Rámot

Hledám varianty 'rámot' [ rámot ]. Nalezeno 26 veršù.
Deuteronomium 4:43...na pusté náhorní rovině pro pokolení RubenRámot v Gileádu pro pokolení Gád a Golan v Bášanu pro...
Jozue 20:8...na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To...
Jozue 21:38...jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabiliRámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami:...
1. Samuel 30:27...nepřátel." A rozeslal to stařešinům do Bet-eluRámot-negevu, Jatiru, Aroeru, Sifmotu, Eštemoy...
1. Královská 4:13...a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira...
1. Královská 22:3...král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho...
1. Královská 22:4...se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do válkyRámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat....
1. Královská 22:6...sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá...
1. Královská 22:12...všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do...
1. Královská 22:15...se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch....
1. Královská 22:20...se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padlRámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch...
1. Královská 22:29...král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do...
2. Královská 8:28...proti aramejskému králi Chazaelovi do válkyRámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se...
2. Královská 9:1... vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna...
2. Královská 9:4...A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě porada...
2. Královská 9:14... (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale...
1. Letopisů 6:58...kmene Isachar dostaly Kedeš, DobratRámot a Anem s jejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly...
1. Letopisů 6:65...s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a Jaezer s jejich...
2. Letopisů 18:2...telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se...
2. Letopisů 18:3...tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále...
2. Letopisů 18:5...sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá...
2. Letopisů 18:11...všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do...
2. Letopisů 18:14...se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do válkyRámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás...
2. Letopisů 18:19...izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padlRámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch...
2. Letopisů 18:28...král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do...
2. Letopisů 22:5...králem, Achabovým synem Joramem, do válkyRámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem...

Slova obsahující rámot: rámot (26) rámotu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |