Pryč

Hledám varianty 'pryč' [ pryč ]. Nalezeno 120 veršù.
Genesis 19:14...si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však...
Genesis 21:14...naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když ...
Genesis 25:6...a poslal je ještě za svého života na východpryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175...
Genesis 28:5...Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu...
Genesis 37:30...šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici,...
Exodus 12:31...dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim....
Deuteronomium 24:1...tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného...
Deuteronomium 24:4...zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť...
Soudců 18:24...kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?"...
1. Samuel 4:22...řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z...
1. Samuel 5:11...vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás...
1. Samuel 6:8... přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k...
1. Samuel 19:18... jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o...
1. Samuel 20:22...- pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy navěky...
1. Samuel 26:11...to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody...
1. Samuel 26:12...vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se...
1. Samuel 29:4...velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi...
1. Samuel 30:2... zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo...
2. Samuel 13:9...nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines...
2. Samuel 13:15...láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla...
2. Samuel 17:21... a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida:...
2. Samuel 18:9...na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého...
2. Královská 5:11...a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval...
2. Královská 8:2...Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch...
2. Královská 9:23...Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na Achaziáše: "Achaziáši,...
2. Královská 9:27...judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a křičel:...
2. Královská 19:36...Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v chrámu...
2. Letopisů 24:25...otců. Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané...
Job 6:17...sucha se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč. Jejich cesty se klikatí, míří do pustin, kde zmírají...
Job 9:25...běžec utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak orel řítící se...
Job 22:9...v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto nyní...
Job 24:3...stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí...
Job 24:24...cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a jako všichni sklizeni, jako klasy...
Job 30:2...k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulají,...
Job 34:20...noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje...
Žalmy 90:10...z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou...
Žalmy 102:27...šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí...
Žalmy 103:16...jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova láska...
Žalmy 129:5...provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva...
Přísloví 4:15...se a nechoď po , odvrať se od a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než...
Přísloví 16:17...je získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha...
Přísloví 23:10...dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě...
Přísloví 28:17...vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde...
Kazatel 9:6... tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává...
Píseň 2:11...Hle, zima skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tu,...
Izaiáš 5:29...spustí řev; zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou...
Izaiáš 6:12...obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v zůstala i...
Izaiáš 17:14...náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch,...
Izaiáš 27:8...s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou...
Izaiáš 30:22... Zahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které...
Izaiáš 37:37...Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v domě svého...
Izaiáš 38:12... obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls...
Izaiáš 38:17... z jámy nicoty, všechny hříchy zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit...
Izaiáš 46:1...Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí....
Izaiáš 49:17...tobě spěchají, ti, kdo bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se...
Izaiáš 52:11...končiny viděly spásu, již náš Bůh připravilPryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém!...
Izaiáš 57:17...hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu...
Izaiáš 59:11...na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš...
Jeremiáš 8:20... těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění mého lidu...
Jeremiáš 9:1... abych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění...
Jeremiáš 10:20...všechny provazy. Děti opustily a jsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil ...
Jeremiáš 10:21...se jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží...
Jeremiáš 15:6...je? Opustil jsi , praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím ; soucitem jsem...
Jeremiáš 15:11...praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení....
Jeremiáš 27:10... které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho...
Jeremiáš 27:15...mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžím a...
Jeremiáš 28:11...všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka...
Jeremiáš 28:16... Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám  pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o...
Jeremiáš 29:14...přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil...
Jeremiáš 48:46...zahyne. Tví synové půjdou do zajetí, tvé dcery pryč do vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův osud...
Jeremiáš 49:29...i všechny věci. Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé zakřičí....
Pláč 3:7...do temnoty jak dávno mrtvého. Zazdil , nemohu pryč, obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on...
Pláč 5:7...Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a...
Ezechiel 3:14...- obrovský hluk. Duch se zmocnil a vzal  pryč. Šel jsem roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale ruka...
Ezechiel 12:3...do vyhnanství. Před jejich očima odejdi z domova pryč do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda...
Ezechiel 12:6...na záda a před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem...
Ezechiel 12:7...jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo...
Ezechiel 13:15...a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám: Zeď je pryč i s těmi svými omítači, s izraelskými proroky, kteří...
Ezechiel 14:11...ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode  pryč a nebudou se poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou...
Ezechiel 34:21...trkáte všechny nemohoucí, jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za kořist....
Ezechiel 37:1...ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl...
Daniel 4:22...Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu...
Daniel 4:29...Ztratil jsi království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu...
Daniel 4:30...to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy,...
Daniel 5:21...sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly...
Daniel 11:19...své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování...
Ozeáš 5:14...lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte,...
Ozeáš 11:2...jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. ...
Joel 1:10... Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři,...
Jonáš 1:3...mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za mořepryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující...
Jonáš 1:10..."Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak...
Nahum 2:9...bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí....
Abakuk 1:11...a dobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu...
Matouš 5:29... Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby...
Matouš 5:30... Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby...
Matouš 9:25...Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka...
Matouš 15:23...učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl...
Matouš 15:32... tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v...
Matouš 24:48... Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a...
Marek 1:43...opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic...
Marek 7:30... zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a...
Marek 12:3... Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka....
Lukáš 13:12...uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala...
Lukáš 13:31...farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a...
Lukáš 20:10...z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka. I toho...
Lukáš 20:11... I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a...
Lukáš 23:18...a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za...
Lukáš 23:48...na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z...
Jan 15:6... Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na...
Jan 19:15...král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho...
Skutky 16:18...Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další...
Skutky 16:19...páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před...
Skutky 21:36...nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do pevnosti,...
Skutky 22:22...to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli,...
2. Korintským 13:2...byl u vás podruhé, to teď opakuji, když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo...
2. Korintským 13:10...za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vás, nemusel přísně užít pravomoci...
Filipským 2:12... buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh...
Židům 2:1... co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo...
Jakub 2:25... když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně...
1. Jan 4:18...strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |