Pyšní

Hledám varianty 'pyšní' [ pyšnými (2) pyšným (6) pyšných (4) pyšnou (2) pyšní (7) pyšně (8) pyšné (11) pyšná (4) ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 18:11...vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu...
Leviticus 26:19...vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako...
1. Samuel 2:3... není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však...
2. Královská 19:22...ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy...
Nehemiáš 9:16...přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy....
Job 28:8...pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po  pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen...
Job 40:11...hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž je. Pohleď na všechny pyšné a pokoř je,...
Job 40:12...na všechny pyšné a poniž je. Pohleď na všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je...
Job 41:26...bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!" Job na to Hospodinu...
Žalmy 12:4... Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rtypyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své...
Žalmy 31:19...oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrděpyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi...
Žalmy 31:24...věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni,...
Žalmy 36:12...na v srdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků nepronásleduje ! Tam, kde...
Žalmy 40:5...v Hospodina skládá naději, který se neobracípyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine...
Žalmy 56:3...deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám...
Žalmy 73:3...kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápí,...
Žalmy 94:2... zaskvěj se. Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodine, ničemní, jak...
Žalmy 119:21...stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav...
Žalmy 119:51...v mém trápení, že oživuješ svými výrokyPyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však...
Žalmy 119:69...působíš, nauč prosím své zákony. I když  pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly...
Žalmy 119:78...Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými...
Žalmy 119:85...služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíšPyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné...
Žalmy 119:122... Zaruč se ve prospěch svého služebníka,  pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu...
Přísloví 15:25...unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu...
Přísloví 16:19... Lepší je sdílet porobu s pokornými nežli sepyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí...
Izaiáš 2:12... Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují a budou...
Izaiáš 5:15...dav! Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší,...
Izaiáš 23:9...Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemi....
Izaiáš 37:23...ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy...
Jeremiáš 48:29...pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Znám, praví Hospodin,...
Jeremiáš 48:45...plamen, jenž pohltí skráně Moábu, lebky těch pyšných křiklounů. Běda tobě, Moábe! Lid Kemošův zahyne....
Ezechiel 30:6...praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po Asuán budou mečem...
Ezechiel 30:18... tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery...
Ezechiel 33:28... Obrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že...
Daniel 7:8...jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly...
Daniel 7:11... Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta...
Daniel 7:20...místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval...
Sofoniáš 3:11...mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny. nikdy nebudete namyšlení na hoře ...
Lukáš 1:51...paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil...
1. Korintským 5:2...žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to...
Koloským 2:18... kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž...
Jakub 4:6...úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy Bohu....
1. Petr 5:5...vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod...
Zjevení 13:5...Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit...

Slova obsahující pyšní: nepyšní (1) pyšní (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |