Pustím

Hledám varianty 'pustím' [ pusťte (1) pustit (3) pustím (3) pustilo (2) pustili (10) pustila (1) pustil (12) pustě (1) pusť (4) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 32:27...při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi...
Leviticus 26:22...vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ranPustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí...
Numeri 20:3...se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když...
Numeri 27:14...mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou...
Deuteronomium 22:7...i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když...
Soudců 8:12...Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil....
Soudců 11:37...Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jednoPusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými...
Soudců 12:4...Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské mužepustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na ...
Soudců 19:25... Znásilňovali ji a týrali celou noc do ránaPustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena...
1. Samuel 7:11...poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpypustili se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy...
1. Samuel 17:35...přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovcipustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z...
1. Samuel 23:5..." A tak David se svými muži přišel do Keilypustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil....
1. Samuel 23:25...Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se...
2. Samuel 2:19... Tento Asael uměl běhat jako divoká gazelaPustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za...
2. Samuel 2:24...a zemřel, se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalo, dorazili...
2. Samuel 10:13... co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na...
2. Samuel 10:17...Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovipustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát...
2. Samuel 20:10...zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů...
2. Samuel 23:10...pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité....
2. Královská 9:27...se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na...
2. Královská 25:5...prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli,...
1. Letopisů 19:14... co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk....
1. Letopisů 19:17...proti nim. Jakmile David sešikoval vojskopustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před...
2. Letopisů 19:11...budou sloužit jako úředníci. Buďte statečnípusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po...
2. Letopisů 20:22...útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele...
Job 39:5...odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal...
Izaiáš 47:3... se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkrytaPustím se do pomsty a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je...
Jeremiáš 39:5... Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli,...
Jeremiáš 50:24...a byl jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně...
Pláč 1:4...na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají smutek -...
Ezechiel 24:6...hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z něho kus po kuse, jakkoli se ti namane....
Ezechiel 32:32...hordami pobitými mečem, praví Panovník HospodinPustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi...
Ozeáš 4:10...se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli vínu,...
Marek 1:36...místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu: "Všichni ...
Marek 5:12...veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to...
Jan 18:40...krále?" Tehdy začali křičet: "Toho nePusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy...
Skutky 27:40...u kormidel, přední plachtu napnuli do větrupustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na...

Slova obsahující pustím: dopustím (13) nedopustím (6) neodpustím (1) neopustím (9) neopustíme (1) nepropustím (1) nepustím (4) nespustím (1) nevypustím (1) odpustím (4) opustím (3) opustíme (1) propustím (8) propustíme (1) pustím (3) spustím (2) upustím (3) vypustím (2) zapustím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |