Prozraď

Hledám varianty 'prozraď' [ prozradit (3) prozradím (1) prozradila (2) prozradil (11) prozradí (5) prozraď (2) ]. Nalezeny 22 verše.
Soudců 14:16... Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce,"...
Soudců 14:17... Trápila ho tak, že tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne...
Soudců 16:6...stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys...
Soudců 16:17...měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od...
Soudců 16:18...jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte...
1. Samuel 9:15... Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje...
2. Samuel 7:27...zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl...
2. Samuel 13:4...ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi...
2. Samuel 17:17...co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města. Nějaký mládenec je zahlédl a...
2. Královská 6:12...pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeliprozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král...
2. Královská 9:15...za krále, nedovolte nikomu uniknout z městaprozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a jel do...
1. Letopisů 17:25...tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník...
Ester 8:1...získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní...
Job 10:2...předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješprozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš...
Job 11:6... kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob...
Job 12:8...promluv se zemí, poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou...
Kazatel 8:7...potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby...
Kazatel 10:14...dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků unavuje, vždyť ani...
Izaiáš 19:12...Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o...
Jonáš 1:10...veliká bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na...
Skutky 23:22...a přikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou...
1. Korintským 15:51...a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnostiProzradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |