisů 22:6... Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčilran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským...
2. Letopisů 29:20...jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do...
Ester 2:14...chtěla, a bylo vyhověno. Večer odcházelaráno se vracela zpět do harému pod dohled královského...
Ester 5:14...postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš...
Job 1:5... Job pro posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si...
Job 4:20...je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich...
Job 7:4...A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám...
Job 7:5...tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokrytérány na kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly ...
Job 7:18...významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat....
Job 9:17... Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by  rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnout, nasytil by...
Job 9:23...hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství nevinných on se zasměje....
Job 18:13...jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden...
Job 34:6... I když jsem poctivý, jsem brán za lháře,  rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo...
Žalmy 5:4... volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlímRáno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své...
Žalmy 30:6...život provází. Večerní pláč zůstává přes nocráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem...
Žalmy 35:17...na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém...
Žalmy 38:6... je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou a mokvají. Shrbený jsem,...
Žalmy 38:12...oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o...
Žalmy 39:11...tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu,...
Žalmy 49:15...jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřemRáno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo bude v...
Žalmy 55:18...Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana. Večerráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh ...
Žalmy 59:17...o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den...
Žalmy 64:8...tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se...
Žalmy 73:14...si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však...
Žalmy 78:50...svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené...
Žalmy 89:33...potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní...
Žalmy 90:6...je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomineráno roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé...
Žalmy 91:3...Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje svými perutěmi, pod jeho křídly...
Žalmy 91:6... morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset...
Žalmy 91:10...svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodírána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly...
Žalmy 101:8... Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města...
Žalmy 106:30...Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za spravedlnost po všechna...
Žalmy 143:8...mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi...
Přísloví 7:18... skořice nechybí. Pojď, opijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na...
Přísloví 7:26...se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede...
Přísloví 19:29... Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá,...
Přísloví 20:30...šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnostrány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je v...
Přísloví 23:35...bys ulehl stožáru na špici. Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám...
Přísloví 25:20... Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li...
Přísloví 27:6...pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství...
Přísloví 27:14... Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období...
Přísloví 31:15...lodi se podobá: přináší pokrmy zdalekaRáno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví...
Píseň 7:13... do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovatRáno si přivstaneme, k vinicím zamíříme, zda pučí réva, se...
Izaiáš 1:5...se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od chodidel k temeni...
Izaiáš 1:6... k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé rány, modřiny a jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny ani...
Izaiáš 5:11...měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají...
Izaiáš 14:6...žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením!...
Izaiáš 17:11... i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale najednou zmizí v...
Izaiáš 21:12...dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se...
Izaiáš 28:19...zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhneráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo...
Izaiáš 30:26...sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle,...
Izaiáš 33:2...námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným...
Izaiáš 37:36...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužůRáno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
Izaiáš 38:13...než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev -...
Izaiáš 50:4...učených, abych uměl znaveného slovem posílitRáno za ránem probouzí, probouzí uši, abych slyšel...
Izaiáš 53:5...snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na...
Jeremiáš 6:7... Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolestirány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit,...
Jeremiáš 8:22...v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla...
Jeremiáš 10:19...na soužení, aby byli zajati." Běda mi,  rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle...
Jeremiáš 14:17... nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje,...
Jeremiáš 15:18... Proč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak...
Jeremiáš 19:8... kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich...
Jeremiáš 21:12...Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome DavidůvRáno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného zachraňujte z...
Jeremiáš 30:12... bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolí. Není, kdo by obhájil,...
Jeremiáš 30:17... nechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť nazývali poběhlicí:...
Jeremiáš 33:6...před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a...
Jeremiáš 49:17... kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena...
Jeremiáš 50:13...Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo...
Jeremiáš 51:8... Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale...
Pláč 2:11...vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i...
Pláč 2:13... abych potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji...
Pláč 3:23...láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je...
Ezechiel 12:8...věci před jejich očima odnesl na zádech pryčRáno jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se...
Ezechiel 24:18...závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena....
Ezechiel 33:22...ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřela...
Ezechiel 46:13...a brána se po jeho odchodu zavře. Každý denráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního...
Ezechiel 46:14...jako zápalnou oběť ročního beránka bez vadyRáno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy...
Ezechiel 46:15...oběť Hospodinu je stálé a věčné ustanoveníRáno co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke...
Daniel 6:20...jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespalRáno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě....
Ozeáš 7:6...němu lísají; celou noc doutná jejich rozlíceníráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení,...
Amos 4:4...do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě vícRáno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky....
Micheáš 1:9...musím výt a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla...
Nahum 3:19...a není, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá rána se nezhojí. Všichni, kdo o tobě uslyší,...
Abakuk 3:5...- tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a měří...
Sofoniáš 3:3...lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou...
Sofoniáš 3:5...je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zloRáno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud;...
Zachariáš 14:12...klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly...
Zachariáš 14:15... stříbro a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudy, osly i všechen...
Matouš 27:1... zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal.  Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že...
Marek 1:35... Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znaliRáno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na...
Marek 11:20...pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl...
Marek 15:25... kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL...
Marek 16:9... A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii...
Lukáš 10:34... byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka,...
Lukáš 22:34...On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že znáš." Zeptal...
Lukáš 24:1...přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a...
Lukáš 24:22...stalo. Také nás překvapily některé z našich ženRáno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly,...
Jan 20:1...Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko.  Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k...
Skutky 16:23...šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je...
Skutky 16:33...noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít....
Skutky 20:11...chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli...
Skutky 28:23... Vykládal jim a svědčil o Božím království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků...
1. Korintským 4:11...hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když...
2. Korintským 6:5... v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a...
2. Korintským 11:24...smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován...
1. Petr 2:24...zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale...
Zjevení 9:18...tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam,...
Zjevení 9:20...šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou;...
Zjevení 13:3...moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla...
Zjevení 13:12...budou klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to,...
Zjevení 13:14...země, aby vytvořili obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy...
Zjevení 15:1...sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem...
Zjevení 15:6...Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli...
Zjevení 15:8...nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný...
Zjevení 16:9...a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý...
Zjevení 16:21...na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla...
Zjevení 18:4...unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si...
Zjevení 18:8... co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán...
Zjevení 21:9...měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku...
Zjevení 22:18...ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této...

Slova obsahující ráno: bráno (1) bránou (9) odpíráno (1) ráno (144) vybráno (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |