Rádi

Hledám varianty 'rádi' [ rádi (20) ráda (3) rád (43) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 45:16...Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům:...
Deuteronomium 28:63...na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád...
Jozue 15:18...Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi...
Soudců 1:14...Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi...
Soudců 8:25...totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam...
Soudců 13:15...Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosímrádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův...
Soudců 13:17...Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jménoRádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův...
Soudců 14:16...na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi...
1. Samuel 18:22...potají Davidovi: Jen se podívej, král  rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát...
1. Samuel 19:1...zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít....
2. Samuel 20:11...mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo  rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím...
2. Samuel 22:20... vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu...
1. Královská 2:14...v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš,...
1. Letopisů 28:9...Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí...
Job 31:36...odpoví! můj žalobce předloží svůj spisRád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako...
Job 31:37...se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli ...
Žalmy 5:5...své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima...
Žalmy 18:20... vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu...
Žalmy 22:9... mu pomůže, jen ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích prsů...
Žalmy 39:12...člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou...
Žalmy 41:12...a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš  rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš,...
Žalmy 44:4...to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit...
Žalmy 62:5...ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v...
Žalmy 109:12...si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci...
Přísloví 17:19...upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o...
Přísloví 18:21...nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel...
Přísloví 19:8...Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se  rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí...
Kazatel 12:1...zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a...
Izaiáš 58:2...hřích. Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a...
Izaiáš 64:4...s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle,...
Jeremiáš 3:19...dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu...
Jeremiáš 14:10...nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří! Proto v nich...
Ozeáš 10:11... Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima...
Amos 4:5...o své štědrosti - tak to přece máte, Izraelcirádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem...
Matouš 6:5... nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se...
Matouš 10:37...bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo  rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád...
Marek 6:20...ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na...
Marek 12:37...může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na...
Marek 12:38...říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na...
Lukáš 16:14..." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl: "Vy...
Lukáš 20:46..."Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na...
Jan 11:3...vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc...
Jan 11:15...řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu."...
Jan 11:36...se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči...
Jan 14:28...k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než . Řekl...
Jan 20:2...a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho...
Jan 21:15..."Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho...
Jan 21:16..."Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho...
Jan 21:17...se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš  rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal:...
Skutky 25:22...Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus....
Římanům 15:24... a protože vás mnoho let toužím navštívitrád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s...
1. Korintským 7:32... Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se stará o...
1. Korintským 16:22...PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s...
2. Korintským 5:8...vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. ...
2. Korintským 11:4...nebo jiné evangelium než to, které jste přijalirádi to snášíte! Myslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem...
2. Korintským 13:9...přece stát proti pravdě, jedině za pravdouRádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se...
Filipským 1:27...čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdurád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že...
1. Timoteus 5:14...cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly...
1. Petr 1:12...v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší...
3. Jan 1:9...jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Proto přijdu,...

Slova obsahující rádi: rádi (20) vyparádila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |