Rámot gileádu

Hledám varianty 'rámot gileádu' [ rámot | gileádu ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 4:42aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení Gád a Golan v Bášanu pro pokolení Manases.
Deuteronomium 4:43...na pusté náhorní rovině pro pokolení RubenRámot v Gileádu pro pokolení Gád a Golan v Bášanu pro...
Jozue 20:7Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu.
Jozue 20:8...na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To...
Jozue 21:37Kedemot a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami: Machanajim,
Jozue 21:38...jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabiliRámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami:...
1. Královská 4:12Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami;
1. Královská 4:13...a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu
1. Královská 22:19Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono.
1. Královská 22:20...se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padlRámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch...
2. Královská 8:29Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu.
2. Královská 9:1... vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna...
2. Královská 9:3Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu.
2. Královská 9:4...A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě porada...
1. Letopisů 6:64Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim,
1. Letopisů 6:65...s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a Jaezer s jejich...
2. Letopisů 18:1Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu.
2. Letopisů 18:2...telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se...
2. Letopisů 18:18Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono.
2. Letopisů 18:19...izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padlRámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch...

Slova obsahující rámot gileádu: rámot (26) rámotu (2) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |