Rámot gileád

Hledám varianty 'rámot gileád' [ rámot | gileád ]. Nalezeno 29 veršù.
1. Královská 4:12Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami;
1. Královská 4:13...a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileád
1. Královská 22:2Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?"
1. Královská 22:3...král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho...
1. Královská 22:4...se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do válkyRámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat....
1. Královská 22:5Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!"
1. Královská 22:6...sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá...
1. Královská 22:11Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!"
1. Královská 22:12...všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do...
1. Královská 22:14"Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou."
1. Královská 22:15...se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch....
1. Královská 22:28Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád.
1. Královská 22:29...král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do...
2. Královská 8:27Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu přiženil! Spolu s Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili.
2. Královská 8:28...proti aramejskému králi Chazaelovi do válkyRámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se...
2. Královská 9:13A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem.
2. Královská 9:14... (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale...
2. Letopisů 18:2...telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se...
2. Letopisů 18:3...tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále...
2. Letopisů 18:4Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do rukou!"
2. Letopisů 18:5...sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá...
2. Letopisů 18:10Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!"
2. Letopisů 18:11...všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do...
2. Letopisů 18:13"Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou."
2. Letopisů 18:14...se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás...
2. Letopisů 18:27Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád.
2. Letopisů 18:28...král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do...
2. Letopisů 22:4Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili.
2. Letopisů 22:5...králem, Achabovým synem Joramem, do válkyRámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem...

Slova obsahující rámot gileád: rámot (26) rámotu (2) | gileád (39) gileáda (5) gileádem (2) gileádova (6) gileádovi (1) gileádská (1) gileádské (6) gileádského (7) gileádském (2) gileádskou (4) gileádský (5) gileádských (5) gileádským (3) gileádští (4) gileádu (46)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |