Psal

Hledám varianty 'psal' [ psát (6) psáno (96) psalo (3) psali (1) psala (2) psal (14) píšu (17) pište (1) píšeš (2) píšeme (1) píše (37) piš (3) ]. Nalezen 181 verš.
Exodus 32:32..... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu...
Jozue 1:8...i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se...
Jozue 8:31...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů,...
Jozue 8:34...Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue...
Jozue 10:13... než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe...
Jozue 23:6...silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj...
2. Samuel 11:15...Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj...
1. Královská 11:41...a jakou měl moudrost - o tom se, jak známopíše v Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kraloval v...
1. Královská 14:19...skutky - jak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet...
1. Královská 14:29...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a...
1. Královská 15:7...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem...
1. Královská 15:23...a jaká města vystavěl - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na...
1. Královská 15:31...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a izraelským...
1. Královská 16:5...vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým...
1. Královská 16:14...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku...
1. Královská 16:20...spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát...
1. Královská 16:27...a jak byl udatný - o tom všem se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým...
1. Královská 21:9...ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu....
1. Královská 22:39...všechna města vystavěl - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým...
1. Královská 22:46...byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky...
2. Královská 1:18...skutcích, které vykonal, se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal...
2. Královská 8:23...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým...
2. Královská 10:34... a jak byl udatný - o tom všem se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým...
2. Královská 12:20...skutky - o všem, co vykonal - se, jak známopíše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho...
2. Královská 13:8...vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke...
2. Královská 13:12...judským králem Amaciášem - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke...
2. Královská 14:6...nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem...
2. Královská 14:15...judským králem Amaciášem - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke...
2. Královská 14:28...Damašek i judský Chamát - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke...
2. Královská 15:6...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým...
2. Královská 15:21...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke...
2. Královská 15:26...skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku...
2. Královská 15:31...Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského...
2. Královská 15:36...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin...
2. Královská 16:19...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a...
2. Královská 20:20...do města přivedl vodu - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým...
2. Královská 21:17...a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým...
2. Královská 21:25...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v...
2. Královská 22:13...této knihy a neřídili se vším, co je v o nás psáno." Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy...
2. Královská 23:21...Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal...
2. Královská 23:28...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský...
2. Královská 24:5...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým...
1. Letopisů 16:40...zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi...
2. Letopisů 23:18...dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:27...proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal...
2. Letopisů 25:4... neboť v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem...
2. Letopisů 32:17...Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o...
2. Letopisů 34:21...Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do...
2. Letopisů 35:26...Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od...
Ezdráš 3:2... aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na...
Ezdráš 3:4...oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a...
Ezdráš 6:18...jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce...
Nehemiáš 6:19...ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny...
Nehemiáš 10:35...oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do...
Nehemiáš 10:37...z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i...
Ester 3:12...písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé...
Ester 8:8... Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodnépište královým jménem a zapečeťte to královým prstenem."...
Ester 8:9...písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a...
Ester 9:29...jejich potomky nevymizí. Tuto druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také královna Ester, dcera...
Kazatel 12:12...Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj, synuPíše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání...
Izaiáš 65:6...dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě...
Jeremiáš 29:25... i ostatním kněžím poslal dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil knězem namísto...
Daniel 5:5...před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu...
Matouš 2:5...judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi...
Matouš 4:4... se promění v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem...
Matouš 4:6...Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou,...
Matouš 4:7...nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel...
Matouš 4:10..."Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu...
Matouš 11:10... a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž...
Matouš 21:13...i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z...
Matouš 26:24...jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro...
Matouš 26:31..."V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale...
Marek 1:2...evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého...
Marek 7:6...o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však...
Marek 9:12...přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán....
Marek 9:13...a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich...
Marek 11:17...chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny...
Marek 14:21...do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro...
Marek 14:27...Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale ...
Lukáš 2:23... aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno...
Lukáš 4:4... se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel...
Lukáš 4:8... bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu...
Lukáš 4:10..."Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a...
Lukáš 7:27... a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který...
Lukáš 10:26...dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj...
Lukáš 18:31... Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn,...
Lukáš 19:46...a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy...
Lukáš 20:17...se na a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'?...
Lukáš 21:22...totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože...
Lukáš 22:37...mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To...
Lukáš 24:44...byl s vámi: Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim...
Lukáš 24:46...mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých....
Jan 1:45...Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z...
Jan 2:17...(Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to...
Jan 5:46...věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým...
Jan 6:31...děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl:...
Jan 6:45...ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší...
Jan 8:6... aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonilpsal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát,...
Jan 8:8...po první hodí kamenem." A opět se sklonilpsal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém...
Jan 8:17...mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě...
Jan 10:34...sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali...
Jan 12:14...Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází...
Jan 12:16...oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním,...
Jan 15:25...Otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' ...
Skutky 1:20... totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo...
Skutky 7:42...a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a...
Skutky 13:29...popravu. Když naplnili všechno, co o něm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale...
Skutky 13:40... Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je psáno v Prorocích: ‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a...
Skutky 15:15... S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův....
Skutky 23:5... že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve...
Skutky 24:14... kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou...
Římanům 1:17...zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje...
Římanům 2:24...zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka ...
Římanům 3:4...každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu...
Římanům 3:10...i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo...
Římanům 4:17...Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech (jak je psáno: "Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem,...
Římanům 8:36... hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce...
Římanům 9:13...řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl."...
Římanům 9:33...základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu...
Římanům 10:5...každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude...
Římanům 10:15...jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých...
Římanům 11:8...toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí,...
Římanům 11:26... Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal...
Římanům 12:19...sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin."...
Římanům 14:11...přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede...
Římanům 15:3...ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na dopadly."...
Římanům 15:9...slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní...
Římanům 15:21... abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy...
Římanům 16:22...vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve...
1. Korintským 1:19... kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných...
1. Korintským 1:31... posvěcením a vykoupením. A proto, jak je psáno: "Kdo se chlubí, se chlubí v Hospodinu." Ani ...
1. Korintským 2:9...znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku...
1. Korintským 3:19...tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v jejich vychytralosti." A jinde:...
1. Korintským 4:6...mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad...
1. Korintským 5:11...to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale...
1. Korintským 7:1...vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale...
1. Korintským 9:9...to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh...
1. Korintským 10:7...Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby...
1. Korintským 14:21... myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím,...
1. Korintským 14:37...nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán...
1. Korintským 15:45...Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten...
1. Korintským 15:54...oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď,...
2. Korintským 2:4...přesvědčen, že radost je radostí vás všechPsal jsem vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s...
2. Korintským 2:9...vás, ukažte mu, že ho stále milujetePsal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal,...
2. Korintským 4:13... Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak...
2. Korintským 7:12... že jste v věci nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli...
2. Korintským 8:15...váš nedostatek. Tak nastane rovnost, jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo,...
2. Korintským 9:1...chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž...
2. Korintským 9:9...štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost...
2. Korintským 13:10...proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vás, nemusel...
Galatským 3:6...díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z...
Galatským 3:10...skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co...
Galatským 3:13...Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak...
Galatským 4:22...Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a...
Galatským 4:27...je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásej a křič,...
Galatským 6:11...víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se...
Filipským 3:1... Dále pak, bratři moji, radujte se v PánuPsát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás...
1. Tesalonickým 4:9...Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni...
1. Tesalonickým 5:1...slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako...
2. Tesalonickým 3:17...RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi....
1. Timoteus 3:14...hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel...
Filemon 1:19...škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti...
Filemon 1:21...mám v Pánu užitek i ; potěš srdce v PánuPíšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více,...
1. Petr 1:16...buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu...
2. Petr 3:1..."Umytá svině se znovu válí v bahně." Milovanípíšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat...
2. Petr 3:15... (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostalpíše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve...
1. Jan 1:4...s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství,...
1. Jan 2:1...z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil,...
1. Jan 2:8... které jste slýchali od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v...
1. Jan 2:12...a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tmaPíšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny...
1. Jan 2:13... že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchyPíšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku...
1. Jan 5:13... kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli,...
2. Jan 1:1...se model, drazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a...
2. Jan 1:5...od Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od...
3. Jan 1:1... děti tvé vyvolené sestry. starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný,...
3. Jan 1:9...pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímatPsal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád...
3. Jan 1:13...a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát...
Zjevení 3:7...praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův,...
Zjevení 10:4...hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch...
Zjevení 14:13...Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.'...
Zjevení 19:9...jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební...

Slova obsahující psal: napsal (34) napsala (2) napsali (3) napsalo (2) nepodepsal (1) podepsal (3) podepsali (1) popsal (1) popsali (2) předepsal (2) psal (14) psala (2) psali (1) psalo (3) sepsal (10) zapsal (13) zapsali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |